Преподавателската мобилност е период на академична ангажираност на преподаватели от един университет в партньорски университет на чуждестранна образователна система.

Преподавателите, участващи в мобилност реализират определен брой преподавателски часове по съответни области на знание, договорени предварително между двата партньорски университета.

Право на участие имат всички преподаватели без оглед на тяхната длъжност (щатна или нещатна) и тяхното научно звание.

Индивидуалните грантове по преподавателска мобилност Еразъм са седмични. Те се отпускат от изпращащата институция само за допустимия по програма Еразъм период на преподаване в институцията партньор, който е:

* минимум 1 седмица (5 работни дни)

* максимум 6 месеца

със задължително условие да бъдат изнесени минимум 8 учебни часа.

Реалният размер на грантовете се определя от изпращащата институция, въз основа на отпуснатото финансиране и при спазване на правилата на програмата Еразъм, определени от Европейската комисия.

Всеки преподавател има право на участие в преподавателска мобилност по програмата само веднъж в рамките на една академична година.* * * * *


Налични са два типа преподавателски мобилности:


Преподавателска мобилност
                                        © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ