© 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Европейски образователни програми
Европейските образователни програми се управляват и администрират от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия. На национално ниво тези функции се изпълняват от Център за развитие на човешките ресурси.


Тези програми са:


Програмата Учене през целия живот (LLP) подкрепя образователни инициативи, отнасящи се до учене от детска до напреднала  възраст, във всяка една възможна житейска ситуация, чрез различни програми ( Комениус, Еразъм, Леонардо да Винчи, Грюндвиг, Жан Моне ) и хоризонтални ключови дейности.Програма „Еразмус Мундус" на Европейската комисия е програма за сътрудничество и мобилност в сферата на висшето образование. Нейна основна цел е да насърчава европейското висше образование, да допринася за разширяване и подобряване на перспективите на студентите за кариера и да насърчава междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни.

Повече информация - тук.Темпус е програма на ЕС, която подкрепя модернизацията на висшето образование в страните - партньори от Източна Европа, Централна Азия, Западните Балкани и Средиземноморския регион. Дейностите се осъществяват основно чрез проекти за сътрудничество между университетите.Сътрудничеството с тези страни предлага разнообразни партньорства в областта на висшето образование.Схемата за върешна академична мобилност (Intra - ACP) подпомага сътрудничеството във висшето образование между страните в тези региони.
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ