Електронно научно списание
Виртуална трибуна за изява на докторанти, постдокторанти и млади научни работници като автори на научни публикацииНачало                                     
Математично моделиране и компютърна симулация
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

             
©  2013   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ
МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ
И
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ
ХТМУ
Някои от разработките са своеобразни дебюти на докторантите. Други от статиите притежават характеристиките на много добри научни публикации с ползване опита на утвърдени имена в дадена научна област и следвайки традициите на добрите практики.

Наред с това съизмерването на докторантите с млади учени и изследователи е полезно, а конкуренцията между мотивирани и способни колеги е наистина ползотворна.
Статиите се рецензират и/или редактират от членове на редакционната колегия на списанието и от специалисти в съответните научни области.
Създаването на настоящото електронно научно списание е насочено към дейността на целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0014: Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи.


Share