Катедра „Технология на силикатите“

Български
Катедра “Технология на силикатите” е обособена преди 60 години, като самостоятелно учебно звено. Първоначално се обучават студенти по специалността „Технология на силикатите”, а в последствие бакалаври и магистри по специалностите: „Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества, „Инженерни материали и материалознание”, „Материали и мениджмънт”, Стъкло, керамика и свързващи вещества”, „Силикатни материали” и „Наноматериали и нанотехнологии.

Първи ръководител на катедрата е проф. инж. Стоян Гуцов. През последното десетилетие ръководители на катедрата са били проф. д-р Йорданка Иванова (2002-2004 г.), доц.д-р инж. Лиляна Павлова (2004 до 2008 г.), проф.д-р инж. Стоян Джамбазов (от 2008 г. до момента).

Учебната и научно-изследователска дейност в катедрата през годините е реализирана от висококвалифициран научно-преподавателски състав: проф. инж. Стоян Гуцов, проф. инж. Енчо Герасимов, проф. дтн инж. Светлан Бъчваров, проф. дтн инж. Марин Маринов, проф. д-р инж. Васил Вълков, проф. д-р инж. Бисерка Самунева, проф. дгмн инж. Добринка Ставракева, проф. д-р Иван Касабов, проф. дхн инж. Янко Димитриев, проф. дхн инж. Владимир Кожухаров, проф. д-р Йорданка Иванова, проф. дтн инж. Лилиана Зашкова, проф. дхн инж. Веселин Димитров, проф. д-р инж. Стоян Джамбазов, доц. д-р инж. Добринка Лепкова, доц. д-р инж. Христина Бояджиева, доц. д-р инж. Ангел Атанасов, доц. д-р инж. Лиляна Павлова, доц. д-р Иван Иванов, доц. д-р инж. Петър Джамбазки, доц. д-р инж. Албена Йолева, доц. д-р инж. Анна Станева, доц. д-р инж. Нина Пенкова, доц. д-р инж. Ирена Михайлова, доц. д-р инж. Георги Чернев.

От създаването на катедрата до момента са дипломирани над 1000 студенти бакалаври и магистри в професионалните направления „Химични технологии“ и „Материали и материалознание“. Общият брой обучени докторанти в тези професионални направления само за последните няколко години е 27, от които 22 успешно защитили и получили научната и образователната и научна степен „доктор“.

Основните научни направления и постижения на катедра „Технология на силикатите” са свързани с усъвършенстване на класическите силикатни технологии, създаване на нови технологии за синтез на материали за специални приложения (наноматериали, нанокомпозити, нанопокрития, ултрадисперсни керамични прахове), модифициране на структурата и свойствата на стъкловидни, керамични и строителни материали, оползотворяване на отпадъчни продукти и моделиране на топлинни процеси в агрегатите на силикатните производства.

През последните 10 години колективът участва активно в разработването на 6 Международни проекти по 5-та, 6-та и 7-ма РП на ЕК, Брюксел, в 2 Международни проекти по COST праграми, 7 Международни проекти за обучение по линия на програма ERASMUS – MUNDUS, 8 Национални проекти за научни изследвания към МОМН и 35 Научни проекти финансирани от НИС при ХТМУ. В разработването на международните проекти участие са взели и голяма част от редовните докторанти към катедрата, чиито натрупан професионален опит даде възможност същите да участват в разработването на нови научни проекти в международни научни центрове в Португалия, Великобритания, Испания, Германия, Белгия и др. По образователните проекти и програми за обмен на студенти в катедрата са обучени 17 чуждестранни студенти от Египет, Ирак и Испания. В момента част от тях продължават обучението си като редовни докторанти към катедрата.

Финансирането по международните проекти позволи обновяване на материалната база на катедрата. Обновено е оборудването в учебните лаборатории с пещи, сушилни, скоростна мелница за смилане, хомогенизиране и механично активиране на материали, апарат за термодинамичен анализ TG-DSC и TG-DTA до 16000С „Linseis”Германия, оптичен микроскоп BOECO-Германия с дигитална камера, Атомно-силов Микроскоп АСМNanosurf – Швейцария, апарат за цветови характеристики на твърди тела, повърхности и разтвори (колористика) чрез LOVIBOND, UK, апарат за измерване на дебелини на тънки филми, слоеве и покрития чрез Positector 6010DeFelsko, USA, инсталация за тестване на експлоатационните характеристики на SOFC, апаратура за електрохимични измервания – Auto Lab, Холандия.

Катедра „Технология на силикатите” поддържа професионални контакти с водещи фирми от силикатната промишленост: Хан Аспарух АД, Исперих; “Хан Омуртаг” АД, Шумен; Идеал Стандарт АД, Севлиево; Рока България АД, Каспичан; Каолин АД, Техкерамик АД, Мездра, Винербергер ЕООД, Луковит; „Дружба ЕАД, София; “Тракия глас ЕАД”, Търговище; “Титан АД”, Златна панега и др. Голяма част от завършилите специалността възпитаници намират професионална реализация в тези фирми.

Катедрата има многодишно научно сътрудничество с университетите в: гр. Авейро, Португалия; гр. Кастелон, Испания; гр. Патра, Гърция; гр. Йена, Германия и др.

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top