Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
E-journal

БАЗА ДАННИ
за реални практически проблеми -
потенциални тематики на бъдещи докторантски разработки  • Моделиране на процеси на разпрашително сушене и оптимизиране на процесите в сушилните инсталации във фармацевтичната промишленост.

  • Моделни изследвания на топлинни процеси в пещи и топлообменници от металургичната промишленост.

  • Повишаване на енергийната и технологичната ефективност на сушилни в заводите за строителна керамика.

  • Повишаване на енергийната и технологичната ефективност на сушилни в технологичните линии за производство на опаковъчна хартия.

  • Разработване на кинетични модели на нефтопреработвателни процеси - каталитичен крекинг, каталитичен реформинг, каталитично ходротретиране на нефтени фракции.

  • Разработване на модели, предсказващи дезактивацията на каталитичните системи, използвани в инсталациите за хидротретиране на нефтени фракции.

  • Разработване на модели за атмосферна и вакуумна дестилация на нефта и мазута чрез използване на софтуерни симулатори.

  • Разработване на модел, предсказващ качеството на нефта от ограничен брой достъпни анализи на нефта като плътност, сяра и за предпочитане симулантна дестилация на нефта.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"