Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
Списък на книгите, закупени и заведени в библиотеката на ХТМУ

- Popescu M.A., Non-Crystalline Chalcogenides, Kluwer Academic Publishers, 2001

- Letcher T., Valero D., Waste: A Handbook for Management, Elsevier, 2011 

- Sheasby P.G., Pinner R., The Surface Treatment and Finishing of Aluminium and its Alloys -
  Vol. 1 and Vol. 2,, ASM International & Finishing Publications Ltd, 2001

- Bathe K.J., Finite Element Procedures, Prentice-Hall Inc., 1996

- Minea A.A., Advanced in Industrial Heat Transfer, CRC Press Taylor &Francis Group, 2012

- Rajan T.V., Sharma C.P., Sharma A., Heat Treatment: Principles and Techniques, Prentice-
  Hall, 2011


Абонаментна доставка на западни периодични издания

- Crystal growth and design - print

- Journal of Applied Crystallography - print + online    

- Simulation Modelling Practice and Theory - print

- Finite Elements in Analysis and Design - print

- Advances in Engineering Software - print

- Task Quarterly - print


Абонаментна доставка на бази данни online

- The American Ceramic Society / Phase equilibria diagrams / Library subscription
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"