За нас


Кариерният център при Химикотехнологичния и металургичен университет е създаден с Решение на Академичния съвет на заседание, проведено на 27.10.2004 год. Целите на това звено са:

1. Изграждане на информационна система за потенциални работодатели.

2. Изграждане на информационна система за студентите на ХТМУ от всички образователно-квалификационни степени.

3. Създаване на Университетска трудова борса, като основно средство за подпомагане на реализацията и кариерното развитие на възпитаниците на ХТМУ.

4. Подпомагане на организацията на студентските стажове.

5. Осигуряване на добра информираност и мотивация на студентите относно възможностите за бъдещата им реализация.


Анкета сред работодатели:

Подготовката на базата данни за предприятията, фирмите, организациите и институциите, представляващи потенциални работодатели за възпитаниците на ХТМУ, започна с провеждане на анкета, която цели проучване в три направления:

  • Актуализация на информацията за фирмата/организацията – име, сфера и предмет на дейност, отнесени към специалностите в ХТМУ, лице за контакти.
  • Реализация на студентите, включваща информация за:

- специалисти от ХТМУ (инженери, ръководители и др.), които са на работа във фирмата/организацията;
- необходимите кадри за фирмата/организацията в близко бъдеще;
- важни аспекти от подготовката на специалистите – специализация, компютърна грамотност, владеене на чужди езици.

  • Стажове:

- приемани ли са и ще приемат ли предприятията студенти на стаж;
- имат ли желание работодателите да разширят сътрудничеството в областта на стажовете, като се увеличи тяхната продължителност до 1 или 2 месеца, - - - включително с назначаване на работа, и склонни ли са да отпускат целеви стипендии.

Първоначално анкетата обхвана 115 фирми и организации от областта на металургията, неорганичните и органичните химични технологии, биотехнологиите, както и общото инженерство. Събраните данни в резултат на нейното провеждане подлежат на непрекъснато актуализиране.


Анкета сред студентите на ХТМУ:

Паралелно с проучването сред работодателите се провежда и анкета сред възпитаниците на ХТМУ. Въпросите в нея се разделят на три групи:

  • Персонални:

- име, специалност, образователно-квалификационна степен и курс на студента;

- среден успех, компютърна грамотност, владеене на чужди езици;

  • Желана сфера на реализация.
  • Стажове:

- готовност за участие в по-продължителни стажове;
- желание за ползване на целеви стипендии.

Получените резултати се оформят като база данни и се опресняват непрекъснато.