История на катедра “Полимерно инженерство”

Катедра “Полимерно инженерство” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в ХТМУ - София. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти - са давали и дават своя принос в развитието на полимерната наука, обучението на квалифицирани кадри с висше образование за българската промишленост, научното обслужване на стопанската практика.
В сегашния си вид катедрата съществува от 2000 г., когато се обединяват съществуващите дотогава самостоятелно катедри “Технология на каучука” и “Технология на пластмасите”.
Защитените през годините в катедрата докторски дисертации (респ. за “доктор на техническите и химическите науки”), израстването до професори на редица членове на катедрата, множеството разработени и публикувани монографии, учебници, статии и т. н., са част от предпоставките за предлаганото високо качество на обучението. Същевременно активно и ползотворно е участието на представители на катедрата в значими научни форуми в страната и чужбина; редица членове на катедрата са имали и имат достойно участие в разработването и внедряването на нови технологии и производства. Консултирането на българския индустриален бизнес също е важна постоянна задача на катедрения колектив.
Обучението на студентите в катедра „Полимерно инженерство” е обособено в два отделни изборни модула:

 • „Природни и синтетични еластомери”
 • „Инженерен дизайн и синтез на полимери”.

І. Природни и синтетични еластомери

Изборният модул „Природни и синтетични еластомери” е единственото място в България, където се обучават студенти в образователна степен “бакалавър” и “магистър” за каучуковата ни промишленост.
Обучението на студентите в бакалавърската степен включва получаването на знания по: “Химия и физика на еластомерите”, “Технология на каучука”, “Синтетични каучуци и латекси”, “Ингредиенти за каучукови смеси”, “Стареене и стабилизация”, “Химичен и технологичен контрол при производството на каучукови изделия”, “Машини за производство на каучукови изделия”, Технически каучукови изделия”, “Оптимизиране на еластомерни състави” и “Пневматични, плътни и възстановени гуми”.
В магистърската степен студентите получават знания в областта на: “Теория на високоеластичната деформация”, “Методи за изследване на еластомерните материали”, “Усилване на еластомерите”, “Теоретични основи на модификацията на еластомерите”, “Междуфазови явления в еластомерите”, “Теоретични основи на преработката на еластомерите”, “Преносни явления при еластомерите”, “Термопластични каучуци” и “”Механизми на вулканизационните процеси”.
Изборният модул „Природни и синтетични еластомери” подготвя докторанти в две Научни специалности: 02.10.13. “Технология на каучука и гумата” и 01.05.06. “Химия на високомолекулните съединения”.

ІІ. Инженерен дизайн и синтез на полимери

Изборният модул „Инженерен дизайн и синтез на полимери” е единственото място в България, където се обучават студенти в образователна степен “бакалавър” и “магистър” в направленията: “Технология на пласмасите”, “Преработване на пластмасите” и “Технология на филмообразуващите вещества”.
Инженер-химиците придобиват необходимата подготовка за производството на мономери, олигомери и синтетични полимери специално за пластмаси, бои и лепила; по преработване на пластмаси и по методите за нанасяне на полимерни покрития; по теоретичните основи и оптимизирането на методите за производство на пластмасови изделия.

Изборният модул „Инженерен дизайн и синтез на полимери” подготвя докторанти в четири Научни специалности: 01.05.06. “Химия на високомолекулните съединения”, 02.10.06. “Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти” и 02.10.10. “Химична технология на лакобояджийските материали и адхезиви”, 02.10.25. “Технология на композитните материали”.


Катедреният колектив осъществява значима научноизследователска дейност в следните приоритетни области:

 • Модификация на еластомери;
 • Реология на еластомери и каучукови композиции;
 • Материали и покрития на еластомерна основа, поглъщащи електромагнитни вълни със свръхвисока честота и с различни аспекти на приложение;
 • Пълнители за полимери, в т.ч. полупроводникови, полимерни, полифункционални и с възможности за промяна в структурата чрез различни методи;
 • Стареене и стабилизация на полимерите;
 • Химична и плазмохимична модификация на полимери и пълнители за полимери;
 • Усилване на еластомери;
 • Наноразмерни пълнители за еластомерни композити;
 • Полимерни материали с наноразмерни модифициращи слоеве;
 • Изследване особеностите и закономерностите на полимеризация на хетероцикли;
 • Каликсарени, каликсаренови полимери – синтез на нови видове каликсаренови структури, модификация, охарактеризиране, приложение;
 • Епоксидни олигомери за филмообразуващи вещества – модификация, втвърдители, водосъдържащи епоксидни лаково-бояджийски материали;
 • Водосъдържащи лаково-бояджийски материали – полиестерни филмообразуватели;
 • Модифицирани фенолформалдехидни олигомери;
 • Получаване и характеризиране на епоксидни смоли на базата на бисфенол А;
 • Получаване и характеризиране на акрилни съполимери;
 • Композиции на базата на епоксидни смоли, акрилни съполимери и добавки;
 • Модифициране на полимери;
 • Напълване на полимери;
 • Преработване на пластмаси.

Ползотворно е сътрудничество на катедрата в няколко направления:

 • Със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Германия, Франция, Португалия, Испания, Дания и други;
 • С БАН;
 • С много български и чуждестранни индустриални фирми.

Сътрудничеството в посочените направления може да се определи като особено полезно за обучаваните студенти поради възможностите за студентска мобилност (у нас и в чужбина), за участие в обучението на изявени чуждестранни лектори и представители на практиката.