Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
E-journal

ПРОЦЕДУРА
за осъщестявяване на контакти и провеждане на срещи-семинари
с предприятия от химическата и металургична промишленост  • Изготвяне на критерии, по които ще бъдат подбрани предприятията от промишлеността за провеждане на срещи-семинари между тях и целевата група.

  • Изготвяне на писмо до избраното предприятие за установяване на предварителни контакти, подписано от Ръководителя на проекта и Ректора на Университета.

  • Изпращане на второ писмо до избраното вече предприятие с фиксиране на дата, час и зала за провеждане на срещата.

  • Предварително договаряне на дневния ред за провеждане на срещата с определеното лице за контакти от страна на предприятието (обикновено отговарящ за връзки с обществеността).

  • Определяне на специалист от страна на предприятието, който ще запознае целевата група с дейността на предприятието, неговите успехи и обсъждане на евентуални проблеми.

  • Определяне на координатор на дейност или преподавател участник в проекта, който ще запознае семинара с дейността, която развива Центъра.

  • При възможност, запознаване на целевата група с технологията на производство на посетеното предприятие - разглеждане на технологичния процес.

  • Закриване на срещата и изготвяне на съвместен протокол с дневния ред, взетите решения и изводи за полезността на срещата и за двете страни.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"