Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"Тема: "НАУКА И БИЗНЕС: ХТМУ И АЛКОМЕТ"

Дата и място на провеждане - 20 юни 2013 г. в АЛКОМЕТ АД, гр. Шумен
E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"

Презентации на участници от целевата група, докладвали на семинара


инж. Илиян Личев - докторант в катедра "Физична металургия и топлинни аграгати"
"Електродни материали за пероксидни горивни клетки"

инж. Цветелина Лазарова - докторант в катедра "Физична металургия и топлинни аграгати"
"Умора на стомани при специфични условия на въздействие"

инж. Силвия Пехливанова - докторант в катедра "Физична металургия и топлинни аграгати"
"Фоточувствителни молекули върху диамантени електроди"

инж. Пламен Василев - докторант в катедра "Автоматизация на производството"
"Системи за оперативно управление в производството"

инж. Надежда Казакова - докторант катедра “Физична металургия и топлинни аграгати”
"Газификация на биомаса"

инж. Николай Харизанов - докторант в катедра „Физична металургия и топлинни аграгати“
"Температурно разслояване във водни топлинни акумулатори"

инж. Елена Тодорова - докторант в катедра “Технология на силикатите”
"Модифициране на силикатни материали за адсорбция на тежки метали"

инж. Вася Радкова - докторант в катедра “Полиграфия”
"Многоцветни печатни системи"

инж. Нина Великова - докторант в катедра "Технология на силикатите"
"Подредени мезопорести хибридни материали за пречистване на отпадни води"

инж. Любомир Антонов - млад учен от катедра "Електротехника и електроника"
"Модел на  антропоморфна роботизирана ръка"

инж. Екатерина Кирова  - докторант в катедра “Инженерна химия”
"Извличане на ценни компоненти от растителни и отпадъчни продукти"