Основни дейности

  • Дейност 1: "Финансова подкрепа на нови и започнали докторски програми"

               Предоставяне на допълнителни месечни стипендии за докторанти

  • Дейност 2: "Програми за практическа насоченост на развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени"

               2.1. Организиране на срещи на участниците от целевата група със специалисти от
               практиката

               2.2. Осигуряване на достъп до обекти от реалната инженерна практика

  • Дейност 3: "Апробация на научни и научно-приложни разработки на участниците от целевата група"

               3.1. Участие в научни форуми и семинари в страната и чужбина

               3.2. Създаване на система за публикационна дейност

               3.3. Създаване на електронно списание, насочено към дейността на целевата група

  • Дейност 4: "Популяризиране на дейността на Центъра и осигуряване на информиране и публичност на проектното предложение"

               4.1. Популяризиране на дейността на Центъра и на възможностите, които предоставя
               за развитието на целевата група

               4.2. Осигуряване на информиране и публичност на проектното предложение

  • Дейност 5: "Организиране на семинари"

               5.1. Семинар "Докторантурата  като старт на моята професионална кариера"

               5.2. Постоянно действащ семинар  по математично и симулационно моделиране

  • Дейност 6: "Организиране на обучение в областта на математичното моделиране и компютърната симулация"

               Обучение на участниците от целевата група по няколко дисциплини от областта

  • Дейност 7: "Осигуряване на достъп до специализирани апаратура, оборудване, софтуер и научна литература"

               7.1. Оборудване на зала за математично и симулационно моделиране

               7.2. Софтуерно обезпечаване на Центъра

               7.3. Създаване на система за верифициране на моделни изследвания и лаборатория
               по верификация

               7.4. Осигуряване на достъп до специализирана научна литератураПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"