Катедра „Физична металургия и топлинни агрегати”

Български
Исторически погледнато, преподавателите и научните звена на катедрата са наследници на катедри Леярство и обща металургия и Металургия на черните метали (1960), в резултат от настъпилите структурни промени в създадения през 1953 година Факултет по Металургия.

Въз основа на нарастващия интерес към специалностите във Факултета по Металургия, увеличаването на преподавателския състав, развитието и разширяването на научните интереси и направления, през 1983 година отново настъпват структурни промени. Създават се две нови катедри – Обработване на металите чрез пластична деформация и Металургично оборудване, преименувани през 1991 година на Пластична деформация и термично обработване на металите и Металургични пещи и агрегати. През 2000 година, тези две катедри се обединяват и дават началото на катедра Физична металургия и топлинни агрегати.

В сегашния си вид катедра ФМТА естествено обединява трите направления, съответстващи на съставящите я звена, а именно:

Обработване на металите чрез пластична деформация, Металознание и термично обработване на металите и Енергийна и екологична ефективност в металургията.

За ръководител на катедрата е избран доц. д-р инж. Борис Стефанов, който ръководи катедрата до 2003 година. От 2003 до 2012 година, ръководител на катедрата е проф. дтн Донка Ангелова, а в края на 2012 година за ръководител на катедрата е избран доц. д-р инж. Димитър Кръстев.

Направление „Обработване на металите чрез пластична деформация”

Основател на направлението е изтъкнатият наш учен, професор, дтн Йосиф Кючуков, изпълнявал административните длъжности – декан на Факултета по металургия, ръководител катедра, работил в UNESCO в областта на науката и образованието, първият директор на завод Стомана в Перник, ръководител на множество проекти в металургичните предприятия в страната. Създал е научните направления по Методи за обработване на метали, Разрушаване на метали, Изпитване на метали с многобройни дипломанти, докторанти и научни сътрудници.

От създаването на катедрата академичният състав на направлението е динамичен. Сега в него работят проф. дтн Д. Ангелова, доц. д-р инж. Т. Койнов, доц. д-р инж. Р. Йорданова и гл. ас. д-р инж. С. Янкова и десет докторанта. Преподавателите са автори на 18 учебници, монографии, ръководства, справочници и учебни помагала, с които е обезпечен учебния процес и се постига високо качество на обучението.

В направлението се обучават бакалаври, магистри и доктори по научните направления Металургия и Материали и материалознание. Студентите развиват знания и умения за различните конвенционални и нетрадиционни методи за обработване на металите чрез пластична деформация; за избор и оптималното използване на металите в конкретни експлоатационни условия; в областта на разработването, изследването, производството, качеството и приложението на различните видове метали и сплави и на готови изделия от тях.

Направлението поддържа връзки с университети в Германия, Франция, Гърция, Великобритания, Сърбия, Македония, Русия и Япония. Дипломантите и докторантите изработват част от дипломните си работи и дисертации по международни образователни програми ERASMUS в университети в Германия (Clausthal University of Technology), Франция (Paul Verlaine University-Metz; Lille University of Science and Technology; University du Maine-LeМans) и Гърция (Democritus University of Thrace-Xanthi).

От 2000 година, дипломираните в направлението студенти са се реализирали като високо квалифицирани инженерни и управленски кадри в различни сфери на частния и държавния сектор на промишлеността; лабораториите за изпитване и контрол на металите; като експерти и консултанти в областта на пластичната деформация и технологии; в научно-изследователската сфера за усъвършенстване на технологични процеси, изследване на нови материали, моделиране и конструктуиране; както и в търговскоменижърските и консултантските фирми.

В направлението се обучават 12 докторанти, 2 от които са защитили образователната и научната степен „доктор”. Докторантурите са в областта на разрушаването, умората и изпитването на черни и цветни метали, както и свързани с усъвършенстване на технологиите за пластична деформация. Пет от темите са свързани с решаването на конкретни производствени проблеми. Консултанти по разработването на тези теми са водещи специалисти от София мед АД, Стомана индъстри АД– Перник, Радомир метали ЕООД.

Преподавателите от направлението са участвали в национални договори, финансирани от ФНИ към МОMН, ХТМУ и БАН, както и в два чуждестранни проекта – с General Motors of Canada, Oshawa, Ontario, Canada и Aleris Aluminum Duffel B.V.B.A., Duffel, Belgium.

Научната дейност на колектива е в направленията: механизми на пластичната деформация – моделиране на процеси; методи за обработване на метали; усъвършенстване на технологии за пластична деформация, продукти и качество; механични и технологични изпитвания на метали; чувствителност на метали към образуване на пукнатини; разрушаване и умора на метали – оценка на опасността от нарушаване на структурния интегритет, моделиране.

В направлението функционират лабораториите по „Пластична деформация”, „Физика на металите” и „Механични изпитвания на металите, оборудвани с машина за изпитване на умора във въздух и в корозионна среда при схема на натоварване „огъване при въртене”, лабораторен валцов стан, универсална машина за изпитване при опън, натиск и огъване, хидравлична изпитвателна машина за механични изпитвания, хидравлична преса, уред за изпитване на твърдост по Brinell и Rockwell, нагревателни пещи, микроскопи Neophot, Carl Zeiss Jena, използвани за микроструктурен анализ, проследяване на пукнатини, фрактографски анализ и др.

Направлението поддържа тесни контакти с водещи фирми от металургичната промишленост – София мед АД, Стомана Индъстри АД-Перник, Радомир Метали АД, Алкомет АД-Шумен, Стилмет АД. Взаимодействието се осъществява под формата на експертна, консултантска, изследователска (решаване на производствени проблеми) и преподавателска (обучение на производствения персонал в областта на технологиите) дейност, разработване на съвместни дипломни работи и дисертации, провеждане на производствени стажове и практически занятия, участие на специалисти от фирмите в държавни изпитни комисии и други.

В направлението са осъществявани дейности и са разработвани проекти, свързани с прилагането на научните изследвания в областта на висшето образование: международна програма «EU Programme on Human Capital and Mobility: Establishing a Materials Science Education Network”; международен проект за организиране на традиционни летни училища “Механика на разрушаването, умора и структурен интегритет на инженерни материали и наноматериали” (IFMASS) за млади учени, експерти, инженери и докторанти от страните от Югоизточна Европа; международна мрежа с изследователско и образователно предназначение “Online Materials Databases and Materials Project-Documents Network”; научно-образователни проекти с Sheffield University и Manchester University под егидата на Програмата “Академични връзки” на Британския съвет, както и с Kyushu University, Fukuoka, Япония.

Въз основа на международните контакти, създадени в направлението, ХТМУ подписва договори за изследване и обучение с University du Maine, Le mans, France за създаване на Академичен форум в областта на материалознанието и енергийната и екологичната ефективност; с Faculty of Technology & Metallurgy, University of Belgrade, Сърбия, както и с Московския държавен открит университет, Русия в областта на металургията и технологиите.

Направление ”Металознание и термично обработване на металите”

Направление Металознание и термично обработване на металите (МТОМ) е едновременно фундаментално и специализиращо в областта на металургията и материалознанието. Преподавателите четат лекции и водят упражнения по дисциплини в специалности и от трите факултета на ХТМУ.

Основател на направлението е проф. дтн инж. Никола Рашков. През годините на съществуване академичният състав на направлението се е променял. В направлението са работили 1 професор, доктор на техническите науки, 4 доценти, доктори и 6 главни асистента. Сега академичният състав на направление МТОМ се състои от доц. д-р инж. Д. Кръстев, доц. д-р инж. Б. Йорданова, гл. ас. д-р инж. Р. Гаврилова, гл. ас. инж. К. Клявков, инж. В. Лазарова и 3 докторанти. От 2000 г. в направлението са обучени над 950 студенти, дипломирали са се 22 бакалаври и 43 магистри. Преподаватели от направлението са автори на 9 монографии и 15 учебника.

През последните години членове на колектива на направлението са участвали в четири национални проекта, финансирани от ФНИ при МОМН в областта на нанотехнологиите и в над 10 договора с наши предприятия в областта на металургията и машиностроенето. Разработени са два оригинални за световната практика метода в областта на електроискровата обработка на металите и сплавите, така наречените „Електротермичен въртящ се слой” и „Електроискрова повърхностна обработка на метали и сплави в електролит”.

В направлението работят лабораториите: „Рентгеноструктурен анализ и сканираща електронна микроскопия”, „Светлинна металография” и „Термично обработване на металите”.

Направлението разполага с оборудване за провеждане на изследвания в областта на металографията и термичното обработване на металите – дигитална камера модел DCM-500; девет металографски микро-скопи – Neophot, Ephityp, Reichert и MMR; рентгенов дифрактометър TUR, модифициран през 2006 година; сканиращ електронен микроскоп „SS-40”; апарат за диференциален термичен анализ; пещ тип „Солна вана”; камерни пещи; твърдомери; полираща машина „LECO”; машини „Metasinex” и пробо-подготвителна машина „Metasecar”.

Колективът на направлението осъществява експертна, преподавателска и изследователска дейност в Аурубис АД, София Мед АД, Промет АД и ЕПИК ЕА ЕООД.

Преподавателите от направление МТОМ работят по ERASMUS проект с Institut für Werkstoffund Fügetechnik, Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg, Германия. Направлението поддържа връзки с университети в Германия, Румъния и Македония.

Направление „Еенергийна и екологична ефективност в металургията”

При създаването на катедра ФМТА, структурно звено на катедрата е направлението „Металургични пещи и агрегати”, което през 2009 година е преименувано в „Енергийна и екологична ефективност в металургията”.

През последните години, членове на направлението в различни периоди от време са заемали ръководните длъжности на ХТМУ – Ректор, четирима Зам. Ректори, трима Декани на Факултета по металургия и материалознание, двама Директори на структурни звена на университета. Сега в направлението работят доц. д-р инж. В. Петков, доц. д-р инж. Б. Стефанов, доц. д-р инж. Е. Михайлов, доц. д-р инж. Р. Станев, гл. ас. д-р инж. Д. Чошнова и 6 докторанта. Преподавателите участват в 11 договора по програма ERASMUS с университети в Австрия, Германия, Гърция, Италия, Португалия, Румъния и Франция, както и поддържат партньорство с университети във Великобритания, Македония, Русия и Полша. Автори са на 17 учебника и учебни помагала по дисциплините, преподавани в направлението.

Дипломираните инженери работят като мениджъри и служители на фирми за добив и търговия със суровини, метали и енергоносители, в стопанските и управленческите отдели на държавни учреждения, като топлотехници, технолози на цехове и други.

В направлението са разработени над 150 научно-изследователски проекта, част от които са с реализиран икономически ефект. В областта на енергийната ефективност са проведени курсове за обучение, разработени са методики и са осъществени обследвания за оценка на сгради и промишлени съоръжения на ниво агрегати, технологични линии, и производства. В областта на екологичната ефективност са проведени изследвания на преноса на емисиите във въздуха към концентрациите на вредни вещества в приземния слой на атмосферата. Направени са оценки за въздействие върху околната среда и съпоставки с най-добрите налични техники на инвестиционни намерения и реално действащи производства.

Изследователската дейност на колектива се развива в следните научни направления: металургична топлотехника – изследвания, оптимизиране, физично и математично моделиране на преносните процеси в металургичните пещи и агрегати, усъвършенстване на принципите при проектирането им, изследване на характеристиките на материалите за изграждане на тези съоръжения и на обработвани-те в тях продукти; енергийна и екологична ефективност – ефективното управление на енергоресурсите изисква съчетаване на различни подходи и технически решения, насочени към разкриването и оползотворяването на енергийния потенциал на системите, екологичното им осигуряване, усвояването и реализацията на енергоикономични и екологосъобразни технологични и конструктивни решения; разработени са методики и софтуерни продукти за оценка и оптимизиране на режимните параметри на агрегатите и съоръженията; диагностика и предсказващо поддържане на производствени инсталации – разработена е методика за комплексен подход при диагностициране и оценка на състоянието на високотемпературно оборудване, използвайки резултати от термографски измервания в комбинация с такива от математически модели и експертни знания; приложение на възобновяемите енергийни източници в металургията – изследват се възможностите за допълнително предварително нагряване чрез слънчева топлина на въздуха, подаван към горивните системи на пещите; създаване на ефективни схеми за синергия на различни вторични енергийни източници чрез комбиниране на предимствата им; газифициране на биомаса за енергетични нужди; разработени са математични модели за определяне на продуктите на газификация и енергетичния им потенциал, позволяващи оценка на ефективността на работа на инсталацията в зависимост от суровините и режимните параметри на процеса на газификация.

В направлението са създадени лабораториите „Металургична топлотехника” и „Интелигентна диагностика”, оборудвани със съвременни прибори за топлотехнически измервания и провеждане на изследвания – водородна клетка; инфрачервена (термографска) камера; инфрачервен комбиниран термометър за безконтактно и контактно измерване на температурата; калориметричен прибор; контактни термодвойки; прибори за измерване на налягане, скорост, температура и влажност на газове.

Осигурен е специализиран, стандартен и in-house софтуер за провеждане на числени анализи и диагностика на топлинни обекти и вибрационен анализ на механични съоръжения. Разработени са мултифункционални и интердисциплинарни стендове за обучение и научни изследвания в областта на топлотехническите и хидродинамичните измервания; инфрачервената термография; диагностиката на високотемпературни обекти; безразрушителния контрол; вибрационнния анализ; диагностиката на механични съоръжения; изследване на параметрите на газовя факел, охлаждащите водни и водо-въздушни струи; работата на топлообменни апарати.

Направлението поддържа контакти с фирмите: Аурубис България АД, Джи Еф Еф АД, Енерсис АД, КЦМ АД, Радомир Метал Индъстрийз АД, Рефран ООД, Руа България ЕООД, СОФЕНА, София Мед АД, Стомана Индъстри АД, Хелиос-металург ООД и други. Сътрудничеството се осъществява под формата на обучение на производствения персонал в областта на технологиите, консултантски услуги, разработване на съвместни дипломни работи и дисертации, провеждане на производствени стажове, решаване на производствени проблеми, кандидатстванепо структурни и международни проекти, осъществяване на съвместни публикации, изнасяне на лекции от водещи специалисти от фирмите и участието им в държавни изпитни комисии.

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top