Научна дейност

 

1. Монографии издадени в чужбина

-

2. Монографии, издадени в България

-

3. Публикации в индексирани и/или реферирани чужди списания

32

4. Публикации в индексирани и/или реферирани български списания

2

5. Публикации в JCTM

9

6. Публикации в нереферирани чужди списания

3

7. Публикации в нереферирани български списания

1

8. Доклади в пълен текст в сборници с редактор, издадени в чужбина

-

9. Доклади в пълен текст в сборници с редактор, издадени в България

2

10. Участия в международни научни форуми

-

11. Участия в национални научни форуми с межд. участие

4

12. Участие в национални научни форуми без межд.участие

1

13. Участие в университетски научни конференции

2

14. Общ брой цитати

159

15. Подадени/издадени патенти

2

16. Защитени дисертации задоктор

2

17. Защитени дисертации за

доктор на науките

-

18. Брой проведени научни семинари/колоквиуми

12

19. Участие на преподаватели в международни проекти

3

20. Участие на преподаватели в национални проекти

2

21. Командировки по проекти и образователни програми

 

VІ.Финансови резултати

 

1. Брой/обща сума на договори по европейски научни програми

-

2. Брой/обща сума на договори по европейски структурни програми

-

3. Брой/обща сума на договори с български министерства и ведомства

-

4. Бройобща сума на договори с чужди стопански и научни организации

1/15 000

5. Бройобща сума на договори с български стопански и научни организации

 

1/5000

6. Брой обща сума на договори по ВУЗ от субсидията за наука

7/4900

7. Получени суми от дарения и спонсори

-

8. Отпуснат лимит на катедрата

8.1. Преразход

8.2. Остатък

18 708

-

8684

9. Обща сума на извънбюджетните средства от ЕРАЗМУС-МУНДУС

20 000 EUR