Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal

КРИТЕРИИ
за подбор на предприятията
за контакти и посещения от целевата група  • Предварително направена анкета сред целевата група и посочените от тях предприятия, които биха искали да посетят.

  • Предприятия, които са представителни и важни за химическата и металургичната промишленост.

  • Предприятия, които са по-мащабни и са със сравнително нови и съвременни поточни линии.

  • Предприятия, с които нашият Университет има традиционни връзки и взаимоотношения.

  • Предприятия, при които вида на производството е свързан с  тематиката на дисертационните работи на докторантите и тематиката на работа на постдокторантите и младите учени.

  • Предприятия, които проявяват интерес към работата на създадения Център и неговата дейност.

  • Местонахождение на предприятието.МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"