Кои студенти могат да кандидатстват за участие в студентска мобилност по програма Еразъм?

Право на участие имат всички студенти, които са български граждани, завършили успешно първата година от обучението си в българския университет и записани като студенти за учебната година, през която ще се осъществи мобилността. Според правилата на Еразъм право на участие имат всички студенти - бакалавърска, магистърска и докторска степени.

Как се кандидатства за участие в програма Еразъм?

Студентите могат да кандидатстват за Еразъм мобилност при обявяване на селекционни процедури от координационния център Еразъм. За Химикотехнологичен и металургичен университет това е Деканатът за международна академична мобилност и обучение. Селекционни кампании се обявяват два пъти през академичната година - през пролетта и през есента, като за конкретните дати трябва да се следят обявите на Еразъм координационния център, в които са представени и условията на кандидатстване.

Общи изисквания към кандидатите за студентска мобилност са:

  • За образователно-квалификационна степен Бакалавър - успешно завършени поне първите два семестъра от програмата за обучение; да са положили успешно изпитите си към момента на кандидатстване; да владеят езика, на който ще се провежда обучението; специалността, за която се кандидатства да съответства на тази, която следват в собствения си университет.

  • За образователно-квалификационна степен Магистър - документ, удостоверяващ, че кандидатът е студент в програма на образователно-квалификационната степен; да владеят езика, на който ще се провежда обучението (удостоверение чрез придобит официален документ или чрез резултати от изпит, организиран за целите на Еразъм мобилност от ХТМУ); специалността, за която се кандидатства да съответства на тази, която следват в собствения си университет.
Студентска мобилност - Кандидатстване
                                        © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ