» ПРЕПОДАВАТЕЛИ


Длъжност, степен Фамилия,име и презиме Сгр. Стая Служебен тел. E-mail
1. проф. д.м.н. Дишлиев Ангел Борисов,
ръководител катедра
Б 320 б 458 dishliev@uctm.edu
2. проф. д-р Ненов Светослав
Иванов
Б 322 460 s.nenov@gmail.com
3. доц. д-р Ангелова Йорданка Антонова Б 321 a 455 jordanka_aa@yahoo.com
4. доц. д-р Петкова Сашка
Ангелова
Б 331 456 petkova@uctm.edu
5. гл. ас. д-р Антонов Андрей
Радославов
Б 330 461 andrio@uctm.edu
6. гл. ас. д-р Дишлиев Ангел
Ангелов
Б 321 б 458 adishliev@gmail.com
7. гл. ас. д-р Минчев Кирил
Иванов
Б 320 454 kiril.mintchev@gmail.com
8. гл. ас. д-р Радева Валентина
Илиева
Б 321 a 455 v_i_radeva@abv.bg
9. ас. д-р Цветков Цветелин
Цветанов
Б 320 a 459 tztvetkov@yahoo.com

Звание,
степен
Фамилия,име и презиме Научни интереси
1. проф.
д-р
Дишлиев Ангел Борисов,
ръководител катедра
-Устойчивост;
-Осцилационни и оптимални свойства на решения на импулсни диференциални уравнения;
-Математическо моделиране
2. проф.
д-р
Светослав Ненов
Иванов
-Обикновенни диференциални уравненя;
-Импулсни диференциални уравненя;
-Теория на оптималното управление;
-Топология.
3. доц.
д-р
Ангелова Йорданка
Антонова
-Моделиране с обикновени диференциални уравнения;
-Моделиране с импулсни диференциални уравнения в популационната динамика;
-Компютърна статистика;
-Многокритериално оптимално вземане на решения.
4. гл. ас.
д-р
Минчев Кирил
-Математическо моделиране;
-Ресурсно-осигурителни вериги (Supply chain);
-Оптимизация;
-ERP systems;
5. гл. ас. д-р Антонов
Андрей Радославов
-Импулсни диференциални уравнения-фундаментална и качествена теория;
-3D моделиране.
6. доц.
д-р
Петкова Сашка
Ангелова
-Математическо моделиране на физикохимични процеси;
-качествена теория на импулсни диференциални уравнения;
-Статистически методи при обработка на информацията.
7. гл. ас. Радева Валентина
Илиева
Дискретна математика;
-Методика на математиката във висшето образование.
8. инж.ас. Цветков Цветелин
Цветанов
-Обикновенни диференциални уравненя;
-Импулсни диференциални уравненя;
-Теория на оптималното управление;
-Топология.
9. гл.ас.
д-р
Дишлиев Ангел Ангелов
-Математическо моделиране с импулсни диференциални уравнения;