На 27 ноември 2012 г. се проведе пресконференция за стартиране на дейностите по проекта "Център за математично моделиране и компютърна симулация".
На пресконференцията присъстваха ръководството на университета, екипът за управление на проекта, преподавателският екип към центъра, участници в целевата група, преподаватели от университета и представители на медиите.
Пресконференцията беше председателствана от проф. Митко Георгиев, Ректор на ХТМУ.
Ръководителят на проекта доц. Нина Пенкова запозна присъстващите с целите на проекта, задачите и техните изпълнители. Членовете на екипа отговориха на въпроси, касаещи конкретни страни от осъществяване на дейностите.


Събития         Пресконференция за стариране дейностите по проекта - 27.11.2012 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Публикация във вестник "Сега" - виж тук


Галерия

E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"