Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"Тема: "НАУКА И БИЗНЕС: ХТМУ И ВИНЕРБЕРГЕР"

Дата и място на провеждане - 04 ноември 2013 г. във "Винербергер" ЕООД, гр. Луковит


E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"


Презентации на участници от целевата група, докладвали на семинара


инж. Елена Тодорова - докторант в катедра “Технология на силикатите”

"Модифицирани силикатни покрития с приложение в строителството"инж. Калоян Христов - млад учен от катедра "Технология на силикатите"

"Топлоснабдителни системи"


инж. Магдалена Вълова - докторант катедра “Автоматизация на производството”

"Интегрирано многоаспектно управление на производствени предприятия"инж. Вася Радкова  - докторант в катедра “Технология на полиграфията"

"Моделиране на спектралните свойства на многоцветни печатни системи"