КАТЕДРА ФИЗИЧНА МЕТАЛУРГИЯ И ТОПЛИННИ АГРЕГАТИ (ФМТА)

 

Исторически погледнато (Схема 1), катедра Физична металургия и топлинни агрегати води началото си от времето на създаване на висшето образование по Металургия у нас през 1953 година.

Преподавателските и научните звена на катедрата са наследници на състава на катедри Леярство и обща металургия и Металургия на черните метали, създадени през 1960 година, в резултат от настъпилите структурни промени в създадения през 1953 година Факултет по Металургия.

Въз основа на нарастващия интерес към специалностите във Факултета по Металургия, разширяването на преподавателския състав, развитието и разширяването на научните интереси и направления през 1983 година отново настъпват промени в структурата на Факултета. Създават се две нови катедри Обработване на металите чрез пластична деформация и Металургично оборудване.

През 1991 година тези две катедри са преименувани на Пластична деформация и термично обработване на металите и Металургични пещи и агрегати, които обединявайки се през 2000 година, дават началото на катедра Физична металургия и топлинни агрегати.

 

В сегашния си вид катедра ФМТА естествено обединява трите направления, съответстващи на съставящите я звена, а именно:

 

     Обработване на металите чрез пластична деформация (about_OMPD)

 

     Металознание и термично обработване на металите (about_MTOM)

 

  Енергийна и екологична ефективност в металургията (about_EEEM)

 

Ръководители на катедрата:

2000 2003

доцент д-р инж. Борис Стефанов

2003 2012

професор дтн Донка Ангелова

2012

доцент д-р инж. Димитър Кръстев

 

Катедра ФМТА е единствената катедра във всички български технически университети, в която се обучават инженери в бакалавърска, магистърска и докторска образователна степен по черни и цветни метали.

 

Катедрата обучава специалисти и за други промишлени сфери като машиностроенето, енергетиката, химическата промишленост, където се включват и технологиите за деформация и термична обработка на металите за готови изделия, както и високотемпературни физико-химични процеси за ефективно разрешаване на екологични проблеми.

 

Схема 1