На тази страница ще намерите:

-          Необходима учебна литература по изучаваните дисциплини

-          Конспекти по изучаваните дисциплини

-          Обобщени конспекти върху специализиращите дисциплини за подготовка за дипломни защити

-          Конспекти, по които се провежда конкурсни изпити за докторанти в катедра “Полимерно инженерство”: Научни специалности 01.05.06, 02.10.06, 02.10.10, 02.10.13, 02.10.25

 


Необходима учебна литература по изучаваните дисциплини

 

Изборен модул „Природни и синтетични еластомери”

 

Дисциплина,

преподавател

Специалност,

ОКС

Литература

Химия и физика на еластомерите

ПИ*

бакалавър

1.        Ив. Панайотов, Ст. Факиров, Химия и физика на полимерите, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, 2005 г.

2.        Хр. Бечев, Физика на полимерите, ХТМУ, София, 2007 г.

3.        The Science and Technology of Rubber, Ed. J. E. Mark, Elsivior, Amsterdam, 2005

4.        Rubber Nanocomposites, Ed, S. Thomas, Wiley, Singapore, 2010

Технология на каучука

ПИ

бакалавър

1.             Е.Джагарова, Технология на каучука, Обща част, Артграфик, София, 2000

2.             Н. Дишовски, Г. Ценков, Справочник по каучук, София, Е спринт, 2006

3.             А. Корнев, А. Буканов, О. Шевердяев, Технология эластомерных материалов, Москва, Химия, 2005 г.

4.             Rubber Technology, Ed. J.S. Dick, Hanser Publishers, Munich, 2005

5.             The Science and Technology of Rubber, Ed. J.Mark, Elsevier, Amsterdam, 2005

6.             Basic Rubber Testing, Ed. J. S. Dick,Wiley, New York, 2003

7.             N. Nakajima, The Science and Practice of Rubber Mixing, Rapra Technologies, 2007

8.             P. Johnson, Rubber Processing, Hanser Publishers, Munich, 2001

9.             J. White, K.J. Kim, Thermoplastic and Rubber Compound, Hanser Publishers, Munich, 2008

Синтетични каучуци и латекси

 

ПИ

бакалавър

1.        Л. Монева, Т. Владкова, М. Иванов: Синтерични каучуци и латекси 2005.

2.        D.C.Blackley. Synthetic Rubbers: Their Chemistry and Technology. Appl.Sci. Publishers, London, NewYork, 1983.

3.        П.А.Кирпичников, Л.А.Аверко-Антонович, Ю.О.Аверко-Антонович. Химия и технология синтетического каучука. Л.:Химия. 1987.

4.        Синтетический каучук. Под редакцией И.В.Гармонова. Л. Химия. 1983. 4.  П.Николински. Синтетичен каучук. С.:Техника. 1981.

5.        П.А.Кирпичников и др. Химия и технология мономеров для синтетического каучука. Л. Химия. 1981.

6.         Л.Н.Еркова, О.С.Чечик. Латексы. Л.:Химия. 1983.

7.        Р.Дж.Нобль. Латекс в технике (под редакцией И.Гармонова и А.Лебедева).Л.:Госхимиздат. 1962.

8.        В.И.Елисеева. Полимерные дисперсии. М.:Химия. 1980.

9.        D.C.Blackley. High Polymer Latices. L.-N.Y.:Appl.Sci.Publ. 1966

Ингредиенти за каучукови смеси

 

ПИ

бакалавър

1.             Н. Дишовски, Игредиентиза каучукови смеси, София, ХТМУ, 2005

2.             Н. Дишовски, Г. Ценков, Справочник по каучук, София, Е спринт, 2006

3.             А. Корнев, А. Буканов, О. Шевердяев, Технология эластомерных материалов, Москва, Химия, 2005 г.

4.             Rubber Technology, Ed. J.S. Dick, Hanser Publishers, Munich, 2005

5.             The Science and Technology of Rubber, Ed. J.Mark, Elsevier, Amsterdam, 2005

6.             Basic Rubber Testing, Ed. J. S. Dick,Wiley, New York, 2003

7.             N. Nakajima, The Science and Practice of Rubber Mixing, Rapra Technologies, 2007

8.             P. Johnson, Rubber Processing, Hanser Publishers, Munich, 2001

9.             J. White, K.J. Kim, Thermoplastic and Rubber Compound, Hanser Publishers, Munich, 2008

10.           Rubber nanocomposites-Preparation, Properties and Application, Ed. S. Thomas, R. Stephen, Wiley, Singapore, 2010

Стареене и стабилизация

ПИ

бакалавър

1. Дишовски Н., Стареене и стабилизация на еластомерните материали, София, Информа, 1998.

2. Зуев Ю.С., Разрушение эластомеров в условиях, характерных для експлуатации, Х., М., 1980.

3. Эмануель Н., Химическая физика старения и стабилизации полимеров, Н., М., 1982.

4. Эмануель Н., Бутаченко А., Химическая физика молекулярного разрушения и стабилизации полимеров, Н., М., 1988.

5. Химические добавки к полимерам, Справочник, Х., М., 1988.

6. Brown R., Practical Guide to the Assessment of the Useful Life of Rubbers, Rapra Technology Limited, United Kingdom, 2001.

Химичен и технологичен контрол при производството на каучукови изделия

ПИ

бакалавър

1. Т.Владкова, Анализ и изпитване на еластомери, ХТМУ, София, 1997г.

2. А.Василев, Е.Джагарова, Е.Левенсон, Модификация на полимерите, Техника, София, 1979г.

3. А.И. Малышев, А.С.Помогайбо, Анализ резин, Химия, Москва, 1977г.

4. Стандарти БДС, ISO, EN, ASTM

5. Ed. John S. Dick, Basic rubber testing, Wiley, New York, 2003

6. Ed. J. Mark, The science and technology of rubber, Elsevier, Amsterdam, 2005

7. А. Корнев, А. Буканов, О. Шевердяев, Технология эластомерных материалов, Химия, Москва, 2005 г.

Машини за производство на каучукови изделия

ПИ

бакалавър

1.             М. Иванов, Машини за производство на каучукови изделия, ХТМУ-София, 2008.

2.             The Science and Technology of Rubber, Edited by James E. Mark, Burak Erman, Frederick R. Eirich, Elsevier Inc., 2005.

3.             B. D. Coleman, W. Noll, Arch. Rat. Mech., 3, 289, 1995.

Технически каучукови изделия

ПИ

бакалавър

1.             Кошелев Ф.Ф., Корнев А.Е., Климов Н.С., Общая технология резины, Химия, Москва, 1968.

2.             Николински П., Технология на каучука, Техника, София, 1970.

3.             Джагарова Е., Технология на каучука, АРТ ГРАФИК, София, 2000.

4.             Антонов А., Технология на гумените технически изделия, Техника, София, 1985.

5.             Лепетов В.А., Юрцев Л.Н., Расчеты и конструирование резиновых изделий, Химия, Ленинград, 1977.

6.             Аврущенко Б.Х., Резиновые уплотнители, Химия, Ленинрад, 1978.

7.             Шварц А.И., Кангаров Г.С., Литьевое формование резиновых технических изделий, Химия, Москва, 1975.

8.             Лабораторный практикум по технологии резины, Химия, Москва, 1988.

9.             П. Мальоцева, Нанотехнологии. Наноматериальи. Наносистемная техника, Техносфера, Москва, 2008.

Оптимизиране на еластомерни състави

ПИ

бакалавър

1.             The technical Project Approach to Experimental Design, in “Technology of Rubber”, Ed. J.S. Dick, Hanser Publishers, Munich, 2001

2.             W. Diamond, Practical Experimental Design-for engineers and scientists, Van Nostrand, New York, 1999

3.             B. Winner, Statistical Principles in Experimental Design, McGraw Hill, New York, 2001

4.             П. Джамбов, Моделиране на технологични процеси - методично ръководство за практическо обучение, София, ХТМУ, 2010

5.             П. Джамбов, Математическо моделиране на химикотехнологични обекти, София, ХТМУ, 1999

Пневматични, плътни и възстановени гуми

ПИ

бакалавър

1.             Николински П., Технология на каучука, Техника, София, 1970.

2.             Джагарова Е., Технология на каучука, АРТ ГРАФИК, София, 2000.

3.             Ц. Цолов, Автомобилни гуми, ХТМУ, София.

4.             Лабораторный практикум по технологии резины, Химия, Москва, 1988.

5.             Атласс номограм равновесных конфигурации пневматических шин, Х., М., 1967.

Еластични омрежени полимерни материали

 

Материалознание

Полимерни материали

бакалавър

1.             Е Джагарова, Технология на каучука, Обща част, София, 2000.

2.             Н. Дишовски, Ингредиенти за каучукови смеси, София,

3.             Б.А. Догадкин, Химия на еластомерите, изд. Техника, София, 1978.

4.             Материаловедение технология конструкцоинньих материалое под редакцией В. С. Черсднитченко, ОМЕГА – Л, Москва 2006

Физика и химия на еластомеритe

ЕОП**

магистър

1.             Ив. Панайотов, Ст. Факиров, Химия и физика на полимерите, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", С., 2005 г.

2.             Хр. Бечев, Физика на полимерите, ХТМУ, София, 2007

3.             The Science and Technology of Rubber, Ed. J. E. Mark, Elsivior, Amsterdam, 2005

4.             Rubber Nanocomposites, Ed, S. Thomas, Wiley, Singapore, 2010

Технология на каучука

ЕОП

магистър

1.             Е.Джагарова, Технология на каучука, Обща част, Артграфик, София, 2000

2.             Н. Дишовски, Г. Ценков, Справочник по каучук, София, Е спринт, 2006

3.             А. Корнев, А. Буканов, О. Шевердяев, Технология эластомерных материалов, Москва, Химия, 2005 г.

4.             Rubber Technology, Ed. J.S. Dick, Hanser Publishers, Munich, 2005

5.             The Science and Technology of Rubber, Ed. J.Mark, Elsevier, Amsterdam, 2005

6.             Basic Rubber Testing, Ed. J. S. Dick,Wiley, New York, 2003

7.             N. Nakajima, The Science and Practice of Rubber Mixing, Rapra Technologies, 2007

8.             P. Johnson, Rubber Processing, Hanser Publishers, Munich, 2001

J. White, K.J. Kim, Thermoplastic and Rubber Compound, Hanse

Ингредиенти за каучукови смеси

ЕОП

магистър

1.        Н.Дишовски, Ил.Радулов, Р.Димитров, Усилване на еластомерите, 2005

2.        Science and Technology of Rubber, под ред. на James E. Mark, Academic Press, N.Y., 1998

3.        Boyd R.H., Phillips P.J., The Science of Polymer Molecules, Cambridge, University Press, 1993

4.        Dannenberg E., Rubber Chemistry and Technology, v. 59, 512 (1986)

5.        Donnet J-B., Carbon Black-Physics, Chemistry and Elastomer Reinforcement, Marcel Dekker, New York, 1976

6.        Kraus G, Reinforcements of Elastomers, John Willey, New York, 1965

Теория на високоеластичната деформация

ЕОП

магистър

1.        А.Василев, Е.Джагарова, Е.Левенсон. Модификация на полимерите, Техника, София, 1979.

2.        Ив.Панайотов, С.Факиров, Химия и физика на полимерите, Наука и изкуство, София, 1988.

3.        В.Н.Кулезнев, Смеси полимеров, Химия, Москва, 1980.

4.        А.А.Тагер, Физикохимия полимеров, Госхимиздат, 1963.

Методи за изследване на еластомерните материали

ЕОП

магистър

1.        Липатов Ю., Междуфазные явления в полимерах, Киев, Н. думка, 1980.

2.        Липатов Ю., Адсорбция полимеров, Киев, Наукова думка, 1982.

3.        Gilliland E., Rubber-filler Interactions, Journal of Appl. Polymer Science, v.3., N7 (1960) 26-42

4.        Meissner B., Bound Rubber and Elastomer-Filler Interaction, Rubber Chemistry and Technology, v. 68, N2 (1995)297-310

5.        Heinrich G., Physical Adsorption of polymers on Disordered Filler Surface, Rubber Chemistry and Technology, v.68, N1 (1995) 26-36

Усилване на еластомерите

ЕОП

магистър

1.        М. Иванов, Машини за производство на каучукови изделия, ХТМУ-София, 2008

2.        М.Натов, Преработване на пластмасите, Техника, София 1972

3.        Э.Бернхардт, Процессы переработки термопластичных материалов, Химия, Ленинград, 1965

4.        Е.Джагарова, Записки по машини и процеси за преработване на еластомерите.

Теоретични основи на модификацията на еластомерите

ЕОП

магистър

1.        Н.Дишовски, Ил.Радулов, Преносни явления при еластомерите, ЕС Принт, София, 2007

2.        Электрические свойства полимеров, под ред. на Б. Сажин, Л., Х., 1977.

3.        Sherman R. D., Polymer Engineering and Science, v.23,N1, 1983, 36-45

4.        Miyauchi S., Journal of Applied Polymer Science, v.30 (1985)2743-2751

5.        Clerc J., Advances in Physics, v.39, N3 (1990) 191-309

6.        Харитонов, В., Теплофизика полимеров и полимерных композиций, Минск, Высшая школа, 1983

7.        Pushpa S.A., Diffusion of Antioxidants in Rubber, Rubber Chemistry and Technology, v.68, N5 (1995) 705-716

Междуфазови явления в еластомерит

ЕОП

магистър

1.             Липатов Ю., Междуфазные явления в полимерах, Киев, Н. думка, 1980.

2.             Липатов Ю., Адсорбция полимеров, Киев, Наукова думка, 1982.

3.             Roychoudhury A., Effect of Surface Modification of Silica, Rubber Chemistry and technology, v.68,N5 (1995) 815-824

4.             Meissner B., Bound Rubber and Elastomer-Filler Interaction, Rubber Chemistry and Technology, v. 68, N2 (1995)297-310

5.             Heinrich G., Physical Adsorption of polymers on Disordered Filler Surface, Rubber Chemistry and Technology, v.68, N1 (1995) 26-36

Теоретични основи на преработката на еластомерите

ЕОП

магистър

1.             Е.Джагарова, Записки по машини и процеси за преработване на еластомерите.

2.             Science and Technology of Rubber, под ред. на James E. Mark, Academic Press, N.Y., London, 2005

Преносни явления при еластомерите

ЕОП

магистър

1. Н. Дишовски, Преносни явления при еластомерите, София, ХТМУ, 2007

2. T. Blythe and D. Bloor, Electrical Properties of Polymers, Cambridge, University Press, 2008

3. The Science and Technology of Rubber, Ed. J.Mark, Elsevier, Amsterdam, 2005

4. Rubber nanocomposites-Preparation, Properties and Application, Ed. S. Thomas, R. Stephen, Wiley, Singapore, 2010

5. Харитонов, В., Теплофизика полимеров и полимерных композиций, Минск, Высшая школа, 1993

Термопластични каучуци

 

ЕОП

магистър

1.        Дж. Менсон, Л. Сперлинг, Полимерные смеси и композиты, М., Химия, 1979

2.        В.С. Глуховский, Термоэластопласты с полярными блоками, М., Химия, 1985

3.        Полимерные смеси, под ред. На Д. Пол и С Ньюмен, М. Мир, 1981 /т.2/

4.        Термоэластопласты, под ред. На В. В. Мойсеев, М. Химия, 1985

5.        А. Ношей, Дж. Мак-Грат, Блок-сополимеры, М. Мир, 1981

Механизми на вулканизационните процеси

 

ЕОП

магистър

1. Science and Technology of Rubber,  под ред. на James E. Mark, Academic Press, N.Y., London, 1998

2. Boyd R.H., Phillips P.J., The Science of Polymer Molecules, Cambridge, University Press, 1993

3. Догадкин Б.А. Химия на еластомерите, София, Техника, 1978

4. Блох Г. А., Органические ускорители вулканизации и вулканизующие системы для эластомеров, Ленинград, Химия, 1978

5. Федюкин Д. Махлис А., Технические и технологические свойства резин, Москва, Химия, 1985

6. Гофман В., Вулканизация и вулканизирующие агенты, Москва, Химия, 1968

7. Вулканизация эластомеров, под ред. на А. Алигер, Москва, Химия, 1967

8. Gonzalez L., Rubber Chemistry and Technology, Crosslink reaction Mechanisms of Diene rubber with Dicimyl Peroxide, v. 69, N2, 1996,pp. 203-214

Допълнителна литература

1. S. Borros, E. Garreta, Kautschuk-Herbst-Kolloqium, Hannover, 6-8 November 2000, DIK, pp.55-62

2. S. Rodrigues, C. Masalles, N. Agullo, S. Borros, L. Comellas and F. Brotto, KGK, 52, N6,1999, 438-445

3. Ding R, Leonov A., Coran A., Rubber Chemistry and Technology, v. 69, N1, 1996, pp. 81-91

4. van Duin M., Souphanthong A. , Rubber Chemistry and Technology, v.68, N5,1995, pp. 717-727

5. Coran A., Rubber Chemistry and Technology, v.68, N3, 1995, pp. 351-375

*Полимерно инженерство

**Еластични омрежени полимери

 

Изборен модул “Инженерен дизайн и синтез на полимери”

 

Дисциплина,

преподавател

Специалност,

ОКС

Литература

Химия и физика на полимерите

ПИ

бакалавър

1.             G. Odian, Principles of polymerization., J. Wiley & Sons, New Jersey, 2004.

2.             P. Hiemenz, Polymer Chemistry, Marcel Dekker, inc, New York and Basel, 1984.

3.             И. Панайотов, С. Факиров, Химия и Физика на полимерите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005.

4.             J. M. Asua, Polymer Reaction Engineering, Blackwell, 2007.

Технология на пластмасите

 

ПИ

бакалавър

1.         Manas Chanda, Salil K.Roy,  Plastics Technology Handbook, Found Ed. (Plastics Engineering) , CRC Press/Taylor&Francis Grroup , 2006

2.           Mills N., Plastics: Microstructure and Engineering Applications , Third Ed., Butterworth-Heinemann  2005

3.         Crawford R.J., Plastics Engineering, Third Ed,, Butterworth-Heinemann, 1998

4.         Encyclopedia of  Polymer Science and Technology,ed. F.Mark,  Wiley, 2004

5.         Ebewele O.R.,  Polymer Science and Technology,  CRC Press, 2000

6.           Harper C.A., Petrie E.M., Plastics material and processes, John Wiley and Sons, 2003

7.         Harper  C.A., Modern plastics handbook, McGraw-Hill, 2000

8.         Lokensgard E., Richardson T.L., Industrial plastics, Cengage Learming, 2003

9.         Коршак В.В. -Технология пластических масс, Москва, Химия, 1985

Полимерни композити

 

ПИ

бакалавър

1. П. Велев, В. Самичков, Полимерни композити, ХТМУ – София, 2008.

2. Ashby M., Jones D., “ Engineering Materials” Vol1,2 2th ed. Butterworth-Heineman 2002.

3. Ash, B. J.; Eitan, A.; Schadler, L. S. 2004. Polymer Nanocomposites with Particle and Carbon, Nanotube Fillers. Dekker Encyclopedia of Nanoscience and nanotechnology.

4. Sharma, P.; Miao, W.; Giri, A. 2004. Raghunathan S. Nanomaterials: Manufacturing, Processing, and Applications. Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. 2435 DOI: 10. 1081/EENN120009106.‘Copyright by Marcel Dekker.

5. Silberglitt, R. 2004. Nanomaterials: New Trends. Dekker Encyclopedia of Nanoscience and nanotechnology.

6. Tidjani, A. 2005. Polypropylene-graft-maleic anhydrideenanocomposites: II e fire behaviour of nanocomposites produced under nitrogen and in air. Polymer Degradation and Stability 87: 43-49.

7. Fischer, H. 2003. Polymer nanocomposites: from fundamental research to specific applications. Materials Science and Engineering C 23: 763–772;

Филмообразуващи вещества

 

ПИ

бакалавър

1.             Новаков, П., Ил. Илиев, Ст. Милошев. Химия и технология на лаково-бояджийските материали. ХТМУ – София, 1997.

2.             Emulsification and polymerization of Alkyd resins. Jan W. Gooch.. Kluwer Academic /Plenum Publishers, New York, 2002.

3.             The chemistry and physics of coatings (Edited by Alastair Marrion), Second edition, The Royal Society of Chemistry, UK, 2004

4.             Adhesion - Current research and Application (Editor Wulff Possart), WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005.

5.             Coatings materials and surface coatings (Edited by Arthur A. Tracton).CRC Press, Taylor & Francis Group, FL, 2007.

6.             Zeno W. Wicks, Jr., Frank N. Jones, S. Peter Pappas; consultant Douglas A. Wicks. Organic coatings: science and technology, Third edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007.

7.             Phenolic resins: a century of progress (Ed. Louis Pilato). Springer-Verlag, Berlin Haidelberg, 2010.

Преработване на пластмаси

ПИ

бакалавър

1.             П. Велев, Преработване на пластмаси, Хтму – София, 2005;

2.             Натов М. - Преработване на пластмасите, С.,Техника, 1976;

3.             Торнер Р. В.,М.С.Акутин - Оборудвание заводов по переработки полимеров, М., Химия, 1986;

4.             Tim A. Osswald, Juan P. Hernández-Ortiz, Polymer Processing, Hanser Publishers, Munich •Hanser Gardner Publications, Cincinnati, 2006.

5.             Dominick V. Rosato, Donald V. Rosato, Marlene G.Rosato, Injection molding handbook / - 3rd ed by Kluwer Academic Publishers, 2000.

6.             M. Joseph Gordon, Total Quality Process Control for Injection Molding, John Wiley & Sons, Inc., 2010.

7.             C. Lekakou, J. Cowley, C. E. Dickinson, Injection moulding of self-reinforcing polymers and polymer blends, Journal of materials science 32, 1319-1324, 1997.

8.             C. K. Au, A meshless method for predicting two dimensional flow front advancement and its application in injection moulding, Int J Adv Manuf Technol 34, 62-69, 2007.

9.             Г. А.Швецов, Д. У.Алимова, М.Д.Барышникова, Технология переработки пластических масс, Москва, Химия, 1988.

Нанасяне на лакови покрития и лепила

ПИ

бакалавър

1.             Новаков. П., Ил. Илиев, Ст. Милошев. Химия и технология на лаково-бояджийските материали и покрития   С.   ХТМУ   1997.

2.             Philip A. Schweitzer. Corrosion-Resistant Linings and Coatings. Marcel Dekker, Inc., 2001.

3.             Coatings Technology: Fundamentals, testing and processing techniques (Edited by Arthur A. Tracton), Taylor & Francis Group, LLC, 2006

4.             Joseph V. Koleske. Radiation Curing of Coatings. ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, 2002.

5.             Adhesion - Current research and Application (Editor Wulff Possart), WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005

6.             Zeno W. Wicks, Jr., Frank N. Jones, S. Peter Pappas; consultant Douglas A. Wicks. Organic coatings: science and technology, Third edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007.

7.             Peter M. Martin. Handbook of Deposition technologies for films and coatings: science, applications and technology. Third edition 2010, Elsevier Inc.

Дизайн на пластмасови изделия и инструменти

ПИ

бакалавър

1.             М.В. Соколов, А.С. Клинков, О.В. Ефремов, П.С. Беляев, В.Г. Однолько, Автоматизированное проектирование и расчет шнековых машин, МОСКВА, "МАШИНОСТРОЕНИЕ-1",2004, ISBN 5-94275-122-6;

2.             М.В. Соколов, А.С. Клинков, П.С. Беляев, В.Г. Однолько, Проектирование экструзионных машин с учетом качества резинотехнических изделий, Москва, "ИЗДАТЕЛЬСТВО МАШИНОСТРОЕНИЕ-1", 2007, ISBN 978-5-94275-325-2.

3.             Dominick Rosato, Donald Rosato, Plastics Engineered Product Design, Elsevier, 2003, ISBN 1856174166.

4.             Robert A. Malloy, Plastic Part Design for Injection Molding, Hanser Publishers, Munich, 2006, ISBN 3-446-15956-8.

5.             П. С. Петков, Б. Вангелов, Шприцформи и пресформи, ДИ “Техника”, София, 1989.

Стареене и стабилизация на полимерите

ПИ

бакалавър

1.             Handbook of Polymer Reaction Engineering, Ed. By T.Meyer, J.Kenrentjes, Wiley 2005

2.             Niyazi F., I.V.Savenkova,  New Concepts in Polymer Science:  Photodegradation and Light Stabilization of Heterochain Polymers , VSP, 2006

3.             Schnabel W., Polymers and Ligth: Fundamentals and Technical applications, Wiley 2007

4.             David C., Thermal degradation of polymer in Comprehensive Chemical Kinetics, vol.14 – Degradation of Polymers, Elsevier 1975

5.             David C., High energy degradation of polymers  in Comprehensive Chemical Kinetics, vol.14 – Degradation of Polymers, Elsevier 1975

6.             Geuskens G., Photodegradation  of polymers in Comprehensive Chemical Kinetics, vol.14 – Degradation of Polymers, Elsevier 1975

7.             Rabek J.F., Oxidative degradation of polymer in Comprehensive Chemical Kinetics, vol.14 – Degradation of Polymers, Elsevier 1975

8.             Kumar A.P.,  Depan D., Tomer N.S.  Singh R.P., Nanoscale particles for polymer degradation and stabilization—Trends and future perspectives  in Progress in Polymer Science 34 (2009) 479–515

9.             Милошев Ст., Записки по „ Стареене и стабилизация на полимерите”, 2011 г

Методи за изпитване на полимери

ПИ

бакалавър

 

1.             T.R. Crompton” Characterization of Polymers” part I, Rapra Technology, 2008

2.             T.R. Crompton” Characterization of Polymers” part II, Rapra Technology, 2008

3.             F.A. Bovey “ NMR of Polymers”, Acad. Press. Inc. 1996

4.             R. Crompton “ determination of Additives in Polymers and Rubber”, Rapra Technology 2007.

Екологични и токсикологични проблеми

ПИ

бакалавър

1. Biorelated Polymers:  Sustainble Polymer Science and Technology, Springer .2001

2. Lundquist L., Y.Leterrier, P.Sunderiand, Life Cycle Engineering of Plastics: Technology, Economy and Environment, Elsivier, 2001

3. Azapagic A., A.Emsley, I.Hamerton, Polymer: The Environment and Sustainable Deveropment, Wiley 2003

4. Bastioly C., Handbook of Boidegradable Polymers, Rapra 2005

5. Rudnik E., Compostable Polymer Materials, Elsivier, 2008

6. Милошев, Ст. , Записки по екологични и токсикологични проблеми, 2010

Химия и физика на полимерите

Материалознание

Полимерни материали

бакалавър

1.        1.     G. Odian, Principles of polymerization., J. Wiley & Sons, New Jersey, 2004.

2.        2.     P. Hiemenz, Polymer Chemistry, Marcel Dekker, inc, New York and Basel, 1984.

3.        3.     И. Панайотов, С. Факиров, Химия и Физика на полимерите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005.

4.        4.     J. M. Asua, Polymer Reaction Engineering, Blackwell, 2007.

Композитни материали

Материалознание

Полимерни материали

бакалавър

1.П. Велев, В. Самичков, Полимерни композити, ХТМУ – София, 2008.

2.Ashby M., Jones D., “ Engineering Materials” Vol1,2 2th ed. Butterworth-Heineman 2002.

3.Ash, B. J.; Eitan, A.; Schadler, L. S. 2004. Polymer Nanocomposites with Particle and Carbon, Nanotube Fillers. Dekker Encyclopedia of Nanoscience and nanotechnology.

4.Sharma, P.; Miao, W.; Giri, A. 2004. Raghunathan S. Nanomaterials: Manufacturing, Processing, and Applications. Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. 2435 DOI: 10.1081/EENN120009106.‘Copyright by Marcel Dekker.

5.Silberglitt, R. 2004. Nanomaterials: New Trends. Dekker Encyclopedia of Nanoscience and nanotechnology.

6.Tidjani, A. 2005. Polypropylene-graft-maleic anhydrideenanocomposites: II e fire behaviour of nanocomposites produced under nitrogen and in air. Polymer Degradation and Stability 87: 43-49.

7.Fischer, H. 2003. Polymer nanocomposites: from fundamental research to specific applications. Materials Science and Engineering C 23: 763–772;

Филмообразуващи вещества

Материалознание

Полимерни материали

бакалавър

1.        1.     Новаков. П., Ил. Илиев, Ст. Милошев. Химия и технология на лаково-бояджийските материали и покрития,  ХТМУ-София, 1997.

2.        2.     Philip A. Schweitzer. Corrosion-Resistant Linings and Coatings. Marcel Dekker, Inc., 2001.

3.        3.     CoatingsTtechnology Handbook (Eds. D. Satas and Arthur A. Tracton). Second Edition-revised and expanded, Marcel Dekker, Inc., USA, 2001,

4.        4.     Coatings Technology: Fundamentals, testing and processing techniques (edited by Arthur A. Tracton), Taylor & Francis Group, LLC, 2006

5.        5.     Zeno W. Wicks, Jr., Frank N. Jones, S. Peter Pappas; consultant Douglas A. Wicks. Organic coatings: science and technology, Third edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007.

6.        6.     Peter M. Martin. Handbook of Deposition technologies for films and coatings: science, applications and technology. Third edition, Elsevier Inc., 2010

7.        7.     Phenolic resins: a century of progress (Ed. Louis Pilato). Springer-Verlag, Berlin Haidelberg, 2010.

Преработване на полимерите

Материалознание

Полимерни материали

бакалавър

1.        П. Велев, Преработване на пластмаси, Хтму – София, 2005;

2.        Натов М. - Преработване на пластмасите, С.,Техника, 1976;

3.        Торнер Р. В.,М.С.Акутин - Оборудвание заводов по переработки полимеров, М., Химия, 1986;

4.        Tim A. Osswald, Juan P. Hernández-Ortiz, Polymer Processing, Hanser Publishers, Munich •Hanser Gardner Publications, Cincinnati, 2006.

5.        Dominick V. Rosato, Donald V. Rosato, Marlene G.Rosato, Injection molding handbook / - 3rd ed by Kluwer Academic Publishers, 2000.

6.        M. Joseph Gordon, Total Quality Process Control for Injection Molding, John Wiley & Sons, Inc., 2010.

7.        C. Lekakou, J. Cowley, C. E. Dickinson, Injection moulding of self-reinforcing polymers and polymer blends, Journal of materials science 32, 1319-1324, 1997.

8.        C. K. Au, A meshless method for predicting two dimensional flow front advancement and its application in injection moulding, Int J Adv Manuf Technol 34, 62-69, 2007.

Анализ и изпитване на полимерни материали

 

Материалознание

Полимерни материали

бакалавър

1.             T.R. Crompton” Characterization of Polymers” part I, Rapra Technology, 2008

2.             T.R. Crompton” Characterization of Polymers” part II, Rapra Technology, 2008

3.             F.A. Bovey “ NMR of Polymers”, Acad. Press. Inc. 1996

4.             R. Crompton “ determination of Additives in Polymers and Rubber”, Rapra Technology 2007..

Химия на полимерите

Полимерно инженерство

магистър

1.             G. Odian, Principles of polymerization., J. Wiley & Sons, New Jersey, 2004.

2.             P. Hiemenz, Polymer Chemistry, Marcel Dekker, inc, New York and Basel, 1984.

3.             И. Панайотов, С. Факиров, Химия и Физика на полимерите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005.

4.             J. M. Asua, Polymer Reaction Engineering, Blackwell, 2007.

Физика на полимерите

Полимерно инженерство

магистър

1.             G. Odian, Principles of polymerization., J. Wiley & Sons, New Jersey, 2004.

2.             P. Hiemenz, Polymer Chemistry, Marcel Dekker, inc, New York and Basel, 1984.

3.             И. Панайотов, С. Факиров, Химия и Физика на полимерите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005.

4.             J. M. Asua, Polymer Reaction Engineering, Blackwell, 2007.

Методи за изпитване на полимери

Полимерно инженерство

магистър

1.             T.R. Crompton” Characterization of Polymers” part I, Rapra Technology, 2008

2.             T.R. Crompton” Characterization of Polymers” part II, Rapra Technology, 2008

3.             F.A. Bovey “ NMR of Polymers”, Acad. Press. Inc. 1996

4.             R. Crompton “ determination of Additives in Polymers and Rubber”, Rapra Technology 2007.

Особености и закономерности при получаването на полимери

 

Полимерно инженерство

магистър

1.             G. Odian, Principles of polymerization., J. Wiley & Sons, New Jersey, 2004

2.             Michael F. Cunningham, Living controlled radical polymerization in dispersed phase systems, Progress in polymer science, Vol 27, p. 1039, 2002.

3.             Matyjaszewski K., T.P.Davis, Handbook of Radical Polymerization (Wiley,2002).

4.             Matyjaszewski K, Controlled/Living radical polymerization:Progress in RAFT, DT, NMP, OMRP, ACS Symposium series 1024, American Chemical Society, Washington DC, 2009.

5.             Vikas Mittal, Miniemulsion polymerization technology, Scrivener Publishing, 2010.

Интелигентни полимерни системи

Полимерно инженерство

магистър

1. Smart Polymers for Bioseparation and Bioprocessing Ed. I.Gavaev and B.Mattiasson, Taylor &Frencis , 2002

2. Y.Zhao, T.Ikeda. Smart light responsive materials : azobenzene containing polymers and liquid crystals, Wiley & Sons, 2009

3. Dai L., Intelligent Macromolecules for  Smart Devices: From Materials Synthesis to Device Applications, Springer 2004

4. Hu J., Shape Memory Polymers and Textiles, CRS Press 2007

5.             Leng J., S.Du, Shape Memory Polymers and Multifunctional Composites, CRS Press 2010

6.             Kim, K.J., S.Tadokoro, Electroactive Polymers for Robotic Applications, Springer 200

Теоретични основи за създаването на полимерни покрития и лепила

Полимерно инженерство

магистър

1.        Новаков П., Ил. Илиев, Ст. Милошев. Химия и технология на лаково-бояджийските материали и покрития. С. ХТМУ 1997.

2.        Paint and surface coatings: Theory and practice (Editors: R. Lambourne and TA Strivens). Woodhead Publishing Ltd, Abington Hall, Abington Cambridge CBI 6AH, England, Second edition, 1999.

3.        Additives in Water-borne Coatings (Edited by Gerry Davison and Bruce Lane), The Royal Society of Chemistry, UK, 2003.

4.        Adhesion - Current Research and Application (Editor Wulff Possart), WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005

5.        Adhesives and sealants: General knowledge, Application techniques, new curing techniques. Handbook of adhesives and sealants - volume 2 (Ed. Philippe Cognard), First edition, ELSEVIER, Versailles, France, 2006.

6.        Zeno W. Wicks, Jr., Frank N. Jones, S. Peter Pappas, consultant Douglas A. Wicks. Organic coatings: science and technology, Third edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007.

Теоретични основи на полимерното инженерство

Полимерно инженерство

магистър

1.             Натов М. А. - Преработване на пластмасите, С, Техника, 1976

2.             Cunha A., Fakirov S. - Structure Development During Polymer Processing, Boston-London, Kluwer Acad. Publ., 1999

3.             Dealy J., Wissbrun K - Melt Rheology and its Role in Plastics Processing, Kluwer Acad.Publ., Dordrecht-Boston-London, 1999

4.             Recycling and Recovery of Plastics, Ed. by J. Brandrup, Hanser Publ, Munich - Vienna - NY, 1996

5.             Advances in the Mechanics and the Flow of Granular Materials, V.I and II, Ed. M. Shahinpoor, Trans Tech.Publ., Aedarmannsdorf - Switzerland, 1983

6.             Reactive Extrusion: Principles and Practice, Ed. M.Xanthos, Oxford Univ.Press, Munich-Vienna - NY - Barcelona, 1992

7.             Evaristo Riande (et al.), Polymer viscoelasticity : stress and strain in practice, Marcel Dekker Inc., 2000.

8.             Zehev Tadmor, Costas G. Gogos, Principles of polymer processing – 2nd ed., John Wiley & Sons, 2006

Механика на полимерните материали

Полимерно инженерство

магистър

1. N. G. Mc.Crum, C.P. Buckley and C.B. Bucknall, "Principles of Polymer Engineering", Oxfort - New York - Tokio, Oxfort University Press, 1992.

2. R.W.  Cahn, P. Haasen, EJ. Kramer, "Materials Science and Technology", v. 13, Structure and Properties of Composites, VCH, NY-Basel-Cambridge-Tokio, 1993.

3. И. HapucaBa, "Прочность полимерных материалов", Москва, Химия, 1987, превод от японски.

4. Г. М. Бартенев - "Прочность и механизм разрушения полимеров", Москва, Химия, 1984.

5. F. J. Balta Calleja and S. Fakirov, Microhardness of polymers, ISBN 978-0-521-04182-9, Cambridge University Press, 2000.

6. H. H. Kausch, "Polymer Fracture", Berlin- Heidelberg- New York, Springer-Verlag, 1981.

7. Robert M. Jones, Mechanics of composite materials, S.E., ISBN: 1-56032-712-X, 1999.

8. Christopher Hall, "Polymer Materials", John Wiley&Sons, NY, 2000.

9. J. G. Cowie, Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials, London – Glasgow - New York - Tokio, Blackie Academic and Professional, 1993.

10. F.J. Balta-Calleja, J. Martinez-Salazar, D. R. Rueda - "Encyclopedia of Polymer Science and Engineering", vol. 7, John Wiley&Sons, L.-Glasgow-NY - Tokio-Madras, 1987.

11. M. Jie, C. Y. Tang, Y.P. Li, C.C. Li, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, OHMSHA, Ltd., Japan, 1998.

12. R. J. Crawford, BSc, PhD, DSc, FEng, FIMechE, FIM, PLASTICS ENGINEERING, Third Edition, ISBN 0 7506 3764, Reprinted 1999, 2001, 2002

Повърхностни явления и структура при полимерни материали и изделия

Полимерно инженерство

магистър

1.             The Chemistry and Physics of Coatings, Second Ed. by  A .Marrion, Royal Society of Chemistry, 2004

2.             Aqueous Polymeric Coatings for Pharmaceutical Dosage Form, Ed. by  J.W.McGinity and L.A.Felton, Third Ed., Informa 2008

3.             Handbook of Industrial Water Soluble Polymers, Ed. by P.Williams, Blackwell Publ., 2007

4.             J.Keddie, A.Routh, Fundamentals of Latex Film Formation, Processes and Properties, Springer, 2010

Охарактеризиране на полимерни материали и изделия

Полимерно инженерство

магистър

1.             Я. Рабек, Экспериментальные методы в химии полимеров, т1, т2, Химия, Москва 1883;

2.             T.R. Crompton” Characterization of Polymers” part I, Rapra Technology, 2008

3.             T.R. Crompton” Characterization of Polymers” part II, Rapra Technology, 2008

4.             F.A. Bovey “ NMR of Polymers”, Acad. Press. Inc. 1996

5.             R. Crompton “ determination of Additives in Polymers and Rubber”, Rapra Technology 2007.

Рециклиране на полимерни отпадъци

Полимерно инженерство

магистър

1. Recycling and Recovery of Plastics, ed. J.Brandrup,  Hanser/Gardner Publ., Cinsinati, 1996

2. Degradable Polymers, Recycling and Plastics Waste Menagement Ed. By A.Albertsson , S.J.Huang, Marsel Dekker, 1995

3. Conversion of Polyner QWastes & Energetics, Ed.by H.H.Krause, J.M.L.Penninger, Chem.Tec.Publ.,1994

4. Goodship V., Introduction to Plastics Recycling, Second Ed., Rapra, 2007

5. Recycling of Plastic Materials, Ed. F.P. La Mantia, ChemTec. Publ., 1993

6. Miller D.A., Garbage and Recycling, Gale , 2010

7. Andrady A., Plastics and Endvironment, Wiley, 2003

8. Милошев Ст., Записки по  рециклиране на полимерни отпадъци, София, 2010

Химия и физика на полимерите

Полимерни материали

магистър

1.                             G. Odian, Principles of polymerization., J. Wiley & Sons, New Jersey, 2004.

2.                             P. Hiemenz, Polymer Chemistry, Marcel Dekker, inc, New York and Basel, 1984.

3.                             И. Панайотов, С. Факиров, Химия и Физика на полимерите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005.

4.                             J. M. Asua, Polymer Reaction Engineering, Blackwell, 2007.

Теоретични основи на преработването на полимери

Полимерни материали

магистър

1. М.А.Натов - Преработване на пластмасите,С,ДИ ”Техника”,1976

2. А.Cunha, S.Fakirov - Strukture Development During Polymer Processing, Boston - London, Kluwer Acad.Publ.,1999

3. J.Dealy,K.Wissbrun - Melt Rheology and its Role in Plastics Processing, Kluwer Acad.Publ.,Dordrecht - Boston, London,1999

4. Recycling and Recovery of Plastics, Ed. by J.Brandrup, Hanser Publ, Munich - Vienna - NY,1996

5. Advances in the Mechanics and the Flow of Granular Materials, v.I and II, Ed. M.Shahinpoor, Trans Tech.Publ.,Aedarmannsdorf - Switzerland,1983

6. Reactive Extrusion: Principles and Practice, Ed. M.Xanthos, Oxford Univ Press, Munich - Vienna - NY - Barcelona,1992

7. Evaristo Riande (et al.), Polymer viscoelasticity : stress and strain in practice, Marcel Dekker Inc., 2000.

8. Zehev Tadmor, Costas G. Gogos, Principles of polymer processing – 2nd ed., John Wiley & Sons, 2006.

Теоретични основи на получаването на полимери

Полимерни материали

магистър

1. G. Odian, Principles of polymerization., J. Wiley & Sons, New Jersey, 2004

2. Michael F. Cunningham, Living controlled radical polymerization in dispersed phase systems, Progress in polymer science, Vol 27, p. 1039, 2002.

3. Matyjaszewski K., T.P.Davis, Handbook of Radical Polymerization (Wiley,2002).

4. Matyjaszewski K, Controlled/Living radical polymerization:Progress in RAFT, DT, NMP, OMRP, ACS Symposium series 1024, American Chemical Society, Washington DC, 2009.

5. Vikas Mittal, Miniemulsion polymerization technology, Scrivener Publishing, 2010.

Механични свойства на полимерите

Полимерни материали

магистър

1. Massey LK. “ Effect of Light and Weather on Plastics and Elastomers”, second edition, Wiliam andrew Inc. , 2007

2. Mckeen LW. “ The Effect of Creep and other Time Related Factors  on Plasti9cs and Elastomers” second edition, Elsevier 2009.

3. Mckeen LW. “ The Effect of Temperature and other Factors  on Plasti9cs and Elastomers” second edition, Elsevier 2008.

4.Utracki LA., Polymer blends Handbook, Vol.1,2, Kluver Acad. Publishers 2002;

5. Physical Properties of Polymers Mark J. Editor, Springer 2007.

Облагородяване на влакнести материали

Полимерни материали

магистър

1. Вълчева Е., С. Велева, И. Гълъбова и др., Приложни проблеми на физикохимията, С., 1987

   2. Милкова А., А. Георгиева, В. Ганчева и др., Текстилно облагородяване, С., Техника, 1985

   3. Петерс Р. Х., Текстильная химия, М., Легкая индустрия, 1973

   4. Кричевский Г. Е., Физико-химические основы применения активных красителей, М., Легкая индустрия, 1977

   5. Кричевский Г. Е., М.В. Корчагин, А.В. Сенахов, Химическая технология текстильных материалов, М., Легпромбытиздат, 1985

   6. Мовшович И.М., Кинетика процессов крашения текстильных материалов, М., Легкая индустрия, 1979

   7. Петерс Р.Х., Текстильная химия (физическая химия крашения), часть І, М., Легпромбытиздат, 1989

Модифициране на полимери от животински произход

Полимерни материали

магистър

1. Лекционен курс по дисциплината

2. Баблоян О.О., Д.П.Радкевич, Н.А.Тимохин. Производство клея и желатина на кожевенных заводах, Москва, 1972

3. Кованов В.В., И.А.Сычеников, Колагенопластика в медицине, Москва, 1978

4.  Шульц Г., Р. Ширмер, Принципы структурной организации белков, Мир, 1982 г

Модифициране на полимери от растителен произход

Полимерни материали

магистър

Лекционен курс по дисциплината

Тънкослойни композитни материали

Полимерни материали

магистър

1.             Новаков. П., Ил. Илиев, Ст. Милошев. Химия и технология на лаково-бояджийските материали и покрития,  ХТМУ-София, 1997.

2.             Philip A. Schweitzer. Corrosion-Resistant Linings and Coatings. Marcel Dekker, Inc., 2001.

3.             Coatings Technology Handbook (Eds. D. Satas and Arthur A. Tracton). Second Edition-revised and expanded, Marcel Dekker, Inc., USA, 2001.

4.             Additives in Water-borne Coatings (Edited by Gerry Davison and Bruce Lane), The Royal Society of Chemistry, UK, 2003.

5.             Adhesion Aspects of Thin Films, volume 1 (Editor K.L.Mittal), VSP, The Nedherlands, 2001.

6.             Adhesion Aspects of Thin Films, volume 2 (Editor K.L.Mittal), VSP, The Nedherlands, 2005.

7.             Adhesion - Current research and Application (Editor Wulff Possart), WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005

8.             Adhesives and sealants: General knowledge, Application techniques, new curing techniques. Handbook of adhesives and sealants - volume 2 (Ed. Philippe Cognard), First edition, ELSEVIER, Versailles, France, 2006

9.             Coatings Technology: Fundamentals, testing and processing techniques (edited by Arthur A. Tracton), Taylor & Francis Group, LLC, 2006

10.           Zeno W. Wicks, Jr., Frank N. Jones, S. Peter Pappas; consultant Douglas A. Wicks. Organic coatings: science and technology, Third edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007.

11.           Polymer Thin Films (Eds. Ophelia K.C. Tsui and Thomas P. Russell), Word Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2008.

12.           Peter M. Martin. Handbook of Deposition technologies for films and coatings: science, applications and technology. Third edition, Elsevier Inc., 2010

Стареене и рециклиране на полимери

Полимерни материали

магистър

1. Goodship V., Introduction to Plastics Recycling, Second Ed., Rapra, 2007

2. Recycling of Plastic Materials, Ed. F.P. La Mantia, ChemTec. Publ., 1993

3. Miller D.A., Garbage and Recycling, Gale , 2010

4. Handbook of Polymer Reaction Engineering, Ed. By T.Meyer, J.Kenrentjes, Wiley 2005

5. Niyazi F., I.V.Savenkova,  New Concepts in Polymer Science:  Photodegradation and Light Stabilization of Heterochain Polymers , VSP, 2006

6. Schnabel W., Polymers and Ligth: Fundamentals and Technical applications, Wiley 2007

7. Милошев Ст, Записки по рециклиране на полимерни отпадъци, 2009

8. Милошев Ст.,  Записки по стареене и стабилизация на полимерите, 2011

 

Конспекти по изучаваните дисциплини

 

 

Специалност Полимерно инженерство

Изборен модул “Природни и синтетични еластомери”

ОКС бакалавър

 

Химия и физика на еластомерите

 

1.      Високомолекулни съединения, полимери и олигомери; основни понятия - мономер, макромолекула, елементарно звено, мономерно звено, средна степен на полимеризация, полидисперсност; класификация на полимерите според начина на получаване, състава и формата на макромолекулата; класификация на еластомерите по произход и предназначение.

2.      Естествен каучук. Биосинтеза. Добиване на естествен каучуков латекс. Доказване на строежа и структурата на естествения каучук. Физични и химични свойства на естествения каучук.

3.      Основни методи за получаване на синтетични еластомери. Полимеризация. Радикалова полимеризация - определение, иницииране, нарастване на кинетичната верига, прекъсване на нарастването на кинетичната верига, реакции на предаване на веригата; обща кинетична схема на радикаловата полимеризация. Радикалова съполимеризация.

4.      Йонна полимеризация - определение и основни понятия. Катионна полимеризация – определение, основни етапи на катионната полимеризация; кинетика. Анионна полимеризация - определение, елементарни реакции, кинетика. Йонна съполимеризация. Получаване на блокови съполимери.

5.      Йонно-координационна полимеризация - получаване на активния комплекс, иницииране, нарастване и прекъсване на нарастването на веригата.

6.      Поликондензация - определение, основни понятия, видове, технически методи за провеждане. Основни закономерности на равновесната поликондензация: изграждане на полимерната верига; завършване на нарастването й; кинетика на равновесната поликондензация. Равновесна съполикондензация. Особености на неравновесната поликондензация.

7.      Химични превръщания на еластомерите: общи особености - влияние на полимерната природа и молекулния строеж върху химичната активност на еластомерите; топохимични особености на химичните превръщания; кинетични особености; механично активиране, структурни изменения. Химични превръщания под действие на физични агенти: нагряване, механични напрежения, светлинна енергия и йонизиращи излъчвания.

8.      Изомерни превръщания: цис-транс изомеризация, преместване на двойни връзки, циклизация; реакции на присъединяване и заместване.

9.      Химична и плазмо-химична модификация на повърхността на еластомерите.

10.   Химия на вулканизационния процес, основни понятия, видове вулканизация.  Сярна вулканизация: взаимодействие на елементна сяра с каучук, кинетика и механизъм на процеса. Вулканизация в присъствие на ускорители и активатори. Механизъм на действие на органичните ускорители.

11.   Безсярна вулканизация. Пероксидна и радиационна вулканизация. Вулкани-зация с метални оксиди, ненаситени или халогенсъдържащи съединения, с алкилфенол-формалдехидни олигомери (смолна вулканизация) и др.

12.   Каучукови разтвори и гелове. Природа на еластомерните дисперсии и разтвори. Разтворимост и набъбване на каучуците - фактори, които ги обуславят. Степен и кинетика на набъбването. Истински разтвори на каучуци. Концентрирани еластомерни разтвори. Пластификация.

13.   Молекулна маса и полидисперсност. Основни понятия, видове молекулна маса и методи за определянето й: вискозиметрия, крайни групи, ебулиоскопски и криоскопски метод, осмометрия, светоразсейване, седиментационен метод и гел-проникваща хроматография.

14.   Функция на разпределение по молекулна маса. Методи за определяне - фракционно утаяване и турбодиметрично титруване.

15.   Строеж и структура на еластомерните макромолекули. Конфигурация и стереоизомерия. Конформация и гъвкавост на макромолекулите.

16.   Надмолекулна структура на еластомерите. Аморфно и кристално фазово състояние на еластомерите. Особености, кристализиращи еластомери.

17.   Деформиране и релаксационни свойства на еластомерите. Видове деформа-ция, температурна зависимост на деформацията.

18.   Физични състояния на полимерите. Характеристика на агрегатните състояния на веществата и физичните състояния на полимерите. Особености на стъкловидното състояние. Влияние на химичния строеж на еластомера върху температурата на встъкляване.

19.   Високоеластично състояние на еластомерите. Термодинамика на високоеластичното състояние. Вискозоеластичност.

20.   Механични релаксационни явления при високоеластична деформация. Термомеханичен метод за изследване на полимерите.

21.   Особености на вискозно-течното състояние на полимерите. Реологични свойства на полимерите.

 

Технология на каучука

 

1.       Кратки исторически бележки за развитието на технологията на каучука.

2.       Основни понятия и определения в технологията на каучука: каучук, каучукова смес, композит, вулканизат. Класификация на каучуците: според природата, според предназначението.

3.       Естествен каучук- химичен състав, предимства и недостатъци. Латекс на естествения каучук- състав, свойства. Добиване на естествения каучук от естествен латекс.

4.       Физични свойства на естествения каучук. Разтваряне и разтворители. Кристализация. Пластикация и пластикатори. Търговски форми и класификация.

5.       Синтетични каучуци с общо предназначение: бутадиенстиренов, изопренов, бутадиенов. Структура, свойства, технологични особености.

6.       Синтетични каучуци с общо предназначение: бутил, хлорбутил, бромбутил, етиленпропиленов, етиленпропиленов троен съполимер. Стуктура, свойства, технологични особености.

7.       Синтетични каучуци със специално предназначение: бутадиенакрилонитрилов, хлоропренов. Структура, свойства, технологични особености.

8.       Синтетични каучуци с много специално предназначение: силоксанови, флуоркаучуци. Структура, свойства, технологични особености.

9.       Пълнители. Усилване на еластомерите с пълнители. Фактори, влияещи върху усилването. Механизъм на усилващото действие при каучуците.

10.    Каучукови смеси. Съставяне на рецептури за каучукови смеси. форми на рецептурите.

11.    Режими на смесване. Влияние на външни фактори върху качеството на смесите.

12.    Особености при изработване на каучукови смеси, съдържащи сажди.

13.    Особености при изработване на каучукови смеси, съдържащи светли пълнители.

14.    Особености при изработване на каучукови смеси, съдържащи омекчители и пластификатори. Системата "каучук - омекчител - сажди". Еквивалент на пластичност.

15.    Технологичен регламент - същност, предназначение, съдържание.

16.    Вулканизация. Особености на вулканизатите. Видове вулканизация. Сярна вулканизация - механизъм на сярната вулканизация.

17.    Влияние на ускорителите върху свойствата на смесите и вулканизатите при сярната вулканизация. Влияние на сярата върху свойствата на смесите и вулканизатите.

18.    Безсярна вулканизация. Вулканизация с пероксиди. Вулканизация с метални оксиди.

19.    Безсярна вулканизация. Вулканизация със смоли.Радиационна вулканизация.

20.    Кинетика на вулканизацията. Методи за определяне на кинетичните параметри на вулканизация.Особености на кинетиката на вулканизация в смеси от два каучука.

21.    Параметри на технологичния процес вулканизация - температура, налягане, време. Влияние на технологичните параметри върху свойствата на вулканизатите.

22.    Видове вулканизация според технологията на реализирането и: вулканизация в горещ въздух, вулканизация в поле на ток с висока честота, вулканизация в псевдокипящ слой, вулканизация в солева баня; вулканизация в преса, леене под налягане.

23.    Вулканизационни изотерми. Периоди на вулканизацията. Характеристики на процеса вулканизация: скорост, начало, оптимално време и т.н.

 

Синтетични каучуци и латекси

 

1.        Синтетични каучуци – определение, класификация, исторически стадии в развитието на производството на синтетични каучуци

2.        Мономери за производството на синтетични каучуци – мономери, придаващи гъвкавост на полимерната верига; мономери, придаващи други желани свойства. Бутадиен, изопрен, етен и пропен, изобутен, стирен, акрилнитрил, акрилови мономери, мономери за производството на флуоркаучуци и на силоксанови каучуц

3.        Технически методи за синтез на еластомери – полимеризация в маса, разтвор, суспензия и емулсия; поликондензация в маса и на междуфазовата граница; химична модификация.

4.        Бутадиенови каучуци – микроструктура; методи за получаване – радикалова полимеризация, анионна полимеризация (инициирана от литий или алкиллитий; или от натрий), йоннокоординационна полимеризация; свойства на бутадиеновите каучуци; типове бутадиенови каучуци.

5.        Изопренови каучуци – микроструктура; получаване – радикалова полимеризация, стереоспецифична полимеризация с литий или алкиллитий, полимеризация с катализатори на Циглер-Ната; свойства на изопреновите каучуци; типове изопренови каучуци.

6.        Бутадиенстиренови каучуци – микроструктура; получаване чрез емулсионна съполимеризация, свойства на емулсионните каучуци, напълнени емулсионни каучуци, типове емулсионни каучуци; получаване чрез съполимеризация в разтвор, свойства на каучуците, получени в разтвор.

7.        Етенпропенови каучуци – микроструктура; получаване чрез съполимеризация в разтвор с катализатори на Циглер-Ната; свойства; типове.

8.        Бутилкаучуци (изопренизобутенови каучуци) – микроструктура и получаване; свойства и типове; халогенирани бутилкаучуци.

9.        Алтерниращи каучуци – микроструктура, получаване, свойства и разновид-ности. Полиалкенамери.

10.     Хлоропренови каучуци – микроструктура, получаване: чрез радикалова полимеризация на хлоропрен (в маса; ниско- и високотемпературна емулсионна полимеризация), свойства и типове хлоропренови каучуци.

11.     Бутадиенакрилнитрилови каучуци – микроструктура, получаване (радикалова емулсионна високотемпературна, при средни температури и нискотемпературна съполимеризация), свойства, типове бутадиеакрилнитрилови каучуц.

12.     Бутадиенвинилпиридинови каучуци – микроструктура, получаване, свойства и типове.

13.     Акрилатни каучуци – микроструктура, получаване и свойства.

14.     Карбоксилатни каучуци – микроструктура, получаване и свойства.

15.     Олефиноксидни каучуци – микроструктура, получаване, свойства.

16.     Хлорирани полиетени – микроструктура, получаване, свойства. Хлорсулфонира-ни полиетени – микроструктура, получаване, свойства.

17.     Флуоркаучуци – микроструктура, получаване, вулканизация, свойства, разно-видности.

18.     Полисулфидни (тиоколови) каучуци – микроструктура, получаване чрез поликондензация, свойства и типове.

19.     Уретанови каучуци – микроструктура, особености на получаването, структура, свойства и типове.

20.     Силоксанови каучуци – микроструктура, получаване, вулканизация, свойства, типове.

21.     Нитрозокаучуци – получаване, специфични свойства. Неорганични каучуци – получаване, специфични свойства.

22.     Термопластични каучуци – диенстиренови и уретанови каучуци; структура, получаване и свойства.

23.     Прахообразни и течни (бутадиенови, полисулфидни) каучуци – получаване, свойства и пеработване, предимства и недостатъци.

24.     Каучукови латекси – определение, класификация, исторически стадии в развитието на латексното производство.

25.     Основни характеристики на латексите – дисперсна фаза, дисперсна среда, междуфазова граница. Форма и размер на частиците, полидиспесност. Устойчивост и дестабилизиране на латексите. Реология. Видове латекси – естествен, синтетични, изкуствени, модифицирани.

26.     Преработване на латекси – ингредиенти на латексните композиции, приготвяне на латексните композици, формоване и вулканизация.

27.     Латексни производства – производство на пеногума, импрегниране на корд за гуменотектилни изделия, производство на лепени нетъкани материали, латексни покрития и латексни лепила.

 

Ингредиенти за каучукови смеси

 

1.        Основни понятия и термини при изучаването на суровините и материалите за производство на еластомерни композиции съгласно БДС ISO 1382: каучукова смес, ингредиент, пълнител, активатор, ускорител и т.н.

2.        Основни източници за получаването на суровините и материалите за производство на еластомерни композиции: нефт, природен газ, минерали и полезни изкопаеми, растителни продукти на живата природа и др. Форми на предлагане на ингредиентите.

3.        Пълнители: определение, класификация; разглеждане на системата ”каучук - пълнител” и някои нейни особености.

4.        Усилване на еластомерите - съвременни теории и представи. Ефект на Мълинз.

5.        Органични пълнители: сажди - характеризиращи показатели, структурни особености, видове, означения и класификация.

6.        Други органични пълнители: усилващи - термопластични полимери и съполимери, високостиролни смоли, термореативни смоли, олигоестеракрилати; не усилващи - кумаронинденови смоли, фактиси, напречно - омрежени каучуци.

7.        Неорганични пълнители с естествен произход: калциев карбонат /креда/, каолин, бентонит, талк, диатомит, сулфати, сулфиди и др.

8.        Неорганични пълнители със синтетичен произход: силициев диоксид - методи за получаване и особености при използването му; калциев карбонат - преципитат, метални оксиди, титанати, влакнести и наноразмерни пълнители.

9.        Вулканизиращи агенти: сяра, донори на сяра, тиурами, органични пероксиди, метални оксиди, синтетични смоли, хинони, диизоцианати, диамини и диимини.

10.     Вулканизационни ускорители: изисквания към тях, класификация. Дитиокарбамати, комплексни ускорители, тиурамсулфиди.

11.     Вулканизационни ускорители: тиазоли, сулфенамиди, гуанидини, алдехидамини, ксантогенати. Специфични особеност.

12.     Вулканизационни активатори: характеристики и особености. Неорганични вулканизационни активатори. Органични активатори.

13.     Вулканизационни забавители. Антиреверсни агенти.

14.     Стареене и видове противостарители /стабилизатори/. Основни класове стабилизатори според химичната им природа: аминни стабилизатори – особености.

15.     Основни класове стабилизатори според химичната им природа: феноли, хетероциклени азотсъдържащи, дитиокарбаматни – особености.

16.     Пластификатори, омекчители, диспергатори.

17.     Специални ингредиенти: порообразуватели, антипирени, антистатици, антиструктуриращи агенти, одоранти.

 

Стареене и стабилизация

 

1.     Термини и определения. Фактори, влияещи върху процесите на стареене. Специфични особености при стареенето на еластомерни материали, при съхранение, преработка и експлоатация. Видове стареене.

2.     Стареене на вулканизатите в ненапрегнато състояние: топлинно стареене, светлинно стареене, радиационно стареене.

3.     Стареене на вулканизатите в напрегнато състояние: химична релаксация на напрежението, озонно стареене, умора на вулканизатите.

4.     Физикохимични основи на стареенето на еластомерните материали. Взаимодействие с молекулен кислород: кинетика на инхибирането и инхибирано окисляване. Взаимодействие с озон. Взаимодействие със синглетен кислород.

5.     Основи на стабилизацията на еластомерните материали. Стабилизация чрез добавки. Видове стабилизиращи добавки, кинетика и механизъм на тяхното действие. Основни класове стабилизиращи добавки според химичната им природа: аминни, фенолни, хетероциклени азотсъдържащи и др. Особености на отделните класове и типични представители.

6.     Стабилизация на еластомерните материали чрез химична или физична модификация. Свързани стабилизатори. Химична обработка на еластомерите. Структурна модификация.

7.     Конкретни практически насоки за постигане на ефективна стабилизация на някои по-често използвани еластомерни материали: подобряване на устойчивостта на топлинно и озонно стареене на нитрилови вулканизати, хлоропренови вулканизати, вулканизати на базата на естествен каучук и др. случаи.

 

Химичен и технологичен контрол при производство на каучукови изделия

 

1.      Каучукът като обект на анализ и изпитване. Основни понятия. Стандартиза-ция на методите за анализ и изпитване. Статистическа обработка на опитните данни и представянето им.

2.      Входящ контрол на суровините и материалите в каучуковата промишленост. Основни характеристики - плътност, влажност, гранулометричен състав и др. Анализ на каучук. Определяне на вида на суров и вулканизиран каучук. Анализ на вулканизат на база каучуци с общо предназначение.

3.      Анализ на каучук. Охарактеризиране на суров и вулканизиран каучук. Вземане и подготовка на проби за химико-аналитични определяния. Определяне на механични примеси, летливи вещества, влага, пепел, каучуково вещество, съдържание на мед, желязо и титан в синтетични каучуци, азот в естествен каучук.

4.      Анализ на каучук. Екстракти - ацетонов, хлороформен, ацетоно-хлороформен, калиево-алкохолен, воден, изопропанолов. Определяне на масло в масленонапълнени каучуци. Определяне на свободни и свързани органични киселини. Определяне на степен на ненаситеност. Определяне на свързан каучук.

5.      Анализ на ингредиенти. Анализ на сяра. Охарактеризиране на сярата като изходна суровина - чистота, финост, киселинност. Определяне на сяра във вулканизат. Свободна, обща и свързана сяра. Методи за определяне на свободната сяра - сулфитен, сулфиден, индиректен. Методи за определяне на обща сяра - метод на Шьонигер, определяне на обща сяра чрез редукция или чрез окисляване с азотна киселина.

6.     Анализ на ускорители и противостарители.  Доказване на вида на ускорители и противостарители. Откриване на ускорители и противостарители в каучуци и каучукови смеси. Анализ на активатори. Анализ на омекчители, диспергатори и пластификатори.

7.      Анализ на пълнители. Охарактеризиране на саждите като изходна суровина - дисперсност, ситов остатък, летливи вещества, пепел, насипна плътност, йодно число, специфична адсорбционна способност, маслено число, рН на водна суспензия, съдържание на обща сяра, мед и манган.

8.      Определяне на сажди във вулканизат - пиролитичен метод, химичен метод на окислително разлагане с азотна киселина и химичен метод на окислително разлагане с третичен бутилхидропероксид. Анализ на минерални пълнители - креда, каолин, бели сажди.

9.      Анализ на каучукови латекси. Охарактеризиране на еластомера в латекса, охарактеризиране на междинната фаза и серума.  Охарактеризиране на латекса като дисперсна система: сухо вещество, съдържание на полимер, вискозитет, праг на раз-реждане, устойчивост на електролити, алкалност, размер на частиците, повърхностно напрежение.

10.   Технологичен контрол на каучукови смеси. Пластично-еластични характеристики на каучуци и каучукови смеси и методи за определянето им. Свиващи пластометри - метод на Карер, метод на дефо. Ротационни (срязващи) пластометри - метод на Муни.

11.   Охарактеризиране на каучуци и каучукови смеси с пластограф на Брабендер: максимални и минимален въртящи моменти, скорост на хомогенизиране, условна скорост на пластициране, време за подвулканизация, условна скорост на вулканизация. Примерни приложения на пластографа на Брабендер: изпитвания за течливост, смесване на каучуци с различни ингредиенти, кинетични изследвания - активираща енергия на вискозното течене.

12.   Вулканизационни характеристики и методи за определянето им. Принцип на действие на реометър с осцилиращ диск, тип Монсанто. Общ вид на вулканизацион-ните криви. Минимален и максимален усукващ момент, начало на вулканизоцията, оптимално време за вулканизация, скорост на вулканизация.

13.   Физико-механични характеристики на вулканизатите. Механично отнасяне при статично натоварване. Деформационни свойства и якостни характеристики при опън.

14.   Съпротивление на раздиране и методи за изпитването му. Съпротивление на изтриване (износоустойчивост) и методи за изпитването му: метод на Шопер-Шлобах, метод на Грасели.

15.   Механично отнасяне на вулканизатите при динамично натоварване. Еласти-чно-хистерезисни свойства на вулканизатите и методи за оценката им. Определяне на еластичността на отскок с еластометъра на Шоб.

16.   Умора на вулканизатите и методи за определянето й: умора при многократно разтягане, огъване, огъване и усукване и многократен натиск; топлообразуване.

17.   Топлинни характеристики и методи за определянето им - студоустойчивост, топлоустойчивост, огнеустойчивост.

18.   Здравина на връзката в системи каучук/каучук или каучук/друг материал и методи за определянето й. Определяне на якостта на връзката при разслояване и при отлепване; определяне на якостта на връзката между вулканизат и корд чрез изтегляне на нишка.

19.  Диелектрични характеристики и методи за определянето им: относително повърхностно и относително обемно електрическо съпротивление, пробивно напреже-ние, диелектрична проницаемост и тангенс на ъгъла на диелектричните загуби. Стареене: атмосферно, топлинно и озонно; методи за изпитването му.

 

Машини за производство на каучукови изделия

 

1.     Машини и съоръжения за подготовка на еластомерите и ингредиентите за смесване.

2.     Отворени смесители /валци/. Конструкция. Основни елементи.

3.     Отворени смесители /валци/. Кинематични схеми. Топлинен баланс. Производителност.

4.     Затворени смесители с периодично действие.

5.     Затворени смесители с периодично действие. Конструкция на основните детайли и възли.

6.     Затворени смесители с непрекъснато действие.

7.     Каландри. Класификация. Конструкция на основните детайли и възли.

8.     Каландри. Огъване и компенсиране на огъването на каландровите валове.

9.     Машини за приготвяне на каучукови разтвори и промазване на тъкани.

10.  Екструдери.Предназначение и класификация. Конструкция на основните детайли и възли.

11.  Екструдери. Екструдерни глави.

12.  Вулканизационни преси. Промяна на свойствата на каучука при вулканизация. Основни елементи на вулканизационната преса.

13.  Вулканизационни преси за транспортни ленти.

14.  Вулканизационни преси за автомобилни гуми.

15.  Машини за леене под налягане. Блок за леене.

16.  Машини за леене под налягане. Блок за затваряне.

17.  Вулканизационни котли /Автоклави/. Автоклав преси.

 

Технически каучукови изделия

 

1.     Производство на технически каучукови изделия. Тенденции. Класификация на технически каучукови изделия. Характеристика на еластомерите, използвани в производството на технически каучукови изделия.

2.     Характеристика на армиращи материали за производство на технически каучукови изделия. Прежди, тъкани, металоизделия, гумено-текстилни и гумено-метални материали.

3.     Аналитична зависимост между напрежението и деформацията на вулканизата и неговите механични свойства при едноосово натоварване. Опън, натиск, приплъзване, усукване, огъване.

4.     Сложни видове деформации – двуосова и триосова.

5.     Влияние на условията на натоварване върху еластично хистерезисните характеристики на вулканизатите.

6.     Механични характеристики на вулканизатите като конструкционен материал.

7.     Статична и динамична умора на вулканизатите.

8.     Преработване на каучуковите смеси. Каландриране. Получаване на трансврзално изотропни материали. Особености на технологичните операции при каландриране. Дублиране. Промазване на текстилни и метални материали. Екструдиране – особености.

9.     Основни методи и средства за разкрояване на елементи за технически каучукови изделия.

10.  Маркучи и тръбообразни каучукови технически изделия. Предназначение и конструкция. Синтез на каучукови смеси за производството им. Основни технологични схеми на материалните потоци.

11.  Транспортни ленти. Предназначение, класификация. Изработване. Някои изисквания към материалите за транспортни ленти. Изчисляване на ленти.

12.  Трапецовидни ремъци. Предназначение, класификация. Изработване. Някои особени изисквания към материалите за ремъци.

13.  Уплътнители. Класификация. Формови и безформови методи за получаването им.

14.  Гумено-метални технически изделия. Адхезия метал–гума и методи за осъществяването и. Гумиране на апаратура и валове.

15.  Оползотворяване на вторични полимерни материали. Някои възможни приложения в световен мащаб.

 

Оптимизиране на еластомерни състави

 

1.     Основни принципи на експлоатационно-статистическото изследване на многокомпонентни системи: входни и изходни величини, случайни смущения, принцип на “черната” кутия.

2.     Фактори, факторни пространства, нива на факторите, кодиране на факторите.

3.     Координатни системи: Декартова, симплекс-триъгълник в Декартова система, барицентрична система.

4.     Математически модели: полиномиални, модели с инверсни членове, неполиноминални.

5.     Организация на експеримента при изследване на еластомерни състави: пасивен и активен експеримент. Избор на фактори: изменящи се и фиксирани фактори. Съвместимост на факторите.

6.     Изисквания към параметрите на оптимизация. Задачи с много параметри на оптимизация. Компромисни решения.

7.     Дисперсионен анализ - същност и цели.

8.     Корелационен анализ – същност и цели.

9.     Регресионен анализ – изчисляване на оценките на коефициентите в модела, проверка на адекватността му.

10.  Графично представяне на резултатите от планирания експеримент. Линии на постоянно ниво. Сечения.

11.  Експериментални планове. Матрица на експеримента. Критерии на Д – оптималности.

12.  Взаимно независимост на факторите. Случаи при изследване на еластоимерни системи, когато факторите могат да се разглеждат като независими.

13.  Модели от първа степен. Пълен факторен експеримент от типа 2m. Ортогоналност и ротатабелност.

14.  Реализация на плана на експеримента: паралелни опити, рандомизация. Алгоритъм за изчисляване и анализ на математическите модели.

Дробен факторен експеримент

15.  Планиране на експеримента при полиномиални модели от втора степен и взаимно независими фактори. Симетрични планове с фиксиран брой опити от типа Bm.

16.  Планиране на експеримента при полиномиални модели от втора степен и взаимно независими фактори. Ортогонални централни композиционни планове от втори порядък.

17.  Планиране на експеримента при полиномиални модели от втора степен и взаимно независими фактори. Симетрични квази – Д – оптимални планове (планове на Песочински).

18.  Планиране на експеримента при изследване на еластомерни състави с взаимно зависими фактори. Симплекс – решеткови планове – особености.

19.  Планиране на експеримента при изследване на еластомерни състави с взаимно зависими фактори. Симплекс – центроидни планове.

20.  Д – оптимални планове за симплекс.

 

Пневматични, плътни и възстановени гуми

 

1.     Възникване и развитие на промишленото производство на пневматични, плътни и възстановени гуми.

2.     Структура на автомобилната гума. Класификация на пневматичните гуми.

3.     Пресмятане на пневматична гума. Диагонална пневматична гума. Радиална пневматична гума.

4.     Построяване на профила на равновесната конфигурация на гумата.

5.     Изчисляване на усилията в каркас-брекер, бортови обръчи.

6.     Деформации и напрежение в елементите на гумата в статични условия.

7.     Деформации и напрежение в гумата при търкалящо се колело. Съпротивление при търкаляне. Статично отклонение. Критична скорост при търкаляне.

8.     Конструктивни параметри на гумата. Товароподемност и размер на гумата. Тип рисунък и основни характеристики на протектора на гумата.

9.     Работа на пневматичните гуми. Фактори влияещи на дълготрайността при експлоатация.

10.  Съставяне на рецептура за каучукови смеси за автомобилни гуми. Изисквания към отнасянията на каучуковите смеси и вулканизатите за гуми. Някои особени изисквания към каучуковите смеси за радиални гуми.

11.  Основни рецепти за каучукови смеси за гуми – протекторни смеси, смеси за страници, брекерни смеси, каркасни смеси, смеси за автокамери, смеси за диафрагми, смеси за изолация на проводниците, смеси за допълнителни детайли.

12.  Основна схема на технологичния процес за производство на гуми. Подготовка на ингредиентите. Дозиране на материалите. Изработване на еластомерните смеси. Изработване на детайлите за гумите. Конфекциониране на гумите. Формоване и вулканизация на гумите. Изработване на диафрагми за вулканизация на гумите.

13.  Възстановяване на гуми. Характеристики на методите за възстановяване на гуми.

14.  Възможности за оползотворяване на износените гуми.

15.  Плътни гуми. Основни параметри на плътните еластични и супереластични гуми. Технологични схеми за производството на плътни гуми.

 

Специалност Еластични омрежени полимери

ОКС магистър

 

Теория на високоеластичната информация

 

1.     Структура на макромолекулите: молекулна маса, конфигурация.

2.     Структура на макромолекулите: конформация.

3.     Фазови и физични състояния на полимерите. Фазови преходи.

4.     Физични/деформационни/ състояния на полимерите. Термомеханични криви.

5.     Надмолекулни структури на аморфни полимери.

6.     Кристално състояние на полимерите.

7.     Вискозно-течно състояние на полимерите.

8.     Зависимост на вискозитета от температурата и молекулната маса.

9.     Равновесна ВЕД. Термодинамика на равновесната ВЕД.

10.  Статистическо разглеждане на ВЕД на линейни полимери.

11.  Статистическо разглеждане на тримерни еластомерни мрежи.

12.  Частни случаи на деформация на тримерни еластомерни мрежи. Съвпадение на теоретичните и експерименталните резултати.

13.  Теория на Флори.

14.  Теория на Муни.

15.  Кинетика на ВЕД. Релаксационен характер на деформацията.

16.  Кинетика на ВЕД. Криви напрежение-деформация. Релаксация на напрежението. Пълзене.

17.  Релаксационни явления при циклични деформации. Динамичен модул.

 

Методи за изследване на еластомерните материали

 

1.     Методи за определяне на молекулната маса. Вискозиметрия. Химични методи. Ебулиоскопски и криоскопски метод. Осмометрия. Светоразсейване.

2.     Методи за определяне на разпределението по молекулна маса. Седиментационен анализ. Гел-проникваща хроматография. Методи на фракционно утаяване и турбидиметрично титруване.

3.     Рентгенова фотоелектронна спектроскопия: принцип на метода, образци за изследване, възможности за приложение.

4.     Инфрачервена спектроскопия /ИЧС/. ИЧС с Фурие преобразуване. ИЧС с нарушено пълно вътрешно отражение. Пиролизна ИЧС.

5.     ЯМР спектроскопия. Протонен ЯМР с висока разделителна способност. Широколинейна ЯМР спектроскопия. Твърдофазова 13С ЯМР спектроскопия.

6.     Оптични неспектроскопски методи. Светлинна микроскопия. Електронна микроскопия. Атомно-силова микроскопия. Дифракция на рентгенови лъчи.

7.     Термичен анализ на еластомери, ингредиенти и вулканизати. Диференциален термичен анализ. Термогравиметрия. Термомеханичен анализ.

8.     Хроматографски методи. Видове, принцип на разделяне, приложение при охарактеризирането на каучуци, ингредиенти и булканизати.

 

Усилване на еластомeрите

 

1.     Основни понятия свързани с явлението”усилване на еластомерите”. Фактори, влияещи върху усилването: взаимодействие “еластомер-пълнител”, взаимодействие”пълнител-пълнител”, термодинамичен фактор.

2.     Физични аспекти на явлението “усилване”. Адсорбция и адхезия. Омокряне на повърхността на пълнителя от еластомера.

3.     Теоретичен модел на адсорбцията на Силберберг. “Смутени” конформации. Възникване на микрохетерогенности.

4.     Методи за оценка на адсорбционния слой: хидродинамични, калориметрични, спектрални, колоид-химични.

5.     Агрегация и агломерация на частиците на пълнителя и тяхното влияние върху усилването при еластомерите.

6.     Основни физични предпоставки за осъществяване на явлението “усилване”.

7.     Химични аспекти на усилването на еластомерите. Експериментално доказване на физичните и химични връзки в свързания каучук.

8.     Влияние на химичната природа на повърхността на пълнителите върху усилването.

9.     Термодинамични аспекти на усилването на еластомерите. Основни положения на теорията на Флори-Ренер за равновесното набъбване и приложението и при усилените еластомери.

10.  Механизъм на усилването на еластомерите от термодинамична гледна точка.

 

Теоретични основи на модификацията на еластомерите

 

1.     Модификация: определение, класификация на методите за модификация; фактори, обуславящи реакционната способност на каучука; типове химични превръщания.

2.     Халогениране на еластомери: хлориране по йонен и радикалов механизъм. Свойства и приложения на хлорираните продукти. Бромиране: механизъм, бромиращи агенти, свойства и приложения на получените продукти.

3.     Хидрохлориране и хидриране на еластомери. Методи за провеждане. Свойства и приложения на получаваните продукти.

4.     Циклизация на еластомерите: механизъм, влияние на реакционните условия, свойства и приложение на получаваните продукти.

5.     Нитриране на еластомери в разтвор, дисперсия и твърда фаза; предимства и недостатъци; нитриращи агенти; механизъм на реакциите; свойства и приложения на нитрираните каучуци.

6.     Модификация на еластомерите с олигомери – фенолформалдехидни смоли и олигоестеракрилати. Възможни химични взаимодействия. Свойства и приложения на получаваните продукти.

7.     Модификация с малеинов анхидрид: реакционни условия, механизъм на взаимодействието, свойства и приложения на малеинизирания каучук.

8.     Пластификация. Механизъм на пластификацията. Влияние на пластификаторите върху температурата на встъкляване и други свойства на еластомерите.

9.     Модификация на еластомерите чрез смесване с други полимери. Съвместимост: термодинамична и технологична. Методи за оценка на съвместимостта.

10.  Смеси на полимери. Методи за получаване на смеси от полимери.

11.  Структура на смеси от полимери. Свойства на смеси от полимери: реологични, вулканизационни, физико-механични.

 

Междуфазови явления в еластомерите

 

1.     Еластомерите като сложна хетерогенна дисперсна система. Колоидхимични представи за подобни системи и фактори, влияещи  върху структурата и свойствата им.

2.     Теоретични представи за междуфазовите явления и ролята им в регулирането на структурата и свойствата на хетерогенните еластомерни системи и композиционни материали.

3.     Физико-химия на междуфазовите взаимодействия: основни сили, действува-щи на повърхността и взаимодействия между повърхности.

4.     Теория на адсорбцията и адхезията на еластомери върху твърди повърхности: конформационно състояние на адсорбираните молекули, експериментална оценка на структурата на адсорбирания слой, конформация на адсорбираните еластомерни вериги в отсъствие на разтворител.

5.     Структура на граничните еластомерни слоеве върху твърди повърхности. Конформация и плътност на опаковане на веригите като функция от разстоянието до повърхността. Градиент на механичните свойства в междуфазовите слоеве.

6.     Особености на междуфазовата граница “пълнител с висока повърхностна енергия/еластомер”. Свързан каучук.

7.     Влияние на състоянието на повърхността на дисперсния пълнител върху физико-механичните свойства на еластомерните материали. Особености на междуфазовата граница “влакнест пълнител/еластомер”. Ефекти от модифи-кацията на повърхността на пълнителя върху свойствата на еластомерните материали

8.     Междуфазови явления в смеси от еластомери. Особености на междуфазовия слой. Механизъм на образуване и структура. Статистическа теория на Хелфанд за междуфазовата граница. Роля на колоид-химичните фактори във формирането на преходен слой.

9.     Значение на междуфазовите явления за възникването на хетерогенност в еластомерните системи. Микрохетерогенност на молекулно и надмолекулно ниво. Структурна микрохетерогенност.

 

Теоретични основи на преработката на еластомерите

 

1.        Предмет на реологията. Класификация на реологичните свойства. Основни величини в реологията.

2.        Нютонови и ненютонови течности. Класификация на ненютоновите течности.

3.        Псевдопластични течности. Ефект на Вайсенберг /Weisinberg/.

4.        Математически модели за определяне на вискозно-еластичните свойства на материалите. Модел на Максуел /Maxwell/.

5.        Математически модели за определяне на вискозно-еластичните свойства на материалите. Модел на Келвин-Фойгт /Kelvin-Voigt/.

6.        Зависимост на вискозитета на еластомерите от температурата и молекулната маса.

7.        Зависимост на вискозитета на еластомерите от различни фактори. Правило на логаритмичната адитивност. Вискозитет на напълнени еластомерни смеси.

8.        Реологични параметри и машини за преработване на еластомерите.

9.        Теоретични основи на процеса смесване.

10.     Периодични процеси на смесването.

11.     Мощност и специфична работа на смесване.

12.     Качествено описание на процеса валцуване.

13.     Механохимия на процеса на смесване.

14.     Експериментални методи за определяне степента на смесване и степента на диспергиране.

 

Тест – по време на изпита всеки студент получава разпечатка на теста за попълване

 

Преносни явления при еластомерите

 

1.     Пренасяне на електрични заряди при еластомерите. Общи закономерности за преминаването на електричен ток през неидеален диелектрик. Основни представи за йонната и електронна проводимост при еластомерите. Влияние на силата на полето, температурата, строежа и състава на еластомерите върху електропроводимостта.

2.     Съвременни представи за механизмите на пренасяне на електрични заряди при еластомерите. Перколационна теория и нейните приложения. Еластомерни полупроводници. Еластомерни комплекси с пренасяне на заряда. Електропроводящи еластомерни материали.

3.     Пренасяне на топлина в еластомерни материали. Топлопроводност на аморфни и кристализиращи еластомери. Топлопроводност на еластомерни композиции. Зависимост на топлопроводността на еластомерите и еластомерните композиции от физични въздействия.

4.     Механизми на топлопренасяне на еластомерните материали. Ефекти на анизотропия на топлопроводимостта. Релаксационен характер на процесите на топлопренасяне.

5.     Явления на газопренасяне в еластомерните материали. Коефициенти на дифузия. Фактори, влияещи върху коефициентите на дифузия: молекулна маса, размер на молекулите на газа, полярност на молекулата му, молекулна подвижност на еластомера.

6.     Механизъм на осъществяване на газопренасянето при еластомерните материали. Активираща енергия на дифузията. Фактори, влияещи върху активиращата енергия.

7.     Явление на масопренасяне в еластомерните материали. Миграция на пластификаторите. Дифузия на сярата. Дифузия на антиоксидантите. Основни механизми на масопренасяне в еластомерните материали и фактори, влияещи върху тези явления.

 

Термопластични каучуци

 

1.     Основни термини и определения. Класификация на полимерите и мястото на термопластичните каучуци в нея: термореактивни пластмаси, термопласти, еластомери, термопластични каучуци.

2.     Структура на термопластичните каучуци. Свързване на еластомерите и пластмасовите компоненти. Сравнение със смесите от полимери. Класификация на термопластичните каучуци: според твърдостта им – с висока и ниска твърдост, според химичния състав – съполиестери, полиетер-блок-амиди, термопластични полиуретани, термопластични полиолефини, стирен-блок-съполимери, изопрен-блок-съполимери. Молекулна структура на термопластичните каучуци.

3.     Свойства на термопластичните каучуци. Механични свойства – твърдост, якост на опън, якост на раздир, остатъчна деформация, еластичност, топлоустойчивост. Устойчивост на агресивни среди. Стареене на термопластичните каучуци.

4.     Преработване на термопластичните каучуци. Реологични свойства на термопластичните каучуци. Възможности за смесване с други ингредиенти. Преработване чрез леене под налягане. Съпоставка с термопластите и с каучуковите композиции. Преработване чрез екструдиране. Преработване чрез блазформоване. Радиационно омрежване. Почистване на машините. Лакиране, оцветяване, печатане, лепене. Вторично преработване на технологичнич отпадък и на бракувани и излезли от употреба изделия.

5.     Приложение на термопластичните каучуци. Приложения за производството на детайли за автомобилостроенето, в строителството, за изолация на кабели и в електротехниката, за спортни артикули, за детски играчки, за инструменти в машиностроенето, за изделия за бита и др.

 

Механизми на вулканизационните процеси

 

1.     Характеристики на процеса вулканизация. Вулканизационни изотерми и стадии на вулканизацията. Промяна на свойствата на каучука при вулканизацията му.

2.      Видове вулканизация: според вида на вулканизиращия агент, според начина на изпълнение.

3.     Кинетика на вулканизацията. Формална кинетика на процеса. Кинетични параметри: порядък на реакцията, скоростна константа, активираща енергия на вулканизацията.

4.      Методи за определяне на кинетичните параметри на вулканизацията: химични, физични, специални. Особености на кинетиката на вулканизация в смеси от два каучука: съвулканизация, преразпределение на вулканизиращите агенти.

5.     Сярна вулканизация. Сярата като вулканизиращ агент. Съвременни представи за механизма на сярната вулканизация с ускорители.

6.      Влияние на химичната природа на ускорителите върху особеностите на механизма на вулканизация и свойствата на вулканизатите. Влияние на пълнители, активатори и др. ингредиенти върху кинетиката и механизма на вулканизационния процес.

7.      Начини и методи за изследване на кинетиката и доказване на механизма на сярната вулканизация при работа с моделни съединения и реални еластомери.

8.     Безсярна вулканизация. Предназначение и видове. Вулканизиращи агенти при безсярната вулканизация: органични пероксиди, метални оксиди, фенолни смоли, високоенергийни лъчения.

9.      Особености и механизми на различните видове безсярна вулканизация. Специфични свойства на вулканизатите, получени чрез различни видове безсярна вулканизация.

 

Конспект

по дисциплината “Полимерни материали”

Специалност Материалознание, изборни модули: “СМ”, “ППМ”, “ММО”

ОКС бакалавър

 

1.     Въведение в полимерното материалознание. Видове класификации на полимерите. Структура и полидисперсност на макромолекулите. Молекулни маси – видове и методи за определянето им.

2.     Конфигурация и конформация при мономери, олигомери и полимери. Равновесна конформация. Термодинамична равновесна структура и размери на молекулите. Компютърни програми за определянето им.

3.     Методи за получаване на полимери. Поликондензация – равновесна и неравновесна. Функционални групи. Влияние на съотношението на мономерите на надмолекулния продукт върху кинетиката на процесите.

4.     Радикалова, катионна, анионна, координационна полимеризации и съполимеризации. Кинетика.

5.     Полимераналогично превръщане. Влияние на структурата върху свойствата на полимерите и изделията.

6.     Фазови и агрегатни преходни състояния при полимерите. Аморфно състояние. Термомеханични криви.

7.     Кристално състояние. Кинетика на кристализацията под и над агрегатен преход. Степен на кристалност и възможности за промяната и чрез състави и преработване.

8.     Полимерни разтвори. Форма на макромолекулите в разтвори. Термодинамика на разтваряне. Фракциониране. Приложение на полимерни разтвори.

9.     Полимерни стопилки. Реология на полимерни стопилки. Ориентация на макромолекулите – временни и постоянни ефекти. Значение.

10.  Полимери в твърдо състояние. Механични модели. Особености в механичните отнасяния на полимерите. Релаксация, ретардация. Стандартизирани методи за определяне на механичните свойства на полимерите.

11.  Стареене, видове стареене, стабилизация при полимерите. Корозия и корозионна устойчивост.

12.  Разрушителни процеси при полимерите. Дълготрайност, студено течене. Активност на разрушителните процеси – критерий на Бейли. Прогнозиране на експлоатационния срок на полимерни материали и изделия.

13.  Електрически и оптични свойства на полимерите. Електрети, полупроводими и проводникови полимерни материали.

14.  Полимерни композити. Пластификация. Напълване. Смеси от различни полимери. Усилени пластмаси.

15.  Основни методи за преработване на полимери. Преработване на термопласти.

16.  Пределно анизотропно състояние на полимерите. Технологии на получаване. Свойства.

17.  Еластични омрежени полимерни материали.

18.  Преработване на термо- и химически реактивни олигомери и смоли. Особености. Приложение в техниката, строителството и бита.

19.  Реакционна способност на целулозата. Заместителни реакции. Целулозни.

20.  Разпенени полимерни материали. Поропласти. Сандвич конструкции с участие на полимерни разпенени материали. Бариерни филми.

21.  Рециклиране на полимерни материали и изделия. Предпоставки за увеличаване на приложението на полимери.

 

Обобщен конспект

върху специализиращите дисциплини за подготовка за

дипломна защита

 

Специалност Полимерно инженерство, изборен модул “Природни и синтетични еластомери”,

ОКС бакалавър

 

1.    Естествен каучук (ЕК). Добиване на ЕК от латекс. Строеж на ЕК. Физични и химични свойства на ЕК. Кристализация на ЕК. Пластикация на ЕК.

2.       Методи за получаване на еластомери.Радикалова полимеризация. Катионна и анионна полимеризация. Поликондензация.

3.       Характеристика на фазовите и агрегатните състояния на полимерите. Аморфно състояние на полимерите - стъкловидно, вискозно-течно, високо-еластично. Встъкляване. Релаксационни явления. Еластичен хистерезис. Особености на кристалното състояние на еластомерите.

4.       Разтвори на еластомери - набъбване и разтваряне на еластомери и вулканизати. Теория за равновесното набъбване. Кинетика и термодинамика на разтварянето. Свойства на разтворите на еластомерите.

5.       Каучуци с общо предназначение - БСК, изопренов, бутадиенов, бутилкаучук и халогенопроизводните му, ЕПДМ. Получаване, свойства, преработка и приложение.

6.       Каучуци със специално предназначение – хлоропренов и бутадиенакрилонитрилов. Получаване, свойства, преработка и приложение.

7.       Каучуци с много специално предназначение - силоксанови и флуор-каучуци. Получаване, свойства, преработка и приложение.

8.       Напълване на еластомерите. Пълнители - предназначение, класификация. Усилване на еластомерите с пълнители - фактори, които влияят върху усилването; свързан каучук; механизъм на усилващото действие на пълнителите.

9.       Други ингредиенти: Омекчители. Пластификатори. Диспергатори. Противостарители. Предназначение, видове. Мигриране на омекчителите и пластификаторите.

10.   Вулканизация на еластомерите. Характеристика на процеса вулканизация. Класификация. Сярна вулка-низация. - сяра, ускорители, активатори. Механизъм на сярната вулканизация с ускорители. Особености на серните вулканизати.

11.   Вулканизация на еластомерите. Безсярна вулканизация - механизъм на вулкани-зацията с органични пероксиди, с метални оксиди, със смоли, радиационна вулканизация. Особености на безсерните вулкани-зати.

12.   Фазови и физични състояния на наполимерите.Същност и особености на високоеластичното състояние и високоеластичната деформация.

13.   Стареене на еластомерите и вулканизатите – факто-ри, които влияят върху стареенето. Химични и физикохимични процеси при стареенето – механохи-мична деструкция, омрежване, деструкция и окисля-ване, фотоокисляване.

14.   Стабилизация на еластомерите. Стабилизатори. Класификация. Механизъм на действие на стабилизаторите. Синергизъм.

15.   Инструментални методи за охарактеризиране на еластомерите, ингредиентите и вулканизатите. Спектрални методи. Електронна микроскопия. Рентгенография. Термични методи. Хроматография.

16.   Основни машини в каучуковата индустрия

17.   Пневматични гуми. Класификация според предназначението, според конструкцията. Изисквания към еластомерните смеси и вулканизати за елементи на гуми. Конфекция и вулканизация.

18.   Основни видове технически каучукови изделия. Пресмятане на ТКИ. Синтез на еластомерни смеси за трапецовидни ремъци и ленти, виброелементи.

Литература

1.    Ив.Панайотов, Ст.Факиров, Химия и физика на полимерите, изд. Наука и изкуство, София, 1988

2.       Б.А.Догадкин, Химия на еластомерите, изд. Техника, София, 1978

3.       Евг. Джагарова, Технология на каучука, Обща част, изд. Арт График, 2000

4.       Н.Дишовски, Стареене и стабилизация на еластомерите, изд. Информа, София, 1998

5.       Н. Дишовски, Ингредиенти за каучукови смеси, изд. ХТМУ-София, 2004

6.       Т.Владкова, Анализ и изпитване на еластомери, изд. Филипов, София, 1997

7.       А.Василев, Е.Джагарова, Е.Левенсон, Модификация на полимерите, София, Техника, 1979

8.       Вулканизация эластомеров, под ред. на Г. Аллигер, Москва, Химия, 1967.

9.       А.Тагер, Физикохимия полимеров, Москва, Химия, 1978

10.   А.Антонов, Кр.Палчев, Сл.Керемидчиев, Справочник по каучука и пластмасите, София, Техника, 1979г

11.   Ц. Цолов, Автомобилни гуми, изд. ХТМУ-София, 2003

 

Направление “Пластмаси”

 

Специалност Полимерно инженерство

Изборен модул “Инженерен дизайн и синтез на полимери”, ОКС бакалавър

 

Химия и физика на полимерите

1.        Основни понятия по “Химия на полимерите.” Класификации на полимерите. Значение.

2.        Синтез на полимери. Основни методи. Степенна полимеризация. Видове.

3.         Равновесна поликондензация. Основни и странични процеси. Разпределение по молекулни маси.

4.        Кинетика на равновесната поликондензация. Равновесни константи. Равновесна съполикондензация.

5.        Неравновесна поликондензация. Неравновесна съполикондензация. Поликондензация в три измерения. Особености и закономерности.

6.        Полимеризационни процеси. Класификация. Склонност на мономерите към полимеризация.  Структура и реакционна способност. Влияние на пространствените фактори.

7.        Радикалова полимеризация. Иницииране. Инициатори. Видове полимеризации.

8.        Етапи на протичане на радикаловата полимеризация. Иницииране, нарастване на веригата, инхибиране и прекъсване на веригата. Теломери и теломеризация.

9.        Обща кинетична схема на радикаловата полимеризация. Определяне константите на пренасяне на веригата. Термодинамика на процеса. Начини на провеждане на радикаловата полимеризация.

10.     Йонни полимеризации. Видове. Анионна полимеризация. Иницииране и инициатори.

11.     Кинетика на анионната полимеризация. Жива анионна полимеризация. Особености.

12.     Катионна полимеризация. Инициатори и механизъм на иницииране. Скорост на процеса, скоростни константи.

13.      Псевдойонни полимеризации. Координационна полимеризация.

14.     Циглерова полимеризации. Циглерови катализатори. Механизъм на действие.

15.      Полимеризация на цикли. Основни положения и закономерности.

16.     Съполимеризационни процеси. Радикалова съполимеризация.

17.     Методи заопределяне на съполимеризационните констенти. Схема Q-e. Значение.

18.     Полимераналогични превръщания. Реакции на изграждане на полимерната верига. Циклизация.

19.     Химични реакции при полимерите. Реакции на деструкция.

20.     Деструктивни процеси  при полимерите

21.     Конформационна, стереоизомерия. Видове. Разпереност. Механичен сегмент.

22.     Видове гъвкавост и количествена оценка на гъвкавостта. Термодинамична, кинетична гъвкавост. Конформация на макромолекули с понижена гъвкавост.

23.     Агрегатни и фазови състояния на полимерите. Молекулно и термодинамично разграждане на процеса встъкляване.

24.     Деформационни /физични състояния/ при полимерите.

25.     Релаксационни явления при полимерите. Еластичен хистерезис.

26.     Принцип на температурно временната суперпозиция.

27.     Стъкловидно състояние на полимерите.

28.     Структурно и механично встъкляване.Полимерни стъкла.

29.     Високоеластично състояние на полимерите.Молекулно-кинетично, термодинамично и статистическо разглеждане на високоеластичността.

30.     Вискознотечно състояние при полимерите. Реология. Механично встъкляване на полимерни стопилки.

31.     Развитие на представата за структурата на аморфните полимери.

32.     Структура на полимерните стопилки и разтвори.

33.     Кристално състояние при полимерите. Степен на кристалност.

34.     Предпоставки за кристализация на полимерите.

35.     Кинетика и механизъм на кристализация.

36.     Зародишообразуване при полимерните стопилки. Скорост на зародишообразуването.

37.     Растеж на зародишните кристали. Теория за растежа на кристалите.

38.     Скорост на растежа на кристалите. Закономерности. Сумарна скорост на кристализация и фактори, които я определят.

39.     Степен на рекристализация. Термодинамика на процеса.

40.     Рекристализация. Прегряване.

41.     Морфология на полимерни кристали. Строеж на кристалите. Видове кристали.

42.     Връзка между структурата на полимерите и техните физикомеханични отнасяния.

43.     Механика на полимерите. Шийкообразуване.

44.     Якост на полимерите. Дълготрайност.

45.     Разрушаване на полимерите. Механизъм. Теории.

46.     Разтвори на полимерите. Фази. Термодинамика на полимерните разтвори.

47.     Теория на Флори-Хигинс за разтворите.

48.     Концентрирани разтвори на полимерите.Пластификация.

 

Технология на пластмасите

1. Поликондензационни полимери. Фенолформалдехидни полимери и пластмаси на тяхна основа.: изходни суровини за производството на фенолалдехидните олигомери, механизъм и закономерности на фенолформалдехидната поликондензация.

2. Поликондензационни полимери. Фенолформалдехидни полимери и пластмаси на тяхна основа.: технологично получаване на новолачните и резолни олигомери, на преспрахове, слоести и газонапълнени фенопласти, компаунди и композити, техника на безопасност в тези производства, токсичност.

3. Поликондензационни полимери. Фенолформалдехидни полимери и пластмаси на тяхна основа.: методи за модифициране на фенолформалдехидните полимери, свойствата на получените материали и оценка на мястото и перспективите на този вид пластмаси.

4. Аминоалдехидни полимери и пластмаси на тяхна база: суровини за производство на аминопласти, закономерности на поликондензацията на карбамид-, меламин-, и анилинформалдехидни олигомери

5. Аминоалдехидни полимери и пластмаси на тяхна база: технологично получаване на карбамид-, меламин-, и анилинформалдехидни олигомери и пластмаси на тяхна база, свойства и области на приложение.

6. Полиестери и пластмаси на тяхна основа. Основни закономерности на полиестерификацията, класификация на полиестерите, основни суровини за получаване на наситени и ненаситени полиестери.

7. Полиестери и пластмаси на тяхна основа:  методи за получаване на  наситени полиестери – алкидни смоли; полиетилентерефталат; поликарбонати; полиарилати. Свойства и приложение.

8. Полиестери и пластмаси на тяхна основа: методи за получаване на ненаситени полиестери – малеинати, акрилати и др. Свойсва и приложение.

9. Епоксидни олигомери и пластмаси на тяхна база: суровини, механизъм и закономерности на реакциите, химични свойства и начини на втвърдяване на епоксидите.

10. Епоксидни олигомери и пластмаси на тяхна база: технологични методи за получаването им, основни свойства и приложение.

11. Полиамиди: основни методи за получаване и закономерности на процесите, суровини: поликапроамид, найлон-8,6 и -6,10, енант, рилсан, найлон-12, фенилон.

12. Полиамиди: свойства и области на приложение на полиамидите, като пластмаси и влакна. Модифицирани полиамиди. Техника на безопасност и защита на околната среда.

13. Полиуретани: Суровини, особености на синтеза, технологично получаване, свойства и приложение; пенополиуретани; техника на безопасност; поликарбамиди.

14. Полиорганосилани: особеностите на химията на силиция. Закономерности на поликондензацията, технологично получаване, основни свойства и приложение на силиконите.,

15. Полимеризационни полимери – Полиолефини: Суровини за получаване, механизъм и закономерности на полимеризацията на етилена.

16. Полимеризационни полимери – Полиолефини: технологични методи за получаване на ПЕНП (високо налягане) и ПЕВП (ниско и средно налягане), структура и свойства на полиетилена.

17. Полимеризационни полимери – Полиолефини: модификация, области на приложение. Полипропилен. Полиизобутилен

18. Полимери на ненаситените ароматни въглеводороди – полистирол: Получаване на стирола, закономерности на полимеризацията му, технологични методи за получаване на полистирола: блоков, емулсионен, суспензионен; свойства и приложение на полистирола

19. Полимери на ненаситените ароматни въглеводороди – полистирол: Пенополистирол - получаване, свойства, приложение. Съполимери, удароустойчив полистирол, САН, АВ (стирол-малеинов анхидрид), други термополимери и съполимери.

20. Полимери на халогенопроизводните на ненаситените въглеводороди - Промишлени методи за получаване на винилхлорид, закономерности на полимеризацията му, технологичен метод за получаване на поливинилхлорид: в блок, емулсия, суспензия.

21. Полимери на халогенопроизводните на ненаситените въглеводороди - Свойства на поливинилхлорида, съполимери. Пластмаси на база ПВХ; твърд, мек (пластикат), пено-поливинилхлорид. Свойства и области на приложение. Политетрафлуолетилен (тефлон).

22. Полиакрилати и полиметакрилати - Полимери на естерите на акриловата и метакриловата киселина: суровини, закономерности на полимеризацията, технологично получаване в блок, емулсия, суспензия, разтвор. Свойства и приложение.

23. Полиакрилати и полиметакрилати - Полиакрилонитрил - технологични методи за получаване на мономера, методи за полимеризация, свойства и приложение, съполимери, съвременни тенденции. Полиакриламид - получаване, свойства, приложение.

24. Полимери на виниловия алкохол и негови производни и пластмаси, лакове и влакна на тяхна основа - основни суровини, закономерности и свойства на:  поливинилацетат, поливинилов алкохол, поливинилацетали, поливинилови етери и областите на тяхното приложение

25. Синтетични йонообменни материали - Определение и класификация на йонообменните смоли. Методи за получаване на поликатйонити, полианионити и поли-амфолити. Механизъм на действие: показатели, характеризиращи свойствата на йонитите. Свойства и области на приложение на йонообменните смоли и мембрани. Тенденции в развитието.

 

Полимерни композити

1. Физикохимия на многокомпонентните полимерни системи.

2. Полимерни смеси. Смесваемост и съвместимост на полимерните смеси.

3. Структура на полимерни смеси. Механични свойства. Фазово равновесие в системите полимер - полимер. Трикомпонентни системи.

4. Взаимно проникващи полимерни мрежи (ВППМ). Определение и видове. Морфология на ВППМ. Физични и механични свойства на ВППМ. Приложение.

5. Еластифициране на термопластични полимери.

6. Термоеластопласти. Определение, видове, начини за получаване. Структура и свойства на термоеластопластите. Преработка и приложение.

7. Напълване на полимерите. Определение, видове пълнители и начини за изготвяне на композитите. Основни принципи при избор на пълнители. Основни характеристики на дисперсните пълнители.

8. Металонапълнени полимени материали.

9. Армирани пластмаси.

10. Влакноусилени полимерни композити.

11. Микрофибрилно усилени композити от полимерни смеси.

12. Газонапълнени пластмаси.

13. Нанотехнологии в областта на полимерните материали. Класификация и приложение на полимерните нанокомпозити.

14. Пластификация на полимерите - определение и видове. Съвместимост на пластификатора и полимера. Методи за внасяне на пластификаторите. Влияние на пластификаторите върху свойствата на изделията.

15. Биоразградими полимери.

16. Гелобразуващи полимерни композити.

17. Антипирени. Фактори, които оказват влияние върху горимостта на полимерите. Методи за изследване на горимостта на полимерните материали. Начини за повишаване на огнеустойчивостта на полимерните материали.

18. Декоративни и защитни покрития. Печатане върху пластмаси. Галванизиране на пластмаси.

 

Филмообразуващи вещества

1.        Лаково-бояджийски материали – същност,класификация, основни компоненти. Най-важни свойства на лаково-бояджийските материали.

2.        Лаково-бояджийски покрития – класификация и основни свойства. Антикорозионно действие и защитни механизми на покритията.

3.        Безири – видове, компоненти. Класификация на маслата, пречистване. Съхнене и стареене на безири и маслени покрития. Сикативи.

4.        Алдехидсъдържащи лакове (фенол-, карбамид- и меламинформалдехидни лакове).

5.        Епоксидни лакове.

6.        Полиестерни лакове – алкидни лакове.

7.        Полиорганосиликсанови лакове.

8.        Полиуретанови лакове.

9.        Лакове на основата на полиолефини и халогенсъдържащи производни на полиолефини.

10.     Лакове на основата на поливинилацетат и негови производни. Полиакрилови лакове.

11.     Лакове на основата на целулозни производни. Хлоркаучукови лакове. Битумни лакове.

12.     Пигменти, пълнители и добавки за лаково-бояджийски материали.

13.     Лепила – основни полимери за адхезиви. Конструкционни лепила.

 

Преработване на пластмаси

1.        Екструзия. Основни части на екструдерите. Опростен качествен режим на екструдерите.

2.        Теория на екструдирането. Профил на скоростта. Мощност.

3.        Взаимодействие на шнека с дюзата. Характеристика на шнека. Компресионно отношение.

4.        Видове екструдери според типа и броя на шнековете. Загуби през реброто на шнека.

5.        Конструкции по дължина. Зони в екструдера. Специални видове шнекове - предназначение предимства и недостатъци.

6.        Екструдерни глави.

7.        Особености на екструдерните линии.

8.        Леене под налягане. Основни възли в машините за леене под налягане. Видове машини за леене под налягане. Конструкционни решения на отделните възли.

9.        Оптимизиране на режима за леене под налягане. Уравнение на Спенсер и Джилмор. Диаграми температура - налягане. Регулируеми технологични параметри.

10.     Шприцформи. Параметри, влияещи на свойствата на изделията. Особености при втвърдяването и кристализацията в шприцформите.

11.     Каландриране. Теория на каландрирането.

12.     Смесване. Видове смесители за просто смесване.

13.     Диспергиращи смесители. Теория на смесването на валци. Бембери. Екструдерни смесители.

14.     Производство на изделия от пластмасови листове чрез формоване.

15.     Формоване на кухи изделия.

16.     Производство на промазочни изделия. Изкуствена кожа.

17.     Методи за преработване на реактопласти. Таблетиране на преспрахове. Видове таблетирмашини.

18.     Пресоване. Преси. Пресформи.

19.     Контактно формоване на изделия. Разновидности и оборудване. Чувални методи.

20.     Нови методи за формоване на изделия. Формоване на мономери и олигомери.

 

Нанасяне на лакови покрития и лепила

1.        Значение на лаковите покрития и лепилата. Класификации.

2.        Методи и апарати за получаване на непигментирани лакове.

3.        Методи и апарати за получаване на пигментирани лаково-бояджийски материали. Теоретични основи на диспергирането на пигменти.

4.        Подготовка на метални повърхности за нанасяне на покрития.

5.        Класификация на методите за нанасяне на покрития. Вискозитет и видове течене при лаково-бояджийските материали.

6.        Нанасяне на покрития чрез разпръскване – пневматично, хидравлично и електростатично.

7.        Нанасяне на покрития чрез умокряне на повърхността – обливане, потапяне, заливане, нанасяне с валци (койл-коутинг), изтегляне

8.        Нанасяне на покрития чрез утаяване в течна среда – електрофореза, автофореза, термично нанасяне.

9.        Прахообразни лаково-бояджийски материали и покрития.

10.     Методи за втвърдяване на покрития.

11.     Механизми на филмообразуване.

12.     Фактори, влияещи върху свойствата на покритията.

 

Дизайн на пластмасови изделия и инструменти

1 Основни физикомеханични и технологични свойства на преработваните полимерни материали.

2. Избор на машини и формуващи инструменти за получаване на изделия чрез екструзия. Избор на екструдер.

3. Формуващи инструменти в екструдерните линии. Гранулатори. Листови глави.

4. Формуващи инструменти за производство на ръкавно фолио.

5. Формуващи инструменти за производство на тръби.

6. Конструиране на изделия, получавани чрез леене под налягане. Основни величини при машините за леене под налягане. Дюзи.

7. Конструктивно оформяне и технологични изисквания към пластмасовите изделия.

8. Класификация и конструктивно оформяне на шприцформите. Пресмятане на броя на гнездата.

9. Охлаждане на шприцформата. Леякова система.

10. Формуване на пластмасови изделия. Основни параметри на процеса. Изчисляване на дебелината на изделията.

11. Технологичен режим на формуване. Степен на изтегляне на материала.

12. Формуващи инструменти.

13. Валцоване и каландриране.

14. Конструиране на изделия от реактопласти, получавани чрез пресуване. Оптимален размер на таблетките. Определяне на някои технологични параметри на пресуването.

15. Конструктивно оформяне и технологични изисквания към изделията от реактопласти.

16. Заваряване, лепене и механично обработване на пластмасови детайли.

 

Стареене и стабилизация на полимерите

1.      Стареене и стабилизация на полимерите — общи бележки. Видове деструкция на полимерите. Класификация на стабилизиращите добавки.

2.      Термично стареене на полимерите – влияние на условията на получаване,  експлоатация и съхранение на полимерите и полимерните материали.  Механизъм на  термичното стареене на полимерите.  Термоустойчивост на полимерите - взаимовръзката между структура и термична устойчивост на полимерите.

3.      Термоокислителна деструкция. Основни реакции – метод за изобор на най-удачния механизъм за стабилизация на полимерите при тези процеси. Взаимовръзка между  процесите протичащи при различните по структура полимери, намиращи се в различни състояния ( разтвор, стопилка и т.н.) по време на преработка и експлоатация. Продукти на деструкцията и възможните начини за ефективна защита.

4.      Фототостареене -  теоретичните основи и закономерности при фотодеструкцията при различен по тип полимерен материал Възбудено състояние на полимерите. Схема на защитно действие срещу фотостареето.

5.      Фотоокислително стареене – основни процеси и взаимовръзка с механизма на фотостареене. Същност. Механизъм на протичане на процеса. Възможности за защита.

6.      Механично стареене на полимерите. Теоретични модели. Видове стареене, според физичното състояние на полимера. Фактори, влияещи върху механичното стареене.

7.      Деструкция и огнеустойчивост на полимерите. Горене на полимерите. Начини за забавяне на горенето. Ретардантни добавки - избор и методология на тяхното действие.

8.      Стабилизиране на полимерите - общи положения, основни механизми на стабилизация на полимерите. Примери за стабилизация на  полимерите при протичане на деструктивните процеси.

9.      Стареене на полимерите в процеса на преработка и експлоатация. Възможни мерки за предотвратяването на деструктивните процеси в основните масово използувани полимери.

10.  Биоразрушаване (биодеструкция) на полимерите – общи понятия за биодеструктивните процеси в полимерите в резултат на атака от живи организми - бактерии, инсекти, фунги и др . Примери за тяхното въздействие върху най-използуваните полимери.

 

Методи за изпитване на полимери

1.        Методи за предварителен анализ на полимери

2.        методи за определяне на молекулни маси на полимери

3.        Инфрачервена спектроскопия: качествен и количествен анализ

4.        резонансни спектроскопски методи за анализ на полимери

5.        Видове микроскопски анализи за изпитване на полимери

6.        Определяне на оптични свойства

7.        Стандартни физико-механични изпитания на полимери

8.        Дифракционни методи за изследване на полимери – рентгенова дифракция

9.        Термични методи за анализ на полимери – ДТА ДСК, термогравиметрия

10.     Стареене на полимерни материали

11.     Методи за определяне на токсикологични характеристики

 

Екологични и токсикологични проблеми

1.      Основни понятия и проблеми на екологичната химия. Механизми и различни фактори, определящи възможностите за натрупване на неблагоприятни въздействия за околната среда в резултат на химичните производства. Химико-технологични процеси в полимерната химия като източник за кратковременни аварийни и дълговременни систематични въздействия върху околната среда.

2.      Екотоксиканти - научние основи за определяне на пределно-допустимите концентрации, адитивното действие и синергизма на различните  и замърсители. Оценка на риска като методология за количественото определяне на пределно-допустимите концентрации – принципи на екологичното нормиране.

3.      Токсикологични характеристики на мономери, полимерни прахове, пигменти и пълнители. Пределно-допустими концентрации в работната среда на предприятия за синтез на полимери, пластмасопреработващи и лаково-бояджийски предприятия. Специфичната степен на риска за работещите, санитарно-хигиеничното нормиране и въздействието на екотоксикантите върху здравето на работещите в тази среда.

4.      Основни направления и методи за очистване на отпадни води от химични производства. Преработка на течно фазови отпадъци от химични производства - възможност за вторично използуване на ценни компоненти. Комплексно очистване на отпадните води. Озониране.

5.      Основни газообразни и аерозолни източници на замърсяване от химични производства и методи за тяхното очистване (абсорбция, адсорбция, кондензация, каталитична неутрализация, изгаряне и др.). Схема за последователно улавяне на аерозолни частици в скрубери, филтри, електрофилтри, както методите и очистка на прахообразни замърсители.

6.      Възможни източници на твърдофазни замърсители и методи за тяхната утилизация - физико-химични методи за очистване. Химичната и биохимична обработка на отпадъците, съвременните биотехнологични методи обезвреждане.

7.      Вторична преработка (рециклиране) на пластмаси - събиране и разделяне на пластмасови изделия от технологични и битови отпадъци. Инсталации за разделяне, пречистване и подготовка за гранулиране. Математически модели при управление на отпадъците.

8.      Взаимовръзка между проблемите на екологията и безопасността в химичните производства - принципи за създаване на екологично чисти и комплексни безотпадни технологии. Основни критерии за усъвършенстване на технологичните схеми и тяхната връзка с въздействието на предприятията върху околната среда. Математически модели при управление на отпадъците (възможност за обезпечаване на екологичната безопасност на предприятия от химическата промишленост).

9.      Използуване на олигомери и полимери за обезвреждане на токсични материали. Капсулиране на токсични и радиоактивни материали. Определяне на физико-механичните характеристики. Екстракция на токсичните и радио­активни материали. Възможности за депониране

10.  Полимерните материали и влиянието им върху екосистемите. Възможности за включване на продукти от разграждането им в биологичните цикли

 

Специалност Материалознание

Изборен модул “Полимерни материали”, ОКС бакалавър

 

Химия и физика на полимерите

1.        Основни понятия по “Химия на полимерите.” Класификации на полимерите. Значение.

2.        Синтез на полимери. Основни методи. Степенна полимеризация. Видове.

3.         Равновесна поликондензация. Основни и странични процеси. Разпределение по молекулни маси.

4.        Кинетика на равновесната поликондензация. Равновесни константи. Равновесна съполикондензация.

5.        Неравновесна поликондензация. Неравновесна съполикондензация. Поликондензация в три измерения. Особености и закономерности.

6.        Полимеризационни процеси. Класификация. Склонност на мономерите към полимеризация.  Структура и реакционна способност. Влияние на пространствените фактори.

7.        Радикалова полимеризация. Иницииране. Инициатори. Видове полимеризации.

8.        Етапи на протичане на радикаловата полимеризация. Иницииране, нарастване на веригата, инхибиране и прекъсване на веригата. Теломери и теломеризация.

9.        Обща кинетична схема на радикаловата полимеризация. Определяне константите на пренасяне на веригата. Термодинамика на процеса. Начини на провеждане на радикаловата полимеризация.

10.     Йонни полимеризации. Видове. Анионна полимеризация. Иницииране и инициатори.

11.     Кинетика на анионната полимеризация. Жива анионна полимеризация. Особености.

12.     Катионна полимеризация. Инициатори и механизъм на иницииране. Скорост на процеса, скоростни константи.

13.      Псевдойонни полимеризации. Координационна полимеризация.

14.     Циглерова полимеризации. Циглерови катализатори. Механизъм на действие.

15.      Полимеризация на цикли. Основни положения и закономерности.

16.     Съполимеризационни процеси. Радикалова съполимеризация.

17.     Методи заопределяне на съполимеризационните констенти. Схема Q-e. Значение.

18.     Полимераналогични превръщания. Реакции на изграждане на полимерната верига. Циклизация.

19.     Химични реакции при полимерите. Реакции на деструкция.

20.     Деструктивни процеси  при полимерите

21.     Конформационна, стереоизомерия. Видове. Разпереност. Механичен сегмент.

22.     Видове гъвкавост и количествена оценка на гъвкавостта. Термодинамична, кинетична гъвкавост. Конформация на макромолекули с понижена гъвкавост.

23.     Агрегатни и фазови състояния на полимерите. Молекулно и термодинамично разграждане на процеса встъкляване.

24.     Деформационни /физични състояния/ при полимерите.

25.     Релаксационни явления при полимерите. Еластичен хистерезис.

26.     Принцип на температурно временната суперпозиция.

27.     Стъкловидно състояние на полимерите.

28.     Структурно и механично встъкляване.Полимерни стъкла.

29.     Високоеластично състояние на полимерите.Молекулно-кинетично, термодинамично и статистическо разглеждане на високоеластичността.

30.     Вискознотечно състояние при полимерите. Реология. Механично встъкляване на полимерни стопилки.

31.     Развитие на представата за структурата на аморфните полимери.

32.     Структура на полимерните стопилки и разтвори.

33.     Кристално състояние при полимерите. Степен на кристалност.

34.     Предпоставки за кристализация на полимерите.

35.     Кинетика и механизъм на кристализация.

36.     Зародишообразуване при полимерните стопилки. Скорост на зародишообразуването.

37.     Растеж на зародишните кристали. Теория за растежа на кристалите.

38.     Скорост на растежа на кристалите. Закономерности. Сумарна скорост на кристализация и фактори, които я определят.

39.     Степен на рекристализация. Термодинамика на процеса.

40.     Рекристализация. Прегряване.

41.     Морфология на полимерни кристали. Строеж на кристалите. Видове кристали.

42.     Връзка между структурата на полимерите и техните физикомеханични отнасяния.

43.     Механика на полимерите. Шийкообразуване.

44.     Якост на полимерите. Дълготрайност.

45.     Разтвори на полимерите. Фази. Термодинамика на полимерните разтвори.

 

Еластични омрежени полимерни материали

1. Еластични омрежени полимерни материали - основни понятия и определения; каучук, каучукова смес, композиция, вулканизат, еластичен омрежен полимерен материал, напълване, усилване.

2. Класификация на каучуците. Световно потребление на ЕК и синтетични каучуци.

3. Добиване и свойства на ЕК.

4. Свойства на синтетичните каучуци с общо предназначение - бутадиенстиролов, бутадиенов, изопренов.

5. Свойства на бутилкаучук и неговите халогенопроизводни.

6. Свойства на бутадиеннитрилов и хлоропренов каучуци.

7. Свойства на силоксанови и флуор-каучуци.

8. Основни ингредиенти на многокомпонентната каучукова композиция и предназначението им - пълнители и представа за усилване. Омекчители, пластификатори, диспергатори.

9. Основни ингредиенти на многокомпонентната каучукова композиция и предназначението им - вулканизиращи агенти и ускорители.

10. Изработване на каучуковите смеси. Пластикация. Смесване на ингредиентите - особености на процеса.

11. Машини и съоръжения за изработване на каучуковите смеси.

12. Вулканизация - определения, сяра, ускорители, активатори. Механизъм на сярната вулканизация.

13. Безсярна вулканизация - видове, механизъм.

14. Класификация на изделията от еластични омрежени полимерни материали. Автомобилни гуми - класификация. Пневматични безкамерни гуми.

15. Пневматични камерни гуми - външна гума, вътрешна гума.

16. Плътни гуми. Радиални и диагонални гуми. Възстановени гуми.

17. Транспортни ленти - предназначение, конструкция, вулканизация, изпитване.

18. Ремъци - предимства и недостатъци, класификация. Трапецовидни ремъци - конструкция, вулканизация, видове.

19. Маркучи. Нагнетателни и смукателни. Неармирани и армирани. Дорнови и бездорнови. Изпитване на маркучите.

20. Специфични методи за изпитване на еластичните омрежени полимерни материали. Физикомеханични показатели – особености. Определяне на еластичност. Отнасяния при динамични натоварвания, изтриваемост.

21. Химическа устойчивост и устойчивост на разтворители.

 

Композитни материали

1.        Физикохимия на многокомпонентните полимерни системи.

2.        Полимерни смеси. Смесваемост и съвместимост на полимерните смеси.

3.        Структура на полимерни смеси. Механични свойства. Фазово равновесие в системите полимер - полимер. Трикомпонентни системи.

4.        Термоеластопласти. Определение, видове, начини за получаване. Структура и свойства на термоеластопластите. Преработка и приложение.

5.        Еластифициране на термопластични полимери.

6.        Взаимно проникващи полимерни мрежи (ВППМ). Определение и видове. Морфология на ВППМ. Физични и механични свойства на ВППМ. Приложение.

7.        Напълване на полимерите. Определение, видове пълнители и начини за изготвяне на композитите. Основни принципи при избор на пълнители. Основни характеристики на дисперсните пълнители.

8.        Металонапълнени полимени материали.

9.        Армирани пластмаси.

10.     Въглеродни влакна.

11.     Микрофибрилно усилени композити от полимерни смеси.

12.     Газонапълнени пластмаси.

13.     Стареене на полимерите и изделията от тях - видове и критерии за оценка. Стабилизиране на полимерите.

14.     Пластификация на полимерите - определение и видове. Съвместимост на пластификатора и полимера. Методи за внасяне на пластификаторите. Влияние на пластификаторите върху свойствата на изделията.

15.     Полимерни пасти.

16.     Гелно състояние на полимерите.

17.     Антипирени. Фактори, които оказват влияние върху горимостта на полимерите. Методи за изследване на горимостта на полимерните материали. Начини за повишаване на огнеустойчивостта на полимерните материали.

 

Филмообразуващи вещества

1.     Филмообразуващи вещества. Същност, видове и класификация.

2.     Маслосъдържащи филмообразуващи полимери.

3.     Алдехидсъдържащи филмообразуващи полимери.

4.     Полиестерни филмообразуващи полимери.

5.     Епоксидни филмообразуващи полимери.

6.     Уретансъдържащи филмообразуващи полимерни материали.

7.     Филмообразуващи полимери на основата на полиолефини и техни  халогенирани производни.

8.     Поливинилацетатни, поливинилацетални и полиакрилови  филмообразуващи полимери.

9.     Методи за получаване на филмообразуващи състави. Диспергиране на пигменти и пълнители. Апарати за диспергиране.

10.  Методи за нанасяне на покрития на основата на филмообразуващи полимери – разпръскване, умокряне,утаяване от течна среда.

11.  Прахообразни полимерни покрития – филмообразуващи състави и  начини за нанасяне.

12.  Механизми на филмообразуване. Фактори, влияещи на свойствата на получаваните покрития.

13.  Подготовка на повърхностите за нанасяне на покрития.

14.  Методи за втвърдяване на покрития. Топлинни и радиационни методи.

 

Преработване на полимерите

1.        Екструзия. Основни части на екструдерите. Опростен качествен режим на екструдерите.

2.        Теория на екструдирането. Профил на скоростта. Мощност.

3.        Взаимодействие на шнека с дюзата. Характеристика на шнека. Компресионно отношение.

4.        Видове екструдери според типа и броя на шнековете. Загуби през реброто на шнека.

5.        Конструкции по дължина. Зони в екструдера. Специални видове шнекове - предназначение предимства и недостатъци.

6.        Екструдерни глави.

7.        Особености на екструдерните линии.

8.        Леене под налягане. Основни възли в машините за леене под налягане. Видове машини за леене под налягане. Конструкционни решения на отделните възли.

9.        Оптимизиране на режима за леене под налягане. Уравнение на Спенсер и Джилмор. Диаграми температура - налягане. Регулируеми технологични параметри.

10.     Шприцформи. Параметри, влияещи на свойствата на изделията. Особености при втвърдяването и кристализацията в шприцформите.

11.     Каландриране. Теория на каландрирането.

12.     Смесване. Видове смесители за просто смесване.

13.     Диспергиращи смесители. Теория на смесването на валци. Бембери. Екструдерни смесители.

14.     Производство на изделия от пластмасови листове чрез формоване.

15.     Формоване на кухи изделия.

16.     Производство на промазочни изделия. Изкуствена кожа.

17.     Методи за преработване на реактопласти. Таблетиране на преспрахове. Видове таблетирмашини.

18.     Пресоване. Преси. Пресформи.

19.     Контактно формоване на изделия. Разновидности и оборудване. Чувални методи.

20.     Нови методи за формоване на изделия. Формоване на мономери и олигомери.

 

Анализ и изпитване на полимерни материали

1.        Методи за предварителен анализ на полимери

2.        методи за определяне на молекулни маси на полимери

3.        Инфрачервена спектроскопия: качествен и количествен анализ

4.        резонансни спектроскопски методи за анализ на полимери

5.        Видове микроскопски анализи за изпитване на полимери

6.        Определяне на оптични свойства

7.        Стандартни физико-механични изпитания на полимери

8.        Дифракционни методи за изследване на полимери – рентгенова дифракция

9.        Термични методи за анализ на полимери – ДТА ДСК, термогравиметрия

10.     Стареене на полимерни материали

11.     Методи за определяне на токсикологични характеристики

 

Специалност Полимерно инженерство

ОКС магистър

 

Теоретични основи за създаване на полимерни покрития и лепила

 

1.        Основни схващания за създаване на рецептури за лаково-бояджийски материали. Основни компоненти на рецептурите. Обемна концентрация на пигменти и пълнители.

2.        Подбор на пигменти и пълнители за лаково-бояджийски материали. Добавки, попомагащи диспергирането.

3.        Подбор на разтворители и разредители. Разтваряща способност на разтворителите. Параметри на разтворимост. Ефективност на разредителите. Методи за определяне на разтварящата способност.

4.        Методи за създаване на рецептури. Триъгълна диаграма за определяне на съотношенията на основните компоненти.

5.        Методи за оптимизиране на базата за смилане. Принципи и правила за пигментните дисперсии.

6.        Математически изчисления при рецептуриране на на лаково-бояджийски Материали.

7.        Подбор на покрития за стоманени изделия и конструкции. Условия(среди) на използване на нанесените покрития.

8.        Добавки за лаково-бояджийски материали и покрития. Антипенители, умокрящи добавки, повърхностни добавки, сикативи и катализатори, специални добавки.

9.        Лепила. Теория на адхезията. Подбор на адхезиви. Дизайн на лепилни връзки.

 

Специалност Полимерни материали

ОКС магистър

 

Tънкослойни композитни материали

1.        Полимерни композити – дефиниции, класификации. Характеристика на органичните покрития като  полимерни композити.

2.        Филмообразуване и видове адхезия при хетерогенни покрития.

3.        Фазова структура при хетерогенни полимерни композити.

4.        Фазова модификация при полимерни покрития.

5.        Активни повърхности за полимерни покрития.

6.        Механизъм на филмообразуване при тънкослойни композити.

7.        Латексови полимерни покрития.

8.        Нанокомпозитни полимерни покрития.

9.        Разрушаване на полимерните покрития и време на експлоатация.

 

Дълготрайност на полимерите

1.        Конструкционни полимерни материали, Диаграма на Когушев

2.        Видове разрушаване при полимерните материали. Дефекти.

3.        Разрушаване на аморфните полимери

4.        Разрушаване на еластомери

5.        Деформационно размекване и деформационно уякчаване. Влияние на температурата и скоростта на деформиране.

6.        Крейзообразуване и пукнатинообразуване при полимерните материали

7.        Механизъм на разрастване на пукнатините, фрактограми на аморфни и кристални полимери

8.        Деформации и дълготрайност при статично натоварване, връзка между напрежението и дълготрайността

9.        Умора и разрушаване при циклично натоварване

10.     Критична деформация на пластичното течене на полимерите

11.     Ударна якост на полимерите

12.     Разрушаване при високоскоростно натоварване

13.     Разрушаване на напълнени полимери

14.     Напрегнато напукване под действие на агресивни среди, атмосферна и химична устойчивост на полимерни материали.

 

Обобщен конспект

върху специализиращите дисциплини за подготовка за дипломна защита

 

Специалност Полимерно инженерство, изборен модул “Инженерен дизайн и синтез на еластомери”,

ОКС бакалавър

 

1.        Синтез на полимерите. Особености на поликондензационните и полимеризационни процеси

2.         Видове полимеризационни процеси Механизми и начини на провеждането им.

3.        Физични състояния и надмолекулна структура на полимерите.

4.        Методология и технологични особености за получаването на полимери на базата на  поликондензационни процеси.

5.        Технологични параметри  и характерни етапи при  промишленото получаване  на  полимери на базата на полимеризационни процеси, свойства и приложение.

6.        Свойства и физикохимични състояния на многокомпонентни полимерни системи.

7.        Полимерни композитни състави – видове и начини на получаване.

8.        Основни видове филмообразуващи вещества. Методология на получаването им, свойства и приложение.

9.        Лаково-бояджийски материали. Основни концепции за тяхното формулиране, взаимодействие между компонентите и прогнозиране свойствата на получаваните покрития. Начини за нанасяне на покритията и охарактеризиране на получените покрития.

10.      Основни процеси за преработване на пластмаси и технологични особености при провеждането им.

11.     Възможности за оптимизиране на методите на преработване на пластмаси. Влияние на методите върху структурата и свойствата на получаваните изделия.

12.     Конструкционни полимерни материали. Свойства и общи закономерности на тяхната структура, начини за охарактеризиране на протичащите при тяхната експлоатация процеси.

13.     Основни принципи на процесите на стареене на полимерните материали и възможности за тяхната стабилизация.

14.     Основни инструментални и физикохимични методи за охарактеризиране на полимерите и полимерните изделия. Възможности за прогнозиране свойствата на полимерните състави.

15.     Основни концепции за изграждане на екологично устойчиви технологии при производство на полимери и полимерни материали. Технологични методи за защита на околната среда.

 

Обобщен конспект

върху специализиращите дисциплини за подготовка за дипломна защита на бакалаври от изборен модул 'Полимерни материали" на специалност

Материалознание

 

1. Обусловеност на склонността към полимеризация от химичната структура на мономерите.

2. Влияние на химичната структура на полимерите върху формирането на надмолекулната структура и механичните отнасяния.

3. Специфика и свойства на влакнообразуващи полимери.

4. Геометрични характеристики на влакна и прежди.

5. Вулканизацията като метод за създаване на еластични омрежени материали. Сярна вулканизация, механизъм. Безсярна вулканизация - видове, механизми. Видове напречни връзки, енергия на връзките.

6. Свойства на еластичните омрежени полимерни материали и строеж на вулканизационната мрежа,

7. Макро- и микроструктура на дървесината, структурни особености на дървесината от иглолистни и широколистни дървесни видове. Химичен състав на дървесината.

8. Целулоза, Молекулна структура. Химична природа на целулознита макромолекула елементарни звена, характер на връзките между звената, Надмолекулна структура. Междумолекулни взаимодействия. Елементи на надмолекулната структура.

9. Структура и свойства на естествените полимерни материали на животинска основа.

10. Модифициране на полимери от животински произход, с цел придаване на желани свойства. Механизъм и методи за проследяване на модификационните изменения.

11. Усилени полимерни композити: напълване, еластифициране, армиране.

12. Основни филмообразуващи полимери получаване на лаково-бояджийски материали, формиране на покрития и основни експлоатационни характеристики.

13. Основни критерии за избор на метод за преработване на пластмаси, оборудване и технологичен режим.

14. Методи за определяне на молекулна маса.

15. Неорганични пълнители за полимерни материали - видове, свойства, структура, приложение.

 

Конспекти, по които се провежда конкурсни изпити за докторанти

в катедра “Полимерно инженерство”

 

Научна специалност

Химия на високомолекулните съединения

 

1.    Синтез на полимери. Общи положения. Видове процеси за получаване на полимери. Видове молекулни маси и молекулно масово разпределение.

2.      Поликондензация. Основни понятия. Равновесна поликондензация. Разпределение по молекулни маси. Основни и странични процеси. Деструктивни реакции.

3.    Кинетика на равновесната поликондензация. Равновесни константи. Равновесна съполикондензация.

4.     Неравновесна поликондензация. Характеристика. Методи за извършване на неравновесната поликондензация. Поликондензация в три измерения. Особености и закономерности.

5.    Полимеризационни процеси. Класификация. Склонност на мономерите към полимеризация. Структура и реакционна способност. Влияние на пространствените и резонансни фактори.

6.    Радикалова полимеризация. Особености и методи за полимеризация. Етапи на протичане на радикаловата полимеризация - иницииране, нарастване на веригата, предаване и завършване на веригата. Теломери и теломеризация. Забавяне и инхибиране на полимеризацията.

7.    Обща кинетична схема на радикаловата полимеризация. Определяне константите на пренасяне на веригата. Термодинамика на процеса. Начини на провеждане на радикаловата полимеризация.

8.    Контролирана радикалова полимеризация. Общи положения. Класификация на контролираните радикалови полимеризации (радикалова полимеризация с пренос на атом (ATRP), радикалова полимеризация чрез нитроксидни съединения (NMRP) и полимеризация с обратим пренос на веригата чрез присъединяване-фрагментиране, (RAFT)).

9.       Йонна полимеризация. Видове. Анионна полимеризация. Иницииране и инициатори. Кинетика на анионната полимеризация. "Жива" анионна полимеризация. Особености.

10.   Катионна полимеризация. Инициатори и механизъм на иницииране. Изомеризационна полимеризация. Кинетика на катионната полимеризация. Определяне на общата скорост и на абсолютните скоростни константа.

11.   Псевдойонни полимеризации. Координационна полимеризация.

12.   Циглерова полимеризация. Закономерности, особености и съпоставка с йонните полимеризации. Циглерови катализатори. Механизъм на действие.

13.   Полимеризация на цикли. Основни положения и закономерности.

14.   Съполимеризационни процеси. Радикалова съполимеризация. Методи за определяне на съполимеризационните константа. Активност на мономерите при съполимеризация. Влияние на резонансните и полярни фактори. Q-e схема.

15.   Йонна съполимеризация. Особености. Паралел между йонната и радикалова съполимеризация.

16.   Матрична полимеризация.

17.   Полимераналогични превръщания. Реакции на изграждане на полимерната верига. Деструктивни процеси при полимерите. Химични промени при атмосферно стареене (под въздействие на радиационни излъчвания).

18.     Пространствено подредени полимери. Пространствена изомерия. Методи.

19.     Реални и идеални структури. Тактна изомерия. Оптична активност.

20.     Агрегатни и фазови състояния на полимерите. Молекулно и термодинамично разграждане на процеса встъкляване.

21.     Деформационни /физични състояния/ при полимерите.

22.     Релаксационни явления при полимерите. Еластичен хистерезис. Принцип на температурно временната суперпозиция.

23.     Стъкловидно състояние на полимерите. Структурно и механично встъкляване. Полимерни стъкла.

24.     Високоеластично състояние на полимерите. Молекулно-кинетично, термодинамично и статистическо разглеждане на високоеластичността.

25.     Вискознотечно състояние при полимерите. Реология. Механично встъкляване на полимерни стопилки.

26.     Развитие на представата за структурата на аморфните полимери.

27.     Структура на полимерните стопилки и разтвори.

28.     Кристално състояние при полимерите. Степен на кристалност. Предпоставки за кристализация на полимерите.

29.     Кинетика и механизъм на кристализация. Зародишообразуване при полимерните стопилки. Скорост на зародишообразуването.

30.     Растеж на зародишните кристали. Теория за растежа на кристалите. Скорост на растежа на кристалите. Закономерности. Сумарна скорост на кристализация и фактори, които я определят.

31.     Рекристализаци. Степен на рекристализация. Термодинамика на процеса. Прегряване.

32.     Строеж на кристалите. Морфологични особености на полимерни кристали. Видове кристали.

Литература

1.       Odian G., Principles of Polymerization, 4 ed., Wiley 2004.

2.       Панайотов Ив.; Факиров Ст. Химия и физика на полимерите, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2005 г

3.       Manas Chanda. Introduction to Polymer Science and Chemistry. A Problem Solving Approach. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2006.

4.       Yves Gnanou and Michel Fontanille. Organic and Physical Chemistry of Polymers. John Wiley & Sons, Inc., 2008

5.       Sun S.F. Physical Chemistry of Macromolecules. Basic Principles and Issues. Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004.

6.       Belfiore Laurence A. Physical Properties of Macromolecules. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010.

 

Научна специалност

„Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти”

 

 

 

1.        Физични състояния на полимерите. Аморфно състояние. Термомеханични криви. Стъкловидно, високоеластично и вискознотечно състояние.

2.        Фазови състояния на полимерите. Кристално състояние. Кинетика и механизъм на кристализацията. Уравнение на Авраами. Морфология на кристалните полимери.

3.        Реология на полимерите. Класификация на течностите. Механизъм на вискозното течене на полимерните стопилки. Количествено описание на кривите на течене. Влияние на температурата и налягането върху реологичните свойства. Нормален и обемен вискозитет. Тиксотропия и реопексия. Ефект на Вайсенберг. Входови и пост ефекти.

4.        Динамика на вискозното течене. Изотермично течене в тръба. Нютоново и ненютоново течене. Псевдопластични течности. Влияние на температурата и налягането. Регулиране на вискозитета на полимерните стопилки.

5.        Течене на полимерна стопилка през пръстеновидни канали. Течене през кабелна глава. Кабелна дюза за полимерни стопилки. Особености при теченето на полимерите

6.        Основни технологични свойства на преработваните пластмаси. Технологични свойства и особености при преработването на термопласти. Технологични свойства и особености при преработването на реактопласти.

7.        Полиолефини – видове, получаване, свойства, приложение.

8.        Полистирен. Пенополистирен. Съполимери на стирена.

9.        Полиакрилати, полиметилметакрилати. Съполимери.

10.     Поливинилхлорид и други халогенсъдържащи полимери.

11.     Поливинилацетат. Поливинилов алкохол. Поливинилацетали.

12.     Фенол, карбамид и меламин- формалдехидни смоли и пластмаси на тяхна основа.

13.     Полиимиди. Суровини, получаване, свойства, приложение.

14.     Ненаситени полиестери, изходни суровини, получаване. Производство на олигомерите. Композит на база ненаситени полиестери - роля на ненаситените мономери.

15.     Епоксидни смоли. Суровини за тяхното производство. Химизъм на процесите при получаването и втвърдяването им. Свойства и приложение.

16.     Полиуретани. Поропласти - видове и получаване.

17.     Поликарбонати. Изходни суровини. Методи за получаване, химизъм и технологични особености.

18.     Технология за получаване на полиамиди. Поликапролактами. Найлон 12. съполимери на полиамидите. Свойства и приложение.

19.     Напълване на пластмаси. Теория на напълването. Методи за напълване. Видове пълнители. Активност и активиране на пълнителите. Свойства на напълнените полимерни материали.

20.     Екструзия. Основни части на екструдерите. Специални видове шнекове. Опростен качествен режим на екструдиране. Теория на екструдирането. Профили на скоростта. Взаимодействие между шнек и дюза.

21.     Формуващи инструменти в екструдерните линии. Видове екструдерни глави. Гранулатори. Формуващи инструменти за производство на тръби.

22.     Специфични особености на екструдерните линии за производство на листа, плоско и ръкавно фолио. Каландриране. Видове каландри. Определяне на рапорното усилие. Теория на каландрирането.

23.     Леене под налягане. Машини за леене под налягане - видове, основни възли. Цикъл на формуване. Дюзи на машини за леене под налягане. Шприцформи - видове, запълване на шприцформата. Пресмятане на броя на гнездата. Охлаждане на шприцформата. Леякова система.

24.     Конструктивно оформяне и технологични изисквания към пластмасовите изделия. Влияние на технологичните параметри върху свойствата на изделията, получени чрез леене под налягане. Уравнение за състоянието на полимерите. Диаграми налягане - време. Анализ на параметрите, определящи цикъла на формуване.

25.     Смесване. Съвместимост. Пластмасови композитни материали. Хомогенност на смесването. Видове смесители.

26.     Производство на изделия от полимерни листове. Щамповане. Пневмо и вакуум формуване. Формуващи инструменти. Основни параметри на процеса. Изчисляване на дебелината на изделията. Степен на изтегляне на материала. Оптимизиране на технологичния режим.

27.     Формуване чрез раздуване. Основни методи за формуване на кухи изделия. Анализ на параметрите на процеса. Производство на двустенни изделия.

28.     Пресуване. Видове преси. Принципна схема на хидравлична преса с индивидуално задвижване. Определяне на някои технологични параметри на пресуването. Конструктивно оформяне и технологични изисквания към изделията от реактопласти.

 

 

 

Литература

1.    П. Велев, Преработване на пластмаси, ХТМУ, София, 2005

2.    Osswald T.A., J.P. Hernández-Ortiz, Polymer Processing, Hanser Publishers, 2006.

3.    Chanda M., S. K.Roy,  Plastics Technology Handbook, Found Ed. (Plastics Engineering) , CRC Press/Taylor&Francis Grroup , 2006

4.    Crawford R.J., Plastics Engineering, Third Ed,, Butterworth-Heinemann, 1998

5.    Encyclopedia of  Polymer Science and Technology,ed. F.Mark,  Wiley, 2004

6.    Tadmor Z., Costas G. Gogos, Principles of polymer processing – 2nd ed., John Wiley & Sons, 2006

7.    Ebewele O.R.,  Polymer Science and Technology,  CRC Press, 2000

8.    Lokensgard  E., T. L.Richardson , Industrial plastics, Cengage Learming, 2003

9.    Коршак В.В. -Технология пластических масс, Москва, Химия, 1985

 

Научна специалност

„Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите”

 

1.      Полимери. Определение, видове класификации по вид на макромолекулата, по начина на получаване, по състав и структура, по приложение.

2.      Радикалова полимеризация. Видове по начина на образуване на активната частица. Фото-, радиационна, термична, с инициатори. Скорост на процесите. Етапи. Кинетични определяния и характеристики.

3.      Радикалова полимеризация. Константи на съполимеризация. Влияние на химичната структура и на заместителите в мономерната молекула върху съполимеризационния процес.

4.      Йонна и ионно-координационна полимеризация. Катализатори, видове, активност. Кинетика на процесите. Зреене на каталитичните системи. „Живи полимери”. Пространствено подредени структури.

5.      Начини за провеждане на полимеризацията: блокова, лакова, в среда от вода или друга дисперсна система.

6.      Поликондензация. Функционалност на мономерите. Странични реакции. Влияние на съотношението на мономерите на ниско молекулния продукт. Равновесна и неравновесна поликондензация.

7.      Полимераналогични реакции за получаване на полимери. Видове и характеристики.

8.      Молекулни маси – видове и начини за определяне, приложимост при конкретни стойности на конкретни методи. Полидисперсност – определяне и значение.

9.       Фракциониране на полимери. Видове – препаративни и аналитични.

10.    Епоксидни смоли – видове, получаване и характеризиране. Технологии за получаване.

11.    Реакиции на омрежване. Видове, кинетика,  реакции на омрежване на епоксидни олигомери. Анализи на получените материали.

12.   Алкидни олигомери – видове, химизъм, технологии за получаване.

13.   Лаково-бояджийски материали – класификация, основни компоненти, основни  технологични и експлоатационни свойства.

14.   Пигментирани лаково-бояджийски материали – свойства и структура на пигментираните дисперсии, получаване, видове машини и апарати.

15.   Механизми на филмообразуване и по-важни свойства на лаково-бояджийските материали.

 

Литература

 

1.        Новаков П. Ил.Илиев, Ст.Милошев, Химия и технология на лаково-бояджийските материали, ХТМУ, София, 1997

2.        The chemistry and physics of coatings (Edited by Alastair Marrion), Second edition, The Royal Society of Chemistry, UK, 2004.

3.        Adhesion - Current research and Application (Editor Wulff Possart), WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005

4.        G. Odian, Principles of polymerization., J. Wiley & Sons, New Jersey, 2004.

5.        И. Панайотов, С. Факиров, Химия и Физика на полимерите, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005

6.        J. M. Asua, Polymer Reaction Engineering, Blackwell, 2007

7.        Zeno W. Wicks, Jr., Frank N. Jones, S. Peter Pappas; consultant Douglas A. Wicks. Organic coatings: science and technology, Third edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2007

 

Научна специалност “Технология на каучука и гумата”

 

1.         Естествен каучук (ЕК). Добиване на ЕК от латекс. Строеж на ЕК. Физични и химични свойства на ЕК. Кристализация на ЕК. Пластикация на ЕК.

2.         Методи за получаване на синтетични еластомери. Радикалова полимеризация - иницииране, нарастване и прекъсване на веригата, пренасяне на веригата, разклоняване. Кинетика на полимеризацията. Полимеризация в блок, в емулсия, в суспензия, в разтвор. Радикалова съполимеризация.

3.         Методи за получаване на синтетични еластомери. Йонна полимеризация - катионна и анионна полимеризация, катализатори на Циглер-Ната. Кинетика на йонната полимеризация. Йонна съполимеризация.

4.         Методи за получаване на синтетични еластомери. Поликондензация - равновесна поликондензация. Кинетика на поликондензацията.

5.         Агрегатни, фазови и физични състояния при еластомерите - характеристики.

6.         Релаксационни явления при еластомерите. Еластичен хистерезис.

7.         Надмолекулни структури при еластомерите в аморфно и кристално състояние.

8.         Разтвори на еластомери - набъбване и разтваряне на еластомерите. Теория за равновесното набъбване. Кинетика и термодинамика на разтварянето. Свойства на разтворите на еластомерите.

9.         Каучуци с общо предназначение - БСК, изопренов, бутадиенов, бутилкаучук и халогенопроизводните му, ЕПДМ. Получаване, свойства, преработка и приложение.

10.      Каучуци със специално предназначение – хлоропренов и бутадиен-акрилонитрилов. Получаване, свойства, преработка и приложение.

11.      Каучуци с много специално предназначение - силоксанови и флуор-каучуци. Получаване, свойства, преработка и приложение.

12.      Напълване на еластомерите. Пълнители - предназначение, класификация. Наноразмерни пълнители. Усилване на еластомерите с пълнители - фактори, които влияят върху усилването; свързан каучук; механизъм на усилващото действие на пълнителите.

13.      Други ингредиенти: Омекчители. Пластификатори. Диспергатори. Противостарители. Предназначение, видове. Мигриране на омекчителите и пластификаторите.

14.      Вулканизация на еластомерите. Характеристика на процеса вулканизация. Класификация. Сярна вулканизация - сяра, ускорители, активатори. Механизъм на сярната вулканизация с ускорители. Особености на серните вулканизати.

15.      Вулканизация на еластомерите. Безсярна вулканизация - механизъм на вулканизацията с органични пероксиди, с метални оксиди, със смоли, радиационна вулканизация. Особености на безсерните вулканизати.

16.      Пневматични, плътни и възстановени гуми. Конструкции. Пресмятане на основните елементи.Технологичен поток за изработване и вулканизация.

17.      Технически каучукови изделия. Класификация. Изчисляване и производство на формови и безформови изделия.

18.      Високоеластична деформация на еластомерите - същност, теории за високоеластичната деформация.

19.      Стареене на еластомерите и вулканизатите – фактори, които влияят върху стареенето. Химични и физикохимични процеси при стареенето – механохимична деструкция, омрежване, деструкция и окисляване, фотоокисляване.

20.      Стабилизация на еластомерите. Стабилизатори. Класификация. Механизъм на действие на стабилизаторите. Синергизъм.

21.      Инструментални методи за охарактеризиране на еластомерите, ингредиентите и вулканизатите. Спектрални методи. Електронна микроскопия. Рентгенография. Термични методи. Хроматография.

22.      Преносни явления при еластомерите.

23.      Нанокомпозити на еластомерна основа – свойства и приложение

Литература

1.         Ив. Панайотов, Ст. Факиров, Химия и физика на полимерите, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, 2005 г.

2.         Евг.Джагарова, Технология на каучука, Обща част, Арт График, С., 2000.

3.         Н.Дишовски, Стареене и стабилизация на еластомерите, Информа, С., 1998.

4.         Н.Дишовски, Ингредиенти за каучукови смеси, ХТМУ-София, 2004.

5.         Т.Владкова, Анализ и изпитване на еластомери, Филипов, С., 1997.

6.         Ц.Цолов, Автомобилни гуми, ХТМУ, С., 2003.

7.         Н.Дишовски, Ил.Радулов, Р.Димитров, Усилване на еластомерите, ХТМУ, С., 2005.

8.         Л.Монева, Т.Владкова, М.Иванов, Синтетични каучуци и латекси, ХТМУ, С., 2005.

9.         Н.Дишовски, Г.Ценков, Справочник по каучук, ЕС Принт, С., 2006.

10.      Н.Дишовски, Ил.Радулов, Преносни явления при еластомерите, ЕС Принт, С., 2007.

11.      А. Корнев, А. Буканов, О. Шевердяев, Технология эластомерных материалов, Москва, Химия, 2005 г.

12.      Rubber Technology, Ed. J.S. Dick, Hanser Publishers, Munich, 2005

13.      The Science and Technology of Rubber, Ed. J.Mark, Elsevier, Amsterdam, 2005

14.      Basic Rubber Testing, Ed. J. S. Dick,Wiley, New York, 2003

15.      P. Johnson, Rubber Processing, Hanser Publishers, Munich, 2001

16.      J. White, K.J. Kim, Thermoplastic and Rubber Compound, Hanser Publishers, Munich, 2008

17. Rubber nanocomposites-Preparation, Properties and Application, Ed. S. Thomas, R. Stephen, Wiley, Singapore, 2010

 

 

Научна специалност „Технология на композитните материали”

 

1.          Полимерни композитни материали. Основни дефиниции. Видове композитни материали: обикновени (conventional) и усилени (advented). Тенденции за научно и технологично развитие.

2.      Полимерни матрици - еднокомпонентни и многокомпонентни. Смесва- емост (miscibility) и съвместимост (compatibility). Критерии за оценяване хомогенността на полимерните материали.

3.       Фазови диаграми при смеси от полимери. Торна и долна критична температура на разтваряне. Устойчивост на полимерните смеси. Бинодала и спинодала. Фазови диаграми при трикомпонентни системи.

4.       Молекул-молекулни композити. Параметри на взаимодействие и молекул-молекулни композити. Структурно армирани еднокомпонентни състави. Структурно усилени моно и бикомпонентни полимерни състави с увеличен обем на еластичната компонента и с доменна структура.

5.      Антистатични полимерни композити. Механизъм на електростатичното зареждане. Вътрешни и външни антистатици. Полимерни електрети.

6.      Нанокомпозити. Възможности за получаване "in-situ'* и чрез дисперги- ращо смесване.

7.      Повишаване огнеустойчивостта на полимерите чрез реактивоспособни и нереактивослособни антипирени.

8.      Термоеластопласти. Видове, химична структура, морфология, физични и якостно-деформационни свойства.

9.      Взаимно проникващи полимерни мрежи. Особености на пространствено омрежените двукомпонентни полимерни композити.

10.   Композити с участието на дисперсни (прахообразни) частици (particulare composites). Механизъм на усилващото действие на прахообразните пълнители. Междуфазова повърхност и адхезионна якост. Влияние на фазовата граница с пълнителя върху конформационното състояние на линейни и пространствено омрежени аморфни полимери.

11.   Електропроводяши полимерни композити на основата на графит, метални и металооксидни пълнители.

12.   Напълване на кристализиращи полимери. Структурообразуване на полимерите в присъствието на прахообразни пълнители. Влияние на пълнителите върху температурните преходи и релаксационните процеси. Получаване на композитите in situ" и чрез диспертирашо смесване.

13.    Разрушаване и деформация на съдържаши пълнител полимерни композитни материали. Моделиране на свойствата.

14.    Влакноармирани полимерни композити (Fibrous composites). Междуфазова енергия, структура и адхезия на междуфазовия слой. Адхезионна якост и физикомеханични свойства на изотропни и анизотропни армирани поли­мерни композитни състави и изделия. Методи за получаване на свръх високомодулни влакна. Начини за оптимизиране на физикомеханичните показатели. Използване на съвместители.

15.    Основи на създаването на слоести полимерни композити (Laminar composites). Градиентни композитни материали. Видове армиращи слоеве и изисквания към тях. Влияние на матрицата върху технологичните свойства на композитите. Методи за изпитване и особености на разрушаването на слоестите полимерни композитни материали и изделия. Конструкционни стъклопласти и карбопласти.

16.    Хибридни композитни материали (Hybrid composites). Дървесно- полимерни композити. Композити на основата на дървесно брашно, дървесни влакна, дървесинна каша и чрез импрегнация на масивно дърво. Видове изкуствено дърво. Технико-икономически предпоставки за превръщане на дървеснополимерните композити в крупнотонажни производства.

 

 

Литература

1.    Campbell F.C., Manufacturing Processes for Advanced Composites, Elsivier, 2004

2.     Ageing of  composites, Ed. By Rod Martin, CRC Press, Cambridge, 2008

3.     Particulate-Filled Polymer Composites, 2nd Ed. by Roger N., R.Knovel, Rapra Tech., 2008

4.     Topolov V.Yu, Ch.R. Bowen, Electromechanical Properties in Composites Based on Ferroelectrics (Engineering Materials and Processes) Springer, 2008

5.     Polymer  Comporites:  From Nano- to Macro-Scale, Ed. K.Friedrich, Springer, 2005

6.     Long A.C., Composites Forming Technologies, CRC Press, 2007

7.     Pickering K., Properties and Performance of Natural-Fibre Composites, CRC Press, 2008

8.     Handbook of Thermoplastic Polyesters Homopolymers, Copolymers, Blends and Composites, 2 Volume Ed.t by Stoyko Fakirov, Wiley  2002

9.     Wool R., X. Susan Sun, Bio-Based Polymers and Composites, Academic Press,| 2005

10.   Cristescu N. D., Mechanics of Elastic Composites (Modern Mechanics and Mathematics),CRC  Press| 2003

11.   Bank L.C., Composites for Construction: Structural Design with FRP Materials, Wiley, 2006