Научни направления и научно-изследователска работа

 

 

Направление Обработване на металите чрез пластична деформация (projects_OMPD)

 

 

Направление Металознание и термично обработване на металите (projects_MTOM)

 

 

Направление Енергийна и екологична ефективност в металургията (projects_EEEM)