» СОФТУЕРMATLAB е софтуерен продукт на компанията Math Works Inc., представляваща гъвкава среда за всякакъв вид технически изчисления.

Програмирането на MATLAB е лесно и удобно ,което го прави утвърден в световен мащаб.

MATLAB разполага с множество математически методи.
Програмирани са готови функции, които позволяват решаването на широк кръг от задачи от областта на матричната алгебра, комплексната аритметика, линейните системи, диференциалното и интегрално смятане, нелинейните системи, оптимизацията и др.

Интерфейсът е лесен за ползване даващ възможност за достъп и на външни бази данни за обмен на данни с други системи.


  • Виж повече