Целева група          Процедури за финансиране по дейностите на проекта
Финансово подпомагане на докторантите с допълнителна месечна стипендия

Отнася се за включените в целевата група на проекта редовни и задочни докторанти и тези на свободна докторантура.
Размерът на допълнителната месечна стипендия е 120 лв., като нейното изплащане е обвързано с изпълнението на индивидуалните планове на участниците.

Допълнителна информация може да бъде намерена тук.


Финансиране на участия в национални и международни конференции и семинари

Всеки участник в целевата група (докторант, постдокторант, млад учен) има право на финансова подкрепа по проекта за участие в две научни конференции - една в България и една в страна от Европейския съюз. Финансирането включва такса правоучастие и командировъчни (пътни, дневни и нощувки). Необходимо условие за участие по тази дейност е изпълнението на индивидуалните планове на членовете на целевата група.

Процедурни правила по дейност "Финансиране на участия в национални и международни конференции и семинари":      -   Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
      -   Наредба за командировките в страната

Допълнителна информация може да бъде намерена тук.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
Система за командироване по програмите за практическа насоченост

За научните изследвания на участниците от целевата група, свързани с моделни изследвания на полета и обекти в промишлени системи, е необходимо осигуряване на възможности за достъп до тях. В тази връзка се организира система за командироване на участниците от целевата група за следните дейности:
- Запознаване с конкретни индустриални обекти, подходящи  за моделни изследвания.
- Събиране на данни за калибриране на математични модели и за верификация на резултати от моделни изследвания.

Процедурни правила по дейност "Осигуряване на достъп до обекти от реалната инженерна практика":


Финансово подпомагане публикуването на научни статии

Участниците в целевата група имат възможност за финансиране на превод на текст и такса публикуване в чуждестранни и български списания. Финансирането покрива по една такса съответно за чужбина и за България.

Процедурни правила за финансиране на публикационна дейност:Допълнителна информация може да бъде намерена тук.МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"