Kакви права и задължения имам като Еразъм студент?

Като Еразъм студент имате право да очаквате:

1. Вашите изпращаща и приемаща институция да имат междуинституционално споразумение.

2. Изпращащата и приемащата институции да подпишат с Вас преди стартирането на мобилността Learning (Training) Agreement, детайлно описващ планираните дейности в чужбина, включително и предвидените за придобиване академични кредити.

3. Не трябва да заплащате в приемащата институция такси за обучение, регистрация, полагане на изпити, достъп до лаборатории и библиотеки по време на Еразъм периода.

4. Пълно академично признаване в изпращащата институция на приключилите дейности в Еразъм периода, съгласно предварително подписания Learning (Training) Agreement.

5. След приключването на дейностите в чужбина да бъдете снабдени с Академична справка (Transcript of records), отразяваща резултатите от извършеното обучение (практика) и подписана от приемащата институция (търговско предприятие). Справката описва Вашите резултати заедно с придобитите кредити и оценки. Ако практиката не представлява част от учебния план на студента, мобилният период следва поне да бъде вписан в Дипломното приложение.

6. В приемащата институция да се отнасят с Вас и да Ви обслужват по същия начин, както останалите студентите, които се обучават в нея.

7. Да имате достъп до Университетската Харта Еразъм и Декларацията за европейска политика на изпращащия и приемащия университет.

8. Вашите стипендия и студентски заем в изпращащата държава се запазват по време на престоя в чужбина.

Като Еразъм студент от Вас се очаква:

1. Да спазвате правилата и задълженията по Вашия Еразъм договор с изпращащия университет или Вашата Национална агенция по Програмата „Учене през целия живот”.

2. Да се уверите, че всички промени в Learning (Training) Agreement са съгласувани и подписани от изпращащата и приемащата институция.

3. Да реализирате пълния период на обучение (практика), договорен с приемащия университет (търговско предприятие), включително да положите изпити или да преминете други форми на оценяване, като спазвате техните правилата и регулации.

4. След завръщането си да подготвите отчет за Вашия Еразъм период и да предоставите обратна информация, ако Ви бъде поискано от изпращащия университет, от Европейската комисия или от Националната агенция за Програмата „Учене през целия живот”.

Ако имате проблем:

* Изяснете същността на проблема и проверете Вашите права и задължения.

* Свържете се с Вашия факултетен или институционален Еразъм координатор и, ако е необходимо, следвайте официалната процедура за подаване на жалби във Вашия изпращащ университет.
Студентска мобилност - Права и задължения
                                        © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ