Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
Списък на предприятията за взаимно сътрудничество и бъдещи срещи


Водещият български производител на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти.

Обработка на стъкло, производство на закалени стъкла, огънати стъкла  и ламинирано стъкло (триплекс).  Производство на конвенционални и структурни стъклопакети.

Пpoизвoдcтвo нa различни видове cтьклo и cтьклeни издeлия.

Най-голямото нефтопреработващо предприятие на Балканския полуостров. Производство и продажба на нефт и нефтени продукти.

Водещ производител на стомана в България. Произвежда широка продуктова гама, вкл. дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили.

Водещо медодобивно предприятие в югоизточна Европа - преработване на медни концентрати, производство на медни аноди и медни катоди, както и вторични продукти като сярна киселина и фаялит.

Лидер в полиграфическата индустрия в България.

Един от водещите фармацевтични производители в България, известен със създаването на висококачествени лекарствени средства.

Най-голямото топлофикационно дружество в страната и на Балканския полуостров.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"