Еразмус стипендиантите се подбират от преподавателите, получили покани за изпращане на учащи се в университети - партньори по програмата, като селекцията се утвърждава от съответните ръководител катедра или център в ХТМУ.

Когато броят на кандидатите е по-голям от броя на наличните стипендии, ръководителят назначава комисия за класиране на кандидатите по критериите: успех и степен на езикова подготовка.


* * * * *

Подробна информация за селекцията и процедурите за заминаващи студенти на мобилност с цел обучение -  тук.

Правила за разпределение на средствата за студентска мобилност по програма Еразъм в ХТМУ - тук.

Формуляри за попълване - тук              
Резултати от селекцията:

  • Селекция на студенти за програма Еразъм  за предходната академична година

  • Селекция на студенти за програма Еразъм  за текущата академична година


* * * * *

Подробна информация за процедурите, касаещи пристигащи студенти на мобилност с цел обучение в ХТМУ -  тук.
Студентска мобилност с цел обучение
                                        © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ