На 15 октомври 2012 г. в зала "Средец" на  "Шератон София хотел Балкан" тържествено бяха връчени от министър-председателя на Република България договорите за европейско финансиране на университети и научни структури.
Под номер BG051PO001-3.3.06-0014 Ректорът на ХТМУ проф. Митко Георгиев получи договор по проект "ЦЕНТЪР ПО МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ", насочен към повишаване на образователното ниво и възможностите за реализация и изява на докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени от ХТМУ-София в областта на математичното моделиране. На церемонията присъстваха министър Игнатов, експерти от МОМН и представители на медиите. Събития         Официална церемония за връчване на договора - 15.10.2012 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"