Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"Тема: "НАУКА И БИЗНЕС: ХТМУ И ЛУКОЙЛ"

Дата и място на провеждане - 24 септември 2013 г. в "Лукойл Нефтохим" АД, гр. БургасE-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"

Презентации на участници от целевата група, докладвали на семинара


инж. Валентин Божилов Божилов - докторант в катедра "Технология на силикатите"
"Бариерни филми за защита на слънчеви елементи"

инж. Ваня Георгиева Илчева - докторант в катедра "Физика"
"Халкогенидни стъкла на основата на As-Se(S)-Ag(Sb)"

инж. Емил Емилов Бубев - докторант в катедра "Физикохимия"
"УВ-защитни материали за гъвкави соларни елементи"

инж. Елена Стоянова Вайсилова - докторант в катедра "Полимерно инженерство"
"Подобряване качеството на протектори за гуми"

инж. Надежда Делчева Казакова - докторант катедра “Физична металургия и топлинни аграгати”
"Газификация на биомаса"

инж. Екатерина Красимирова Кирова  - докторант в катедра “Инженерна химия”
"Ценни компоненти от растителни и отпадъчни продукти"

инж. Нина Енчева Великова - докторант в катедра "Технология на силикатите"
"Периодично подредени мезопорести хибридни материали"

инж. Светла Светославова Ангелова - докторант в катедра “Инженерна екология”
"Термичните методи за третиране на ТБО"

инж. Диляна Йорданова и инж. Светла Ангелова - докторанти в катедра „Инженерна екология“
"Битовите отпадъци – суровинен и енергиен ресурс"

инж. Елена Веселинова Тодорова - докторант в катедра “Технология на силикатите”
"Биологично пречистване на отпадни води с помощта на силикатни хибридни биоматериали"
"Хибридни покрития с приложение в биологията"

инж. Любомир Борисов Антонов - млад учен от катедра "Електротехника и електроника"
"Изследване на фотоволтаични системи"                "Антропоморфна роботизирана ръка"

инж. Калоян Христов Христов - млад учен от катедра "Технология на силикатите"
"Топлоснабдителни системи"

инж. Кристиян Асенов Гиргинов - млад учен от катедра "Физикохимия"
"Порести оксидни филми върху алуминий"