Катедра ФМТА е единствената катедра във всички български технически университети, в която се обучават инженери в бакалавърска и магистърска образователна степен по черни и цветни метали. Преподаватели от катедрата водят лекции и упражнения на студенти от следните специалности във Факултета по Металургия и Материалознание при ХТМУ:

 

              Степен Бакалавър

Металургия (subjects_MT)

Енергийна и екологична ефективност в металургията (subjects_MT-EEEM)

Металургия и мениджмънт (subjects_MT-md)

Металургия с преподаване на английски език (subjects_MT-eng)

Инженерни материали и материалознание (subjects_MZ)

Материали и мениджмънт (subjects_MZ-mj)

Неорганични и химични технологии (специалност във ФХТ)

Химично инженерство с преподаване на немски език (специалност във ФХСИ)

 

              Степен Магистър

Обработване на металите чрез пластична деформация (subjects_OMPD)

Металознание и термично обработване на металите (subjects_MTOM)

Енергийна и екологична ефективност в металургията (subjects_EEEM)

Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията (subjects_SUOOSM)

Материали на метална основа (subjects_MMO)

Металургия на цветните метали и сплави (subjects_MTsMS)

Материалознание с преподаване на английски език (Materials Science and Engineering) (subjects_MSE)

 

              Степен Доктор

професионално направление 5.9 Металургия

(02.01.17)    Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

(02.09.01)    Металознание и термично обработване на металите

(02.09.03)    Металургична топлотехника

 

професионално направление 5.6 Материали и материалознание

(02.01.02)    Материалознание и технология на машиностроителните материали

 

Катедрата обучава и специалисти за други промишлени сфери като машиностроенето, енергетиката, химическата промишленост, където се включват и технологиите за деформация и термична обработка на металите за готови изделия, както и високотемпературни физико-химични процеси за ефективно разрешаване на екологични проблеми.