Преподавателите могат да кандидатстват за реализация на мобилност чрез подаване на документи през цялата академична година. Комплектът документи включва: заявление за кандидатстване; документ, удостоверяващ съгласието на чуждестранния университет да приеме кандидата за определения период на мобилност; анотация и работен план на преподавания курс. Комплектът се подава при Институционалният координатор по програма Еразъм в ДМАМЧО. Решението се взима от Експертния съвет за международната дейност на ХТМУ, като кандидатът се информира своевременно за него.

Критерии за селекция на преподаватели:

1. Владеене на съответния език.

2. Изявени интереси в областта, за която се кандидатства - на базата на дисциплини, които се преподават като учебни (задължителни или избираеми), публикации, участие в конференции и др.

3. Анотация на курса, който ще бъде преподаван в партньорския университет.
Предимство имат преподаватели, които в предходни години не са участвали в преподавателска мобилност по програмата.

4. Покана от приемащият университет.
Преподавателска мобилност - Кандидатстване
Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление (свободен текст);

2. Покана от приемащият университет.
Преподавателска мобилност
                                        © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ