В далечната 1960 година са издадени първите Записки по обработване на металите чрез пластична деформация, които през годините са претърпели няколко редакции, като през 1963 е издадено първото издание на учебник с едноименно заглавие, а през 1971, 1976, 1987 – съответно второ, трето и четвърто издание. Автор на учебника е основателят на направлението, уважаваният проф. дтн Йосиф Кючуков.

1981 - Лилян Иванчев и Йосиф Кючуков, Ръководство за упражнения по пластична деформация

1989 - Тончо Койнов, Ц. Цанков и Р. Шаталов, Валцуване на стоманена ламарина

1999 - Донка Ангелова, Физика на металите. Сравнителни анализи

 Донка Ангелова, Ръководство за упражнения по Физика на металите

 

Голямата част от издадените от преподавателите в направлението учебници и помагала са от последните години:

2016 – Р.Шаталов, Е.Максимов, Т.Койнов. "Иновативни технологични системи и материали. осигуряващи защита на валцовите изделия и тръбопроводите от корозия", София, 2016, 320с.

2014 – Шаталов Р.Л., Е.А. Максимов, Т. Койнов, М.М. Суюндиков, Д. Чошнова, Утилизация отходов и рециклинг металлов, Москва-Челябинск-София-Павлодар, изд. „Авангард прима“, София, 2014, 284 с.

  (изданието е на руски език – авторите са от Росия, България и Казахстан)

2014 – Йорданова, Р., Д. Ангелова, Св. Янкова, Учебно помагало по Пластична деформация и разрушаване”, ХТМУ, 2014 – електронно издание, ХТМУ

2010 – Розина Йорданова и Донка Ангелова, Ръководство по пластична деформация и разрушаване на металите. Физични основи и технологични представи. Методи за механични изпитвания, София, ХТМУ, 2010, 280 с.

2010 – Ангелова Д., Д. Коларов, К. Филипов, Р. Йорданова, Справочник по металургия. Том 5: Металознание и обработване на металите чрез пластична деформация, Академично издателство “М. Дринов”, София, 2009, 348 с.

2009 - Д. Ангелова, Assessing the Development of Fatigue Cracks from Griffith Fundamentals to the Latest Application in Fracture Mechanics, в поредицата от книги на NATO: NATO Science for piece and Security Series;

  C: Environmental Security “Security and Reliability оf Damaged Structures and Defective Materials”, Springer

2009 - Р. Шаталов, Т. Койнов, Н. Литвинова, Автоматизация технологических процессов прокатки и термообработки металлов, Москва, “Металлургиздат”, 2009,  403 с. -  учебник за ВУЗ в Русия

2008 - Шаталов Р., Т. Койнов, Автоматизация на технологичните процеси на валцуване , 2008, 220 с.

2007, 2008 – Койнов Т., Шаталов Р., Теория и практика на пластичната деформация на метали и сплави, София, 346 с., съответно първо и второ издание на книгата

 

От 2012 година в електронен вариант в google-library-plastic-deformation са представени

·         E.A. Maksimov, R.L. Shatalov, T.A. Koinov. „Produktion Planenes Sheet of Ferrous and Non-Ferrous Metals”. 2012. 335 с.;

·         Т.Койнов, Р.Шаталов.  „Съвременни технологии за пластична деформация на металите”. 2012. 332 с.

От 2001 година е регистриран патент на проф. дтн Донка Ангелова “Метод за уморни изпитвания на инженерни материали”,

който през 2002 е регистриран и в чужбина - "Method for Testing Structural Materials Fatigue", Patent Cooperation Treaty International Request for all Designated States, PTC/BG02/00032, 19 02 2002.

Патентите се поддържат и до днес.