Във връзка с организиране дейностите по проекта през периода  20.11. - 18.12.20012 г. се проведе първата анкета сред нашите докторанти, постдокторанти и млади учени.

Анкетата целеше проучване интересите на целевата група  към абонамент за научни списания, единични статии, бази данни, нуждата от специализирани програмни продукти, лабораторни изследвания, физични модели за верифициране на моделни изследвания, желанието за посещение на обучителните курсове, и други.

Проучването завърши на 18 декември 2012 г., но при възникнала необходимост или смяна
на интересите участниците от целевата група могат да се свържат с координатора
гл.ас. А. Сурлева.

В отговор на изразените интереси вече стартира процедурата по абонамент за научни списания и бази данни.
Закупуването на единични статии по подадените списъци ще стартира през януари 2013 г.
Закупуването на монографии ще стартира след  като се получи официално писмо за одобрение.
Осъществяват се контакти с промишлени предприятия, към които има проявен интерес за посещение. Първоначалните резултати очаквайте през януари, а първото организирано посещение ще бъде през месец февруари 2013 г.

Събития         Първа анкета сред целевата група - 18.12.2012 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Анкета за проучване интересите на целевата група - формулярРезултати от проведената анкета - тук.


E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"