Във връзка с изпълнение на дейност 4.1.3 от проект BG051PO001-3.3.06-0014 "Провеждане на анкети за проучване на актуалните интереси на целевата група и осъществяване на връзка между участниците в проекта"  се проведе второ проучване на удовлетвореността на участниците в целевата група към Центъра по математично моделиране и компютърна симулация (ЦММКС).

За периода 01.07 - 10.09.2013г. са анкетирани 28 участници от целевата група:
3 постдокторанти, 2 млади учени и 23 докторанти.Събития         Поредна анкета сред целевата група - 26.09.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Обобщените резултати от проведената анкета може да видите тук.


E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"