Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Целева група          Процедури за финансиране - командировки до индустриални обекти
E-journal

ПРОЦЕДУРА
за провеждане на самостоятелни командировки на участниците от целевата група и координаторите на дейности по проекта в България  • Доклад от участник в целевата група или координатор дейности по проекта до координатор дейност "Връзки с индустрията" за командировка в страната.

          В доклада трябва да се съдържа текст, включващ:
          - Трите имена на желаещият да бъде командирован (ако е докторант и темата на
            докторантурата);
          - До къде ще пътува - населено място и организация, която иска да посети;
          - Каква цел има посещението;
          - За какъв период от време ще се осъществи командировката;

  • След одобрението на доклада от координатор дейност "Връзки с индустрията", същият се предоставя за одобрение от Ръководителя на проекта.

  • Ръководителят на проекта прави предложение до Ректора на ХТМУ за изпълнение на командировката.

  • Ректорът издава заповед за командирования, в която се посочва  какви права по отношение на пътни, дневни и квартирни има командирования (Последните са съгласно наредбата за командировки в нашата страна).

  • След изпълнение на командировката, командирования се отчита за извършената от него работа, която се приема и разписва от координатора по тази дейност.

  • Окончателно финансовия отчет се приема от Ръководителя на проекта.

  • При необходимост командированият може да тегли авансово плащане, което се осъществява съгласно правилата на ХТМУ и се оформя от координатора по тази дейност и счетоводителя на проекта.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"