График

Уважаеми студенти,

От 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да регистрират формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на Проекта до 14 май 2017 г. Подаването на отпечатаните и заверени формуляри е до 17 май 2017 г., 16.30 часа. Класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите по-долу.

График за летен семестър 2016/2017 учебна година
Презентация на проекта

Екип на проекта