Основна задача на програмите за практическа насоченост по проекта е да се осъществи връзка между създадения Център по математично моделиране и компютърна симулация на топлинни, хидродинамични, механични и технологични процеси с промишлени предприятия, работещи в областта на химичните и металургичните производства.

По този начин специалистите от промишлеността ще се запознаят с дейността на Центъра. От друга страна  младите изследователи, работещи в Центъра ще получат актуална информация за постиженията и проблемите на горните производства и в определена степен ще доближат тематиката на своите научни изследвания към реалните проблеми в тези промишлени системи. Като резултат се очакват и възможности за решаване на някои съществуващи проблеми на промишлеността.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
  • Организиране на срещи на участниците от целевата група със специалисти от практиката

Срещите на участниците от целевата група със специалисти от практиката е съществен момент от професионалното им развитие. Очаква се Центърът по математично моделиране и компютърна симулация да се превърне в свързващо звено  между индустрията и науката с очакван ефект в направленията:
- запознаване на специалистите от практиката с Центъра и резултатите от разработки на участниците от целевата група;
- добиване на реална представа на участниците от целевата група за проблемите в практиката;
- създаване на база данни за реални практически проблеми, които да са теми на докторантски разработки.

Предвижда се организиране на няколко семинара на територията на промишлени предприятия, на които участниците от целевата група да се запознаят с проблемите на производствата и да представят своята научна дейност и дейността на Центъра.


  • Осигуряване на достъп до обекти от реалната инженерна практика

За научните изследвания на участниците от целевата група, свързани с моделни изследвания на полета и обекти в промишлени системи, е необходимо осигуряване на възможности за достъп до тях.
Предвижда се организиране на система за командироване на участниците от целевата група за следните дейности:
- запознаване с конкретни индустриални обекти, подходящи  за моделни изследвания.
- събиране на данни за калибриране на математични модели и за верификация на резултати от моделни изследвания.

Очакваните резултати от тази дейност включват:
- придобиване на широка информираност в целевата група за реалните обекти от практиката (технологии на работа и проблеми в тях);
- научни изследвания чрез адекватни на реалността математични модели и компютърна симулация;
- информираност на индустриалните среди за възможностите и дейността на Центъра.ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ - СЕМИНАРИ С ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ХИМИЧЕСКАТА И МЕТАЛУРГИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ

КРИТЕРИИ, ПО КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ПРЕДПРИЯТИЯТИЯТА ЗА КОНТАКТИ И ПОСЕЩЕНИЯ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ВЗАИМНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И БЪДЕЩИ СРЕЩИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ КОМАНДИРОВКИ НА УЧАСТНИЦИТЕОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА И КООРДИНАТОРИТЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА В БЪЛГАРИЯ               
Критерии за подбор на предприятията за контакти и посещения от целевата група.

Процедура за осъществяване на контакти и провеждане на срещи-семинари с предприятия от химическата и металургична промишленост.

Списък на предприятията за взаимно сътрудничество и бъдещи срещи.

Дати на семинарите в промишлени предприятия:  20 март 2013, 20 юни 2013, 24 септември 2013, 04 ноември 2013, 05 ноември 2013, 19 март 2014, юни 2014.

Процедура за провеждане на самостоятелни командировки на участниците от целевата група и координаторите на дейности по проекта в България.

База данни за реални практически проблеми, потенциални тематики на бъдещи докторантски разработки
               
E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"