ПРОЦЕДУРА

за финансиране публикуването на научни статии


1. Участникът от целевата група, желаещ да получи финансовата подкрепа за публикуване на статия в научно списание, подава доклад до координатора на дейността по образец №1.

2. В срок* от 3 дни координаторът на дейността уточнява параметрите на финансовата подкрепа (научна област на участието и такса публикуване) и прави справка за наличния ресурс по бюджета.

3. В срок от 4 дни след датата на подаването на доклада, координаторът на дейността запознава посредством електронна поща Ръководителя на проекта с параметрите на исканата финансова подкрепа и наличния ресурс. Материалите по искането се разполагат в специална за дейността папка в дропбокса на проекта.

4. При публикуване в чуждестранно научно списание, координаторът на дейността анализира необходимите парични средства и определя възможностите за оказване на финансова подкрепа в процентно отношение на необходимите разходи съобразно залегналите в бюджета на проекта суми. Ако възможностите за поемане на разходите са по-малки от сто процента, ситуацията се обсъжда с кандидата, като се прави предложение той да поеме разликата между актуалната сума и сумата заложена в бюджета. При съгласие на кандидата процедурата продължава, като съгласието се потвърждава с писмена декларация, факсимиле от която се прилага към електронното писмо до Ръководителя.

5. В срок от една седмица от дейността по т. 3 ръководителят на проекта връща на координатора на дейността мнение с еднозначно заключение относно целесъобразността  на искането.

6. При одобрение на искането, в срок от три дни след дейността по т. 4 координаторът на дейността подава доклад до ръководителя на проекта с предложение за поемане на финансово задължение в обема на одобрената финансова подкрепа за публикуване и уведомява кандидата за одобряването на искането.

7. При отказ по т.4. Координаторът на дейността уведомява кандидатът за резултата в срок от три дни.

8. При заявена необходимост от съдействие при подготовка на материалите за публикуване, координаторът на дейността консултира кандидата относно специфичните изисквания на издателството, осъществява контакта между кандидата и експерта по стилово оформяне (или преводач ако е необходимо), следи процеса на консултиране и изработва документацията по осъществяване на заплащането.

9. В 10-дневен срок от получаване на информация за отпечатване на материала, авторът подава доклад към Ръководителя на проекта (писмен или по имейл), съдържащ факсимиле от корицата на изданието, съдържанието и текста на статията във формат, подходящ за публикуване на интернет сайта на проекта.

10. Авторът се задължава да направи кратко (или разширено - по желание) представяне на статията на следващия по дата семинар на Центъра._______________________________________
* Сроковете в процедурата са пожелателни и имат отношение към фиксиране на обща рамка за изпълнение.