Семинар "Докторантурата - като старт на моята професионална кариера"

Семинарът е насочен към привличане на студентски таланти с качества за изследователи и желание за натрупване на знания и умения на по-високо ниво. На предвидените две издания на семинара ще бъдат ще бъдат изнесени научно-популярни доклади и демонстрации от участниците в целевата група. Най-добрите доклади ще бъдат публикувани за популяризиране и създаване на интерес към работата на Центъра.

ДАТИ:   16 май 2013 г.,    юни 2014 г.
_____________________________________________

Постоянно действащ семинар  по математично и симулационно моделиране

Предвижда се организиране на поне 8 семинара, един от които посветен на възможностите на съвременното компютърно моделиране като алтернатива на енергоемки и екологично неблагоприятни лабораторни и индустриални тестове.
Темите  и лекторите на семинарите ще бъдат избрани съгласно потребностите на текущите изследвания на участниците от целевата група.

ДАТИ:  03 декември 2012 г.,   14 декември 2012 г.,   22 февруари 2013 г.,

           21 май 2013 г.,   09 октомври 2013 г.,   30 януари 2014 г.,

            март 2014 г.,   май 2014 г.,   септември 2014 г.
_____________________________________________

Семинари в промишлени предприятия

Предвижда се организиране на 5 семинара на територията на промишлени предприятия, на които участниците от целевата група да се запознаят с проблемите на производствата и да представят своята научна дейност и дейността на Центъра.

ДАТИ:  март 2013г., юни 2013г., септември 2013г., 04 ноември 2013,

           05 ноември 2013, март 2014 г., юни 2014 г.
_____________________________________________