Мобилността на преподавателите и поканения персонал от предприятия с цел преподаване дава шанс на българските преподаватели и експерти да реализират хорариум от минимум 5 преподавателски часа в европейски университети - Еразъм партньори на ХТМУ.


Еразмус мобилностите за преподаване се основават на сключени двустранни споразумения  и получени покани от университети - партньори по програмата, като селекцията се утвърждава от съответните ръководител катедра или център.

Когато броят на кандидатите е по-голям от броя на наличните грантове, ръководителят на катедрата назначава комисия за класиране на кандидатите по критериите: степен на езикова подготовка и брой реализирани Еразъм мобилности до момента.


* * * * *

Подробна информация за селекцията и процедурите за заминаващи преподаватели на мобилност с цел преподаване - тук.


Формуляри за попълване - тук              Резултати от селекцията:

  • Селекция на преподаватели за програма Еразъм  за предходната академична година

  • Селекция на преподаватели за програма Еразъм  за текущата академична година
* * * * *

Подробна информация за процедурите, касаещи пристигащи преподаватели на мобилност с цел преподаване в ХТМУ -  тук.
Преподавателска мобилност - с цел преподаване
                                        © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ