За проекта                                                Екип               Основни цели
       Основни цели 

  • Обща цел: Да се повиши образователното ниво и възможностите за реализация и изява на докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени от ХТМУ в областта на математичното моделиране чрез създаване на Център по математично моделиране и компютърна симулация.

  • Специфични цели:

  • Осигуряване на възможност за участие на докторантите, постдокторантите и младите учени в научни форуми и специализации, и за публикуване на резултати от научната им работа в престижни научни списания.

  • Повишаване на образователното ниво на докторантите, постдокторантите и младите учени в областта на математичното моделиране.

  • Подобряване на материалните условия за работа на младите докторанти.

  • Осигуряване на възможности за постигане на научно-приложими резултати на постдокторантите и младите учени чрез съвременните възможности на моделните изследвания, методи и техники.

  • Осигуряване на възможности за приближаване на тематиката на докторантските дисертации към реални проблеми в промишлените системи, капиталното строителство и инвестиционните проекти в различни инженерни области.

  • Осигуряване на възможност за обмен на знания и опит между докторанти, постдокторанти и млади учени, работещи в ХТМУ помежду си и с колеги от други университети, научни центрове и звена в областта на математичното моделиране и компютърна симулация.

  • Създаване на интерес в младите таланти към научно-изследователска дейност и переспективата да се развиват като докторанти и млади учени.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"