© 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
За програмата "Еразъм"
Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

Основни цели:

  • Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2010 год.;

  • Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;

  • Да подобри прозрачността и съпоставимоста на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;

  • Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;

  • Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;

  • Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.

Университетска Харта „Еразъм”

За да участват в секторна програма „Еразъм”, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.Програма Еразъм в ХТМУ

ХТМУ е един от първите четири български университета, получили право да участват в програма ЕРАЗЪМ през 1999 г.

ЕРАЗЪМ кода на ХТМУ е BG SOFIA 20.

ХТМУ притежава разширена харта ЕРАЗЪМ № 67508-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EUC-1

Институционален ЕРАЗЪМ координатор:   

проф. Росица Бечева

betcheva@uctm.edu, тел. +359 (2) 8163 263; тел./факс +359 (2) 9625219.


Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ