Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"


Презентации на участници от целевата група, докладвали на семинараинж. Калоян Христов - млад учен от катедра "Технология на силикатите"

"Повишаване на енергийната ефективност на топлофикационните централи"инж. Светла Ангелова - докторант в катедра “Инженерна екология"

"Анализ на възможностите за превръщане на битовите отпадъци в енергиен ресурс"инж. Калин Крумов - докторант в катедра “Технология на силикатите”

"Повишаване на енергийната ефективност на високотемпературна камерна пещ за изпичане на техническа керамика"инж. Николай Харизанов - докторант в катедра “Технология на силикатите"

"Оптимизиране на температурното стратифициране във водни акумулатори на топлинна енергия"инж. Диляна Йорданова - докторант в катедра “Инженерна екология"

"Проблеми при оползотворяването на твърдите битови отпадъци като енергиен ресурс"
Тема: "НАУКА И БИЗНЕС: ХТМУ И ТОПЛОФИКАЦИЯ"

Дата и място на провеждане - 19 март 2014 г. в "Топлофикация-София Изток" ЕАД, гр. София