Целева група
Общият брой на участниците в целевата група на проекта е 35, от които:

  • Докторанти - 28 участници
  • Постдокторанти - 3 участници
  • Млади учени - 4 участници

Целевата група в проектното предложение са докторанти, постдокторанти и млади учени в ХТМУ, занимаващи се научноизследователска дейност, в която математичното моделиране и компютърна симулация са основен подход за изследване.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за участие в целевата група по проекта попълват следните документи:

       - Заявление за кандидатстване;
       - Кратка автобиография.

Набиране на участници в целевата група - октомври 2012 г.

Набиране на участници за попълване на целевата група /втори тур/ - март 2013 г.

Методология за подбор на целевата група по проекта.

УЧАСТНИЦИ

Списък на участниците

План-график за задачите на участниците в целевата група по проекта

Семинари

Процедури за финансиране на участниците от целевата група по дейностите на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"