Осигуряване на достъп до специализирани апаратура, оборудване, софтуер и научна литература

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"


  • Оборудване на зала за математично и симулационно моделиране

Реализацията на числени симулации при научните изследвания  изисква използване на съвременни мощни компютърни конфигурации.
Залата ще бъде оборудвана с един мощен компютър (изчислителна работна станция) и десет броя компютри, свързани към изчислителния. Изчисленията ще се провеждат целогодишно на предвидения за целта компютър, а предпроцеса (изграждане на обектите, настройка на изчислителната схема, решението и параметрите) и постпроцеса (обработване на резултатите), както и други дейности по верификация ще бъдат провеждани на десетте компютъра. За целта те ще бъдат оборудвани с по два монитора, което ще позволява едновременно да се следят изчислителните процедури на единия монитор и да се обработват резултати на другия.
Като резултат от тази дейност ще се постигне подобряване на материалните условия за работа на младите докторанти, учени и постдокторанти.

  • Софтуерно обезпечаване на Центъра

Научните изследвания чрез математично моделиране изискват използване както на съвременни мощни конфигурации, така и на съвременен софтуер, инсталиран на изчислителния компютър.
Софтуерът ще включва свободно разпространявани програми и програми, лицензирани в ХТМУ. Предвижда се и закупуване на ANSYS MULTIPHISICS, ANSYS WORKBENCH, CFX и MAPLE, които ще бъдат използвани при числена симулация на процеси и полета. За по-тежки изчислителни процедури може да бъде използван и суперкомпютъра в ДАИТС.
На базата на тази дейност се очаква пълноценно развитие на потенциала на целевата група и на способностите им да прилагат съвременните изследователски подходи.

  • Създаване на система за верифициране на моделни изследвания и лаборатория по верификация

Основен проблем при адаптацията на разработените математични модели към конкретен реален обект се оказва точното познаване на стойностите на преносни характеристики - ключови параметри за процесите на верификация и адаптация на моделите.
Предвидено е да бъдат разработени процедури, основаващи се на методики за прецизно измерване и приложение на получените резултати за настройка на работата на математичните модели с цел максимално точно отразяване на протичащите явления и работната специфика на конкретния обект. За усвояване на процедурите по настройка и верификация на разработените модели е предвидено да бъде създадена лаборатория по верификация. В лабораторията ще бъде използвана част от съществуващата в ХТМУ научна апаратура, като се предвижда и закупуването на прибори за измерване на температура и скорост на флуиди, контактно и безконтактно измерване на повърхностни температури.
Верификация ще бъде извършвана върху физични модели съгласно спецификата на научните изследвания. Физичните модели ще бъдат изграждани съгласно актуалните текущи нужди на участниците от целевата група. След приключване на проекта финасирането на изработването на модели ще бъде осигурено със средства от бюджета за присъщи научни изследвания.

  • Осигуряване на достъп до специализирана научна литература

За постигане на научно-приложни резултати чрез моделни изследвания е необходимо участниците от целевата група да са запознати с опита на водещи центрове и изследователи в тази област.
Предвижда се финансиране на достъп до услугите на НАЦИД, закупуване на научна литература и достъп до платени научни статии в Интернет, които не са на свободен достъп в библиотеката и компютрите на територията на ХТМУ. Предвиждат се доставяне по 2 бр. платени научни статии на всеки от целевата група и 3-годишен абонамент за български и чуждестранни списания в областите на приложение на математичното моделиране и компютърната симулация.
С тази дейност ще се постигне широка информираност на младите изследователи за приложението и развитието на математичното моделиране и компютърната симулация на процеси.