Дейността мобилност на преподавателския и непреподавателския състав на висшите образователни институции с цел обучение цели повишаване на квалификацията в съответната професионална област, чрез участие в курсове, семинари, конференции. 


Еразмус мобилностите за преподаване се основават на сключени двустранни споразумения  и получени покани от университети - партньори по програмата, като селекцията се утвърждава от съответните ръководител катедра или център.

Когато броят на кандидатите е по-голям от броя на наличните грантове, ръководителят на катедрата назначава комисия за класиране на кандидатите по критериите: степен на езикова подготовка и брой реализирани Еразъм мобилности до момента.* * * * *

Подробна информация за селекцията и процедурите за заминаващи преподаватели и неакадемичен състав на мобилност с цел обучение -  тук.


Правила за разпределение на средствата за преподавателска мобилност по програма Еразъм в ХТМУ - тук.


Формуляри за попълване - тук             Резултати от селекцията:

  • Селекция на преподаватели и неакадемичен състав за програма Еразъм  за предходната академична година

  • Селекция на преподаватели и неакадемичен състав за програма Еразъм  за текущата академична година

* * * * *

Подробна информация за процедурите, касаещи пристигащи преподаватели и неакадемичен състав на мобилност с цел обучение в ХТМУ -  тук.
Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение
                                          © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ