Българските студенти имат възможност посредством програма Еразъм да реализират студентски практики в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация - партньор на изпращащия български университет, в който се обучава студентът. Целта е мобилността е придобиване на специфични практически умения за срок от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година.


Еразмус стипендиантите се подбират от преподавателите, получили покани за изпращане на учащи се в университети - партньори по програмата, като селекцията се утвърждава от съответните ръководител катедра или център в ХТМУ.

Когато броят на кандидатите е по-голям от броя на наличните стипендии, ръководителят назначава комисия за класиране на кандидатите по критериите: успех и степен на езикова подготовка.


* * * * *

Подробна информация за селекцията и процедурите за заминаващи студенти на мобилност - стаж -  тук.

Правила за разпределение на средствата за студентска мобилност по програма Еразъм в ХТМУ - тук.

Формуляри за попълване - тук              Резултати от селекцията:

  • Селекция на студенти за програма Еразъм  за предходната академична година

  • Селекция на студенти за програма Еразъм  за текущата академична година
* * * * *

Подробна информация за процедурите, касаещи пристигащи студенти
на мобилност - стаж в ХТМУ -  тук.
* * * * *


Допълнителни възможности за Еразъм студентски стажове - АПАО и Юзит Калърс.

За повече информацияhttp://isic.bg/erasmus-info
Студентска мобилност - Стажове
                                        © 2011        Секторна програма ЕРАЗЪМ   ХТМУ - София
Секторна програма
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ