Студентска мобилност се нарича период на обучение/стаж, реализиран от студент на един университет в университет на чуждестранна система за висше образование. Минималният срок за реализация на студентска мобилност е 3 месеца, а максималният е 12 месеца в рамките на една академична година. Студентът, който кандидатства и е одобрен за Еразъм мобилност получава стипендия, която покрива основно всички финансови потребности за престоя на студента. Индивидуалните грантове са месечни и се отпускат за реално осъществен период на обучение/стаж. Окончателният размер на грантовете се определя от изпращащия университет.

Студентската мобилност по програма Еразъм се организира от институциите за висше образование по селекционни правила, установени от висшето училище и при условия, които са в съответствие с общоевропейските правила за осъществяване на студентска Еразъм мобилност. Студентската мобилност изисква наличието на предварително сключени двустранни споразумения за обмен на студенти между изпращащите български висши училища и европейски приемащи университети по съответни области на знание. В тези двустранни споразумения са фиксирани брой на студентите, степен на обучение и месеците, през които те ще се обучават в университета-партньор или съответния български университет. Списък на университетите, с които Химикотехнологичен и металургичен университет е сключил договори за Еразъм мобилност е публикуван в раздела "Еразъм партньори".


* * * * *


Налични са два типа студентски мобилности:


* * * * *

Информация за Еразъм Възможностите на Българските студенти -


Често задавани въпроси относно студентската мобилност -
Студентска мобилност
                                        © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ