Преподаватели в катедра “Полимерно инженерство”

 

 

Проф. дтн Николай Тодоров Дишовски – Ръководител на катедрата

 

Ръководител на катедра “Полимерно инженерство” от 2003 г. Автор е на над 150 публикации у нас и чужбина в областта полимерното материалознание. Има признати 30 авторски свидетелства и 7 патента за изобретения. Специализирал е многократно в Германия и Испания като стипендиант на фондацията DAAD, Научният комитет на НАТО и програма TEMPUS. През 2001 г. е удостоен с вписване в “Златната книга на откривателите и изобретателите” в България. Чете лекции в бакалавърска и магистърска образователна степен по дисциплините “Технология на каучука”, “Ингредиенти за каучукови смеси”, “Оптимизиране на еластомерни състави”, “Усилване на еластомерите”, “Преносни явления при еластомерите”. Член е на СНС по “Химия и технология на полимерите и полимерните материали”. Научен ръководител е на 7 докторанта и 35 дипломанта. Автор е на 4 учебника по “Стареене и стабилизация на еластомерните материали”, “Ингредиенти за каучукови смеси”, “Усилване на еластомерите” и “Преносни явления при еластомерите”; книга по “Патентен анализ” и Справочник по каучук. Участвал е в 50 международни и национални проекта като ръководител или с водещо участие. Владее руски и английски език.

 

Доц. д-р Цоло Бечев Цолов

 

Образование: ВХТИ-София, 1979

Научна степен: доктор, 1987

Научно звание: доцент, 2004

Лекторски Курсове:

Бакалавърска степен:

1. Пневматични, плътни и възстановени гуми

2. Технически каучукови изделия

3. Стареене и стабилизация

Магистърска степен:

1. Термопластични каучуци

2. Механизми на вулканизационните процеси

Научни интереси:

·         -Пневматични, плътни и възстановени гуми

·         -Технически каучукови изделия

·         -Термопластични каучуци

Публикации: повече от 40 в страната и чужбина

 

Доц. д-р Милчо Цачев Иванов

 

Роден 1951г. Завършил е “Химия на нефта и газа” през 1974г. във ВХТИ “Асен Златаров” – Бургас. От 1977г. постъпва на работа във ВХТИ - София, кат. “Технология на каучука” като химик. През 1985г. придобива научното звание “научен сътрудник”. Защитил докторска дисертация през 1995г. по научната специалност 02.10.13. “Технология на каучука и гумата”. От 1996г. е гл. асистент в катедрата. През 1994г е бил на специализация в Institut Quimic de Sarria, Universitat Ramon Llull, Barcelona, Испания по програма TEMPUS. Член е на Съюза на химиците в България. Има повече от 30 публикации, авторски свидетелства, доклади на научни конференции в областта на технологията на каучука в страната и чужбина. Владее руски и английски език. Чете лекции по дисциплините “Химия на еластомерите”, „синтетични каучуци и латекси”, “Теория на високоеластичната деформация”, “Теоретични основи на преработката на еластомерите” и “”Еластични омрежени полимерни материали”. Ръководил е над 40 дипломанта и 6 докторанта.

 

Гл. ас. д-р Михаил Цецков Михайлов

 

Завършил магистърска степен по специалността „Еластични омрежени полимери” през 2006 г. в катедра „Полимерно инженерство” на ХТМУ. През 2010 г. защитава докторска дисертация по „Технология на каучка” на тема „Силициев диоксид, получен чрез пиролиза на отпадни „зелени” автомобилни гуми – активен пълнител за каучукови композити”

Научни интереси: рециклиране на отпадни автомобилни гуми

Лекционни курсове:

Машини за производство на каучукови смеси

Теоретични основи на модификация на еластомерите

Междуфазови явления в еластомерите.

 

Изображение0500

Гл. ас. д-р Петрунка Атанасова Малинова

 

Защитила е докторска дисертация по научната специалност “Технология на каучука и гумата” на тема “Възможности за модифициране на пълнители за еластомерни композити чрез термично активиране”.

Лекторски курсове:

І. Бакалавърска степен:

1. Химичен и технологичен контрол при производството на каучукови изделия;

2. Ингредиенти за каучукови смеси;

3. Оптимизиране на еластомерни състави.

ІІ. Магистърска степен:

1. Методи за изследване на еластомерните материали;

2. Усилване на еластомерите.

Научни интереси:

- Диелектрични свойства на еластомерни композити;

- Модифициране на пълнители за еластомерни композити;

- Усилване на еластомери.

 

Доц. д-р Стоян Милков Милошев

 

Лекторски курсове:

І. Бакалавърска степен:

1. Технология на пластмасите

2. Стареене и стабилизация на полимерите

3. Екологични и токсикологични проблеми

ІІ. Магистърска степен:

1. Рециклиране на полимерни отпадъци

2. Стареене и рециклиране на полимери

Научни интереси:

·         Технология и пластмасите;

·         Модификация на полимерни материали и биоразградими полимерни материали;

·         Стареене и  стабилизация на полимери и полимерни материали;

·         Синтез и модификация на циклични фенолни олигомери (каликсарени);

·         Синтез  и формулиране на лаково-бояджийски материали;

·         Полимерни композитни състави;

·         Хроматографско охарактеризиране на полимерни и олигомерни продукти и физиологично-активни вещества;

·         Специални полимери и физиологично-активни полимерни носители.

 

 

Доц. Д-р Маргарита Йорданова Симеонова

Автор на повече от 30 публикации у нас и в чужбина в областта на колоидните лекарствени носители и над 60 участия в международни и национални конференции. Има признати 4 авторски свидетелства и един патент.

Член на редколегията на следните списания на Bentham SciencePublishers: Current Nanoscience (2005-2009); The Open Drug Delivery Journal ( от 2007- ); The Open Materials Science Journal (от 2007-); The Open Nanoscience Journal (от 2007-).

Лекторски курсове:

І. Бакалавърска степен:

1. Филмообразуващи вещества

2. Нанасяне на лакови покрития и лепила

ІІ. Магистърска степен:

1. Теоретични основи за създаване на лакови покрития и лепила

2. Тънкослойни композитни материали

Научни интереси:

-колоидни полимерни лекарствени носители

-химия на алкил-2-цианакрилатите

-полимери за медицински цели

-наномедицина и нанотехнология

-йонни полимеризации.

 

Доц. д-р Петър Нинов Велев

 

Лекторски курсове:

І. Бакалавърска степен:

1. Преработване на пластмасите;

2. Полимерни композити;

3. Дизайн на пластмасови изделия и инструменти.

ІІ. Магистърска степен:

1. Теоретични основи на полимерното инженерство;

2. Механика на полимерните материали.

Научни интереси:

·         Преработване на пластмасите;

·         Дървеснополимерни композити;

·         Ненаситени полиестерни смоли.

доц. д-р Райна Георгиева Бряскова

 

Образование: Магистър, катедра Биотехнология, ХТМУ, София, 1999.

Научна степен: Доктор, “Полимерно инженерство”- ХТМУ, София, 2004.

Тема на дисертационен труд:Анионна съполимеризация на Полиамид-6 с функционализиран полиизопрен

Специализации: Пост докторски специализации в University of Liege, CERM, Belgium и в Лийдс, Великобритания.

Лекторски курсове:

Бакалаварска степен: Химия и Физика на полимерите

Магистърска степен: Особености и закономерности при получаването на полимери; Инженерни полимерни материали на английски език, Полимерни материали на френски език.

Научни интереси: Конторлирани радикалови полимеризации, получаване на блок съполимери, мицели, наночастици.

Публикации:

35 публикации в международни списания с импакт фактор и над 350 цитата, h- индекс:12.

Участие в 1 монография разглеждаща Контролираните радикалови полимеризации.

 Учебник: Особености и закономерности при получаването на полимери, ХТМУ, 2014г

Гл. ас. д-р Васил Иванов Самичков

 

Завършва ХТМУ-София през 1997 г. със специалност “Полимерно материалознание”

От 1999 постъпва като редовен докторант в Централната лаборатория по Физикохимическа Механика при БАН под ръководството на академик Ячко Иванов.

Доктор от 2004 г.

От 2005г. е преподавател в катедра “Полимерно инженерство” при ХТМУ-София.

 

Научни интереси:

·         Анализ и изпитване на полимерни материали

·         Полимерни композити

·         Реология на полимери

·         Преработване на пластмаси