За проекта                                                Екип               Основни цели
       Екип за организация и управление на проекта 

  •   Ръководител на проекта
       доц. д-р инж. Нина Пенкова
       тел. 02 8163 379    e-mail: nina_ir@mail.bg

  •   Координатор финансова подкрепа, апробация и публичност
       доц. д-р инж. Веселин Илиев
       тел. 02 8163 467    e-mail: veso@uctm.edu

  •   Координатор връзки с индустрията
       проф. д-р инж. Лилиана Зашкова
       тел. 02 8163 379    e-mail: zashcova@mail.bg

  •   Координатор материално-техническо обезпечаване и софтуер
       доц. д-р инж. Емил Михайлов
       тел. 02 8163 361    e-mail: emil@uctm.edu

  •   Координатор обучение и достъп до научна литература
       доц. д-р инж. Нина Пенкова
       тел. 02 8163 379    e-mail: nina_ir@mail.bg

  •   Координатор комуникации и интернет представяне
       доц. д-р инж. Юлияна Яворова
       тел. 02 8163 467    e-mail: julianata1@abv.bg

  •   Координатор работа с целевата група и реклама на проекта
       гл.ас. д-р инж. Андриана Сурлева
       тел. 02 8163 401    e-mail: surleva@uctm.edu

  •   Счетоводител
       инж. Екатерина Симова
       тел. 02 8163 159    e-mail: nis@uctm.edu

  •   Технически сътрудник
       инж. Николинка Кирова
       тел. 02 8163 161    e-mail: ninak@uctm.eduПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"