Технологичен каталог

Submitted by stanislav on Wed, 01/06/2016 - 09:25

Онлайн каталог с информация за част от научните разработки, финансирани от индустрията и от Министерство на образованието и науката

При интерес от Ваша страна, моля свържете се с нас office_tzt@uctm.edu

 

СПИСЪК

на трансферирани технологии и знание към индустрията

СПИСЪК
на изпълняваните проекти в НИС при ХТМУ
за периода 2007-2022 г.
№ на договор Т е м а Ръководител на договор Възложител
1 2 3 4 5
1 2078 Определяне на физико-механични свойства на силикатни материали –глини,фелдшпати,кварцови пясъци Доц.Ст.Джамбазов “Гравелита” АД
2 2111 Разработване на документация за получаване на комплексно разрешително за “София Мед” АД Доц.Б.Стефанов София Мед АД
3 2112 Разработване на технология и екипировка за отливане на ремонтни антифракционни тела Доц.РПетков “Бомарк” ЕООД
4 2117 Оценка на минали замърсявания на “ВМЗ” ЕАД гр. Сопот Доц. Б. Стефанов “ВМЗ” ЕАД
5 2126 Доклад за класификация на “Ей и Ес Марица Изток 1” ЕООД-топлоелектрическа централа и Уведомление до МОСВ за това Доц.Б.Стефанов “Ей и Ес Марица Изток 1”ЕООД-Гълъбово
6 2130 Разработване на технология и прототип на инсталация за високоскоростно плазмено нанасяне на покрития на машинни детайли Доц.Р.Петков Самарт 58 ООД
7 2133 Разработване и внедряване на технология за леене и защита на аноди от феросил Доц.Р.Петков Самарт 58 ООД
8 2134 Техническо задание на инвестационно намерение Доклад за ОВОС Доц.Ив.Груев КЦМ 2000 АД
9 2135 Изготвяне на ДОВОС за депо на калциево-арсенитни кекове в участък Пречиствателна станция за промишлени отпадни води Доц.Б.Стефанов Кумерио Мед АД
10 2136 Изследване на възможностите за ефективно плазмено индукционно претопяване на стружки от черни метали Доц.М.Миховски Балкан Трейд експорт ЕООД
11 2137 Изготвяне на ДОВОС на нова рафинерия за производство на катодна мед в Кумерио Мед АД Доц.Б.Стефанов Кумерио
12 Мед АД
13 2139 Изследване на възможностите за ефективно редукционно преработване на шлаков фаялитов отпадък до силициева феросплав Доц.М.Миховски Балкан Трейд ЕООД
14 2140 Научно приложни изследвания за получаване на полупродукти за текстилно спомагателни средства Проф.Вл.Божинов Химатех АД
15 2143 Проектиране и изработване на плазмотрон за рязане на метали и постояннотоково захранване към него доц.М.Миховски Металик Висипи ЕООД
16 2144 ДОВОС на инвестационно предложение “Пречиствателна станция за отпадни битови води гр.Костенец Доц.Б.Стефанов Община Костенец
17 2145 Монтиране на нова технологична линия за крепирани хартии тип “ТИШУ” Доц.Б.Стефанов Костенец ХХИ АД
18 2146 Анализ на керамични материали Доц.Ст.Джамбазов Керамикс АД
19 2147 Проектиране ,изработване и пускане в действие на устройство за непрекъснато леене на алуминиева тел Доц.М.Миховски Маримпекс МГ ЕООД
20 2151 Инсталация за преработване на гравитационен златен концентрат по технология Con Sep Acacia CS 250 M Австралия Доц.Ив.Груев КЦМ АД
21 2152 Проучване на възможностите ,предимствата и переспективите за прилагане на плазмено топене в условията на Метал БГ ООД гр.Пловдив Доц.М.Миховски Метал БГ ООД
22 2153 Изследване на факторите с определяща белота и нейната стабилност след Д1 степента при производства на целулоза в Свилоцел АД Доц. Иво Вълчев Свилоцел АД
23 2154 Проучване на възможностите за прилагане на Най добрите налични техники за условията на ТЕЦ Свилоза при управление на твърдите отпадъци от изгарянето на въглища Проф. Й.Пеловски ТЕЦ Свилоза АД
24 2155 Вътрешен план за действие при промишлени аварии на “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 “ЕООД –депо за съхранение на гипс Доц.Б.Стефанов Ей и Ес 3 С Марица Изток1
25 2156 Доклад за класификация на “Ей и Ес Марица Изток 1 “ЕООД –топлоелектрическа централа “Уведомление да Министерството на околната среда и водите за това” Доц. Б.Стефанов “Ей и Ес Марица Изток “ЕООД-гр. Гълъбово
26 2158 Лабораторни изпитвания на : 1.Индивидуални средства за защита на кожата. 2.Лицеви части на граждански противогази Проф. Н.Дишовски Министерство на държавната политика прибедствия и аварии/МДПБА/
27 2159 Осигуряване на изпълнението на условията на Комплексно разрешително на Ей и Ес- 3С Марица Изток1 ЕООД Доц. Б.Стефанов Ей и Ес- 3СМарица Изток1 ЕООД
28 2161 Разработване на материали за микровълнови резистори Доц.Ил.Илиев Доц.Ив.Маркова Синтех ИНК
29 2162 Експериментални изследвания върху технологичното оползотворяване на оризови люспи Доц. Иво Вълчев Агро Гранд Миливг Рай ООД
30 2163 Доклад за ОВОС на инвестиционно намерение “Модернизация и реконструкция на “Цинков завод” Кърджали Доц.Ив.Груев ОЦК АД
31 2164 Доклад за екологична оценка и Подробен устройствен план за отреждане на площадка за третиране на отпадъци на ПОСВ ”Кубратово” Проф. Й.Пеловски Столична Община
32 2166 Модифициране на хидробитумни с термопластични каучуци за приложение в пътното строителство Проф. Н.Дишовски Полисан ООД
33 2167 Процедура за преразглеждане и актуализация на комплексно разрешително № 27/2005 г на “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 ЕООД-Гълъбово Доц. Б.Стефанов “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 ЕООД-Гълъбово
34 2168 Математично моделиране на приноса на емисиите Доц. Б.Стефанов Костенец ХХИ АД
35 2169 Технология за преработване и оползотворяване на отпадъчна дървесна пепел и шлем от „Свилоза” АД Проф. Й.Пеловски Свилоза АД
36 2170 1.ТИЗ за обхвата на ДОВОС 2 Изграждане на разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди Доц.Ив.Груев Горубсо –Кърджали АД
37 2171 Изследване на хидродинамични явления при прехода на водно течение без напорно в напорно Доц. В.Илиев Енергопроект- Хидроенергетика ООД
38 2172 Разработване на технология за получаване на мед,никел и кобалт от преработката на комплексни сплави Проф. Ав.Аврамов Интерокеанметал-Полша
39 2173 Изследване на стопилки от различни феросплави Проф. Ав.Аврамов Интерокеанметал-Полша
40 2174 Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на комплексно разрешително № 142/2006 на “София Мед” АД Доц.Б.Стефанов София Мед АД
41 2175 ДОВОС на инвестационно предложение “Изграждане на инсталация за преработка на отпадъци и енергийно възпроизводство на излезли от употреба:моторни превозни средства,електрическо и електронно оборудване и други масово разпространени отпадъци на площадка в местноста “Кв.Кремиковци” Доц. Б.Стефанов Екометал Инженеринг ЕООД
42 2176 Консултантски услуги и подготовка на документи по процедура за Заявление за разрешително за цялостната дейност на фирмата Доц.Б.Стефанов Кумерио Мед АД
43 2178 Изследване възможностите за претопяване на металено-шламовотпадък и ефективно разделяне на двете стопилки Доц. М. Миховски Екотех Консулт ООД
44 2179 Възможности и переспективи за организиране на ефективно производство на отливки от високоманганова стопилка в Метал БГ ООД Доц. М. Миховски Метал БГ ООД
45 2180 Изготвяне на заявление за Комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването и Годишен доклад за емисиите на парникови газове Доц. Иво Вълчев Лесопласт АД
46 2181 Изготвяне на заявление за комплек-сно разпрешително вкл. Нетехни-ческо резюме и Оценка на съответ-ствието на настоящите и проектни дейности с Най-добрите налични техники /НДНТ/ Доц.Б.Стефанов Костенец ХХИ АД
47 2182 Модернизация наоловното производство в ОЦК АД чрез внедряване на AUSMELT Доц. Ив.Груев ОЦК АД
48 2183 Изследване на възможностите за производство на целулоза от кенаф съобразно сусловията на „Свилоцел” АД Доц. Иво Вълчев MEL- Гърция
49 2184 Изследвания за детерминистичен модел на корозияи радиоактивността на първи охлаждащ контур на атомни реактори Проф. Цв.Цветков Българсто водородно общество към 7 РПУ
50 2185 Изготвянена ГДОС на София Мед АД заизпълнение надейностите, за които е предоставено разрешително № 142/2006 г. Доц.Б.Стефанов София медАД
51 2186 1.Задание заобхвата на ОВОС2.ДОВОС-Технологично обновление и разширение на за производството на КЦМ АД-Пловдив Доц.Ив. Груев КЦМ АД
52 2187 Заданиеза обхвата на ДОВОС на инвестиционно предложение :”Реконструкция на производствено хале за вторичнолеене на цветни метали итърговия с отпадъци от черни и цветни метали” Доц.Б.Стефанов Рекомпласт ООД
53 2189 Идентифициране/вид, форма и съдържание/ на замърсителите в отпадъчните газове след гранулационната кула в цех 640 /АС-72 Проф. П.Бозаджиев Неохим АД
54 2190 Доклад за ОВОС и подготовка на документация на Комплексно разрешително на обект за третиране на битови отпадъцина Столична община Проф. Й.Пеловски БНОЦЕООС
55 2191 Доклад за екологична оценка за Подробен устройствен план на площадка в с. Яна, м.Садина, район Кремиковци за изграждане на съоръжения за третиране на битови отпадъци Проф. Й.Пеловски Столична Община
56 2192 Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на комплексно разрешително № 142/2006 г. за инвестиционно предложение: “Система за о без-вреждане на пещтните агрегати в Леярно производство” Доц. Б. Стефанов София Мед АД
57
58 2193 ДОВОС на инвестиционно предложение : “Увеличаване експлоатационния живот на хвостохранилище “Бенковски 2” чрез усвояване на допълнителни обеми към въздушните откоси на на хвостови стени “Сулуджа дере” и “Ай дере” Доц. Б.Стефанов Елаците Мед АД
59 2194 Математическо моделиране напроцеса на емисиите към кон- центрациите навредните вещества вприземния слой на атмосферата, които ще се отделят във въздуха след въвеждане на новите инсталации: 1. Ко-генерационна система; 2. Сушилен калпак на Нова “Тишу” Доц. Б.Стефанов Костенец ХХИ АД
60 2195 Интегриран процес на екстракция твърдо-течност с нанофилтруване за извличане на полифеноли от обезмаслени гроздови семки /проект IMeTL/ Доц. Агн. Николова ЕО-7 РП
61 2196 Извършваненапредварителнарегистрация на на химическите вещества, съгласно изискванията на регламент /ЕО/ Проф. Й. Пеловски Сипотрейдинг ООД
62 2197 Интензификацияна АК-72 и /Производствона азотна киселина / в Неохим АД Проф.Д.Шишков Неохим АД
63 2198 Експериментално изследване на технологичните показатели на преработването на ПМК Проф. Ав. Аврамов Интерокеанметал-Полша
64 2199 Периодичен анализ на високотемпературни пигменти Доц. Пл. Кирилов Спектра ООД
65 2201 Лабораторен анализ на смазка за букси Доц. К.Станулов Верила Лубракантс АД
66 2202 ГДОС за 2008 г. На СофияМед АД Доц. Б. Стефанов София Мед АД
67 2203 Анализиране на разтвори от черна и зелена луга от „Свилоцел” Е АД ,свързани с провеждане на 72 часови проби Доц.Иво Вълчев Свилоцел ЕАД
68 2204 Замяна на фталатни пластификатори със санитарно разрешени пластифициращи продукти Проф. Н.Дишовски Изогоматерм ЕООД
69 2205 Разработване на състав и технология за получавени на битумна паста Проф. Н.Дишовски Веста Инд ООД
70 2206 Оптимизиране на технологичните параметри на Пречиствателна станция за промишлени отпадъци в „Енер СиС” АД Проф. М.Георгиев Енер СиС АД
71 2207 Математическо дисперсионно моде-лиране на емесиите в атмосферата от всички точкови източници на територията на на площадката на София Мед АД Доц. Б.Стефанов София Мед АД
72 2208 Моделиране на влиянието на радио-активността върху корозията на материалите вреакторите на АЕЦ Козлодуй Доц. Цв.Цветков БВО-V!! РП
73 2209 Информация за прилагането на Най- добрите налични техники в процеса на експлоатация на инсталациите доц. Ив. Груев КЦМАД
74 2211 Изготвяне на заявление за Комплексно разрешително вкл. Нетехическо резюме и Оценка на съответствието на настоящите и проектни дейности с най добрите налични технологии Доц Б.Стефанов Енер СиС АД
75 2212 ДОВОС на инвестиционно предложение: Въстановяванена проектния капацитет за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии Доц. Б. Стефанов Енер СиС АД
76 2213 Превод от английски набългарски език, редактиране и пренасяне на преведения български текст в ин-тернет страницата със симулиране и мултимедийни файлове на интернет сайта Доц.М.Миховски Стоманаиндъстри АД
77 2214 Нова технологичналиния закрепирани хартии тип”Тишу” в завода за малограмажни хартии Джи-Еф- Еф АД гр. Никопол Доц. Б.Стефанов Джи-Еф- Еф АД гр. Никопол
78 2215 Преразглеждане, актуализиране, представяне и защита на необходимите документи за актуализиране на Разрешителното по КПКЗ пред МОСВ във връзка с инвестиционнопредложение “Пневмотранспорт настружки отмед и медни сплави” Доц.Б.Стефанов София Мед АД
79 2216 Заданиеза обхвата на ОВОС Доклад за ОВОС на инвестиционно намерение “Добив наметалниполезниизкопаеми вплощадка “Цар Асен-2” Доц.Ив.Груев КЦМ 2000 АД
80 2217 Възобновяванедейността на производствена линия Г-установка за непрекъснато хоризонтално леене с използване на възможността заедновременно непрекъснато леене и валцуване на цинковирулони Доц. Б. Стефанов София Мед АД
81 2218 Периодичен анализ и формулиране на мострени количества разтвори на ароматични композиции Гл.ас.Сн. Ханджиева ЕТ Бо и Бони
82 2219 Събиране,транспорт и временно съхранение на отработено готварско олио и маргарин Доц. Б.Стефанов  
83 2220 Технология за избелване на рециклирана отпадъчна маса за лицев слой на тестлайнер Доц. Иво Вълчев Дуропак Тракия Папир АД
84 2222 Интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради Проф. К.Бошнаков Сдружение Софийска енергийна агенция- СОФЕНА
85 2223 ДОВОС на инвестиционно предложение “Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци в общини Луковит и Ябланица и Тетевен ,област Ловеч,Червен бряг,област Плевен и Роман, област Враца Доц. Б. Стефанов Конкредо ООД
86 2224 Разработване на състави за пожарогасителни прахови клас АВС Доц. Ст.Шумков Профайър ООД
87 2225 Допълнителна информация за промянанаряботата на инсталация за пирометрично производство на анодна мед Доц. Б.Стефанов Аурубис България АД
88 2226 Хотелски комплекс със спортна база с. Душанци- Изготвяне на ДОВОС за въздействието върху защитените зони Доц. Б. Стефанов Геотрейдинг ООД
89 2227 Научно-изследователско сътрудничество в разработването на нанотехнологични продукти ,особено в създаването на нови многофункционални нанокомпозитина базата на проводящи полимерикато сензори за налягане ,газ-сензори,термистори,както и такива за електромагнитни екранизиране в микровълновия честотин диапазон Проф. Н.Дишовски Табукски университет-Саудитска Арабия
90 2229 Регионалнодепоза твърди и битови отпадъци на територията наОбщина Луковит,Включващо общините Ябланица,Тетевен-Област Ловеч,община Червен бряг,-Област Плевен, Община Роман-област Враца Доц. Б. Стефанов Община Луковит- РСУО-“Регион Лековит”
91 2230 ДОВОС на инвестиционно предложение “Леярна за черни метали с производствен капацитет 20 т/дневно Доц. Б.Стефанов Екометал инжинеринг ЕООД
92 2232 Извършване наинвентаризация напарниковигазове от подсектор”Изгаряне наотпадъци” за 2009 г., преизчисляване на емесиите от баговата година/1988 г./ и изготвянена съответната част на Националния доклад по Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата /РКОНИК/ Проф. Л.Зашкова Изпълнителна агенция по околната среда
93 2233 Изготвяне на задание за обхвата на ОВОС и Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно намерение: “Преработване навторичен цинк-съдържащи суровини чрез валцуване” Доц. Ив. Груев Горубсо МаданАД
94 2234 Моделиране разсейването на емесии за вредни вещества и определяне на тяхната концентрация в приземния атмосферен слой Доц. Б. Стефанов Столична община
95 2235 Анализи на варовик и мергел за приложение при производството нацимент Доц. Ст. Джамбазов БС Консултинженеринг ЕООД
96 2236 Математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на генерираните отразличниизточници емисии на ФПЧ и серен диоксид и анализ Доц. Б. Стефанов Община Перник
97 2237 Регулация и изграждане накръстовище с две нива на бул. “Др.Цанков” и алея “Яворов” върху качествоно наатмосферния въздух и дървесната разтителност Доц. Б. Стефанов ГБС-Инфраструктурно строителство АД
98 2238 Разработване програма за намаляване нивата назамърсителите на атмосферния въздух на тариторията на Столична община Доц. Б.Стефанов Столична Община
99 2239 Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на Актуализирано Комплексно разрешително № 142/2006 г. На “София Мед” АД за инвестиционно предложение “Линия за непрекъснато хоризонтално леене и валцуване на цинкови рулони” Доц. Б.Стефанов София Мед АД
100 2240 Услуги по преценка необходимостта от ОВОС Доц. Б. Стефанов Аурубис Българиа АД
101 2241 Изследване на възможностите за хидрометалургична преработка на медсъсържащи суровини, полупродукти и отпадци за условията на КЦМ АД-Пловдив Доц. Ив.Груев КЦМ 2000 АД
102 2242 Консултации и дейности по прилагане на процедура за преценка необходимостта от изготвяне на ОВОС за обекти “Увеличаване производствения капацитет на завода” и “Уславяне на неорганизираните газове” Доц. Б. Стефанов Аурубис Българиа АД
103 2243 Полупромишлени изследвания за получаване на разтвор на магнезиев нитрат чрез разлагане на магнезиит с азотна киселина в Неохим АД Доц. Ст.Шумков Неохим Инженеринг АД
104 2244 Rubber based nanocomposites for protective materials and coatings applicable as microwave absorbers Проф. Н.Дишовски Табукски университет-Саудитска Арабия
105 2245 Математично моделиране приноса на емесиите Доц. Б. Стефанов Аурубис Българиа АД
106 2246 Заявление за КР за инсталация:”Леярна за черни метали с производствен капацитет 20 т/дневно Доц. Б. Стефанов Екометал инженеринг ЕООД
107 2247 Проект FABRIGEN-Програма за финансирани на малки и средни предприятия от европейското икономическо пространство Проф. Вл.Кожухаров ЕО-7 РП
108 2249 Провеждане на тестова програма на автоклавно окисление на златосъдържащ концентрат Доц. Вл. Стефанова Челопеч Пайнинг ЕАД
109 2251 Обследване с цел установяване на причините за счупването на работен вал от стана за студено валцуване ROBERTSON 2 Доц. Д. Кръстев София Мед АД
110 2252 Математичесто моделиране на приноса на емесиите във въздуха във връзка с внасяне в ПОСВ на документация за промяна на актуална КР Доц. Б. Стефанов Аурубис Българиа АД
111 2253 Изготвяне на информация за изменение на КР Доц. Б. Стефанов Аурубис Българиа АД
112 2254 Актуализиране на Общинска програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух за достигане на утвърдените норми за вредни емесии Доц. Б.Стефанов Община Пирдоп
113 2256 Обследване с цел установяване на причините за странично напукване на блокове от мед ЕТР след горещо валцуване Доц. Д. Кръстев София Мед АД
114 2257 Провеждане на експерименти по високоградиентна магнитна сепарация на проби от рудник „Асарел” Доц. Ст.Шумков Асарел Медет” АД
115 2258 Изпълнене на допълнително възложени работи към Поръчка договор Р 13/22004593 Доц. Б.Стефанов Аурубис България АД
116 2259 Изчисляване на горивния процес на котелно гориво Гл.ас. П.Илиев М-Газ ЕООД
117 2260 Използване на хибридни и въглеродни наноструктури като пълнители в композити за протектори на пневматични гуми Проф. Н.Дишовски Табукски университет
118 2261 Трибохимически характеристики на индустриално масло,съзържащо радиационно модифициран полиетилен Доц. К.Станулов Иноватикс ЕООД
119 2262 Консултации и дейности по изпълнение на всички нормативни процедури за реализация на ново инвестиционно предложение „Линия за огнево рафиниране на скрап и Линия за електролитно калайдисване” Доц. Б.Стефанов Софиа Мед” АД
120 2263 Разработване на ДОВОС и ИП „Добив на метални полезни изкопаеми –волфрамсъдържащи руди-подземни богатства находище „Грънчарица център” Доц. Ив.Груев Ресурс-1 АД
121 2264 Количествен анализна компонентите на никелов,сребърен и два златни електролити и контрол на рН-2014 г. Доц. Ил. Гаджов Монетен двор АД
122 2265 Леярна за черни метали с производителност над 20 т/дневно в УПИ I-13,кв. 22, отплана на гр. Брусарци, Общино Брусарци, Област Монтана Доц. Б.Стефанов Динатрейд България ЕООД
123 2266 Изследване на възможностите за оползотвораване на „Бели” прахове от СЕФ посредством хидрометалургично третиране при контрол на примесите Доц. Вл.Стефанова и гл. Ас.П.Илиев Аурубис България АД
124 2267 Изготвяне на Заявление за КР във връзка с надграждане с 3 м.на съществуващо хвостохранилище за фаялитов отпадък Доц. Б.Стефанов Аурубис България АД
125 2268 Количествен анализна компонентите на никелов,сребърен и два златни електролити и контрол на рН-2015 г. Доц. Ил. Гаджов Монетен двор АД
126 2269 Изследване на възможностите за хидрометалургично оползотворяване на ферисулфатни,с висока киселинност разтвори,получени при автоклавно разтваряне на пиритен концентрат Доц. Вл.Стефанова Таксприм ООД
127 2270 Изследване на възможностите за обезмедяване на сулфатни разтвори чрез третиране със сулфидни концентрати Гл.ас.П.Илиев Аурубис България АД
128 2271 Анализ и оценка на изпълнението на Програма за управление на качеството на акмосферния въздух на Столична община ,2011-2014 г. Доц. Б.Стефанов Столична община
129 2272 Изготвяне на Заявление за издаване на Комплексно разрешително Доц. Б.Стефанов Аурубис България АД
130 2273 Програма за управление на качеството на акмосферния въздух на Столична община ,2015-2020 г. Доц. Б.Стефанов Столична община
131 2274 Химични,физични,физикохимични и,кристалохимични и кристалографски фактори, влияещи на взаимодействието между микровълните и нанокомпозитите на еластомерна основа Проф. Н.Дишовски Университет „Крал Абдулазиз”, Джеда, Кралство Саудитска арабия
132 2275 Количествен анализ на компонентите на никелов,сребърен и два златни електролити и контрол на рН-2016 г. Доц. Ил. Гаджов Монетен двор АД
133 2276 Проверка и анализ на съответствието на материалитеи покритието на 60бр.спиркови навеси с изискванията на възложителя доц.д-р Людмил Фачиков Столична община
134 2277 Екологична оптимизация на миннодобивната дейност на "Лъки Инвест"-АД доц.д-р Иван Груев Лъки Инвест - АД
135 2278 Разработване и изпитване на каучукови състави за производство на уплътнители за водопроводни тръби за студена и гореща вода проф.дтн.Николай Дишовски Техногума-Николов
136 2279 Консултации и участие в процедура по преразглежданена КР на "София Мед" - АД доц.д-р Борис Стефанов София Мед АД
137 2280 Подготовка и охарактеризиране на металургични продукти гл.ас.д-р Петър Илиев ДЗЗД Екотрейдинг Партнърс
138 2281 Анализ за съответствие на металургичното производство на КЦМ АД с Европейските стандарти и националното законодателство Доц. Ив.Груев КЦМ АД
139 2282 Лабораторно проучване и оценка на суровините за NSSC производство в "Свилоцел"- ЕАД проф.д-р Иво Вълчев Свилоцел ЕАД
140 2283 Разработване на проводящи полимерни антени в микровълновата област за безжични комуникации проф.дтн.Николай Дишовски Научноизсл. Център към Кралския Университет на С А
141 2284 Разработване на екологосъобразен технологичен процес за предварително третиране с извличане на полезните материали на литиево- йонни и литиеви батерии и акумулатори доц.д-р Борис Стефанов Евро Стиил Трейд
142 2285 Изготвяне на документация за преразглеждане на актуалното КР на "Аурубис България" АД във връзка с публикувано ново заключение на НДНТ в цветната металургия доц.д-р Борис Стефанов Аурубис България
143 2286 Количествен анализ на компонентите на никелов, сребърен и два златни електролити и контрол на РН Доц. Ил. Гаджов Монетен двор АД
144 2287 Определяне на химичен състав и физични параметри на твърда фракция, получена от пиролиза на отпадъци от гума, пластмаса и RDF доц.д-р Борис Стефанов ПИРОЛИЗА 2015
145 2288 Разработване и внедряване на технология за производство на микрокристална целулоза проф.д-р Иво Вълчев Свилоцел ЕАД
146 2289 Изготвяне на информация за планирана промяна ..... доц.д-р Борис Стефанов София Мед АД
147 2290 Доклад за въздействие върху околната среда на хвостохранилище "Лъки - 2 - временно" доц.д-р Иван Груев Лъки Инвест - АД
148 2291 Сравнителни тестове и охарактеризиране на обагрянията на лицеви кожи за обувното производство инж.Владимир Ганчев Капри шууз ЕООД
149 2292 Изследване на възможностите за хлоридно извличане на цинково-феритен кек доц.д-р Бисерка Лучева, гл.ас. Д-р Петър Илиев Лъки Инвест - АД
150 2293 Изследване, измерване, анализиране и изпитване на UV покритие проф.дтн.Санчи Ненкова 26-ти Май ЕООД
151 2294 Консултации по изготвяне на ОВОС и оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение ... доц.д-р Борис Стефанов Баукомплект ЕООД
152 2295 Изследване на възможностите за очистване на отпадъчните руднични води от рудник "Джурково" доц.д-р Бисерка Лучева Лъки Инвест - АД
153 2296 Проект на инсталация за обезвреждане и рециклиране на литиево-йонни батерии и акумулатори доц.д-р Борис Стефанов Евростил Трейд ЕООД
154 2297 Разработване на документация по чл.103 от ЗООС за хвостохранилище "Лъки комплекс" доц.д-р Иван Груев Лъки Инвест - АД
155 2298 Изготвяне на документация за уведомяване и преценка на необходимостта от извършване на ОВОС доц.д-р Б.Стефанов Аурубис България
156 2299 Линия за горещо покалаяване на ленти от мед и медни сплави доц.д-р Борис Стефанов София Мед АД
157 2300 Количествен анализ на компонентите на никелов, сребърен и два златни електролити и контрол на РН Доц. Ил. Гаджов Монетен двор АД
158 2301 Разработване на гъвкави антени за безжични комуникации, носими върху тялото проф.дтн.Николай Дишовски Научноизсл. Център към Кралския Университет на С А
159 2302 Лабораторни изследвания в катедра "Инженерна химия" във връзка с технология за регенериране на азотна к-н гл.ас.д-р Чавдар Чилев Еко Индъстрис ЕООД
160 2303 Изследване възможностите за хлоридно извличане на цинково - феритен кек доц.д-р Бисерка Лучева КЦМ АД
161 2304 Моделиране и компютърно симулиране на температур -ното поле в термосонда за измерване на температура в насипен слой доц.д-р инж.Нина Пенкова Инфотех -Груп ЕООД
162 2305 „Проект за оползотворяване и приложение на леки и дънни пепелиот ТЕЦ Девня” доц. д-р инж. Райна Бряскова  ПМ ЕООД
163 2306 „Математично моделиране на разсейването на емисиите на прах за „ Тракия Глас Бъргария” ЕАД, гр. Търговище” проф. д-р инж. Емил Михайлов „ Тракия Глас Бъргария” ЕАД,
164 2307 „Екологична консултацияза реализация на инвестиционно предложение и изготвяне на документация за уведомяване и преценяване на необходимосттаот извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „ Преустройство работата на Линия В за топене и леене на цветни металии сплави”, която трябва да отговаря на актуалните нормативни изисквания” . д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
165 2308 „Курс по експлоатацияна оптично емисионен спекрометърс индуктивно свързана плазма” гл. ас. Даря Илиева  София Мед АД
166 2309 „Проучване, изследване и облагородяване на опаковъчни хартии” доц. д-р Веска Лашева Нова книжна фабрика - София
167 2310 „Математично моделиране на разсейването на емисиите на прах за „ Тракия Глас Бъргария” ЕАД, гр. Търговище” проф. д-р инж. Емил Михайлов „ Тракия Глас Бъргария” ЕАД,
168 2311 „Количествен анализ на компонентите на никелов, сребърен и два златни електролити и контрол на рН” Доц. Ил. Гаджов Монетен двор АД
169 2312 „Лаболаторни изследвания в катедра „ Инженерна химия” във връзка с интегриране на наномембранно разделяне в технологична линия за получаване на растителни екстракти” гл. ас. д-р Димитър Пешев PBG Ro SRL
170 2313 „Изготвяне на документация за уведомяване и преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за последващо намаляване на праховите емисии от ИПП на анодна мед (включващо промяна в разрешения производствен капацитет)” доц. д-р инж. Борис Стефанов  Аурубис България
171 2314 „Обследване на пречиствателни съоръжения” доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
172 2315 „Изготвяне на необходимата екологична информация/ документация ( за МОСВ/ИАОС) за актуализиране на КР за разрешаване на планираните промени свързани с пясъчните филтри на ПСПОВ, реконструкцията на системата за пневмотранспорт /Комин 58м/ и увеличение на производствения капацитет на МП с 7%” доц. д-р инж. Борис Стефанов  Аурубис България
173 2316 „Екологични консултации вашцов стан Сундвиг” доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
174 2317 „Екологични консултации за актуализиране на КР на „ София мед” АД” доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
175 2318 „Оценка на риска и Авариен план за производствена дейност на „Лъки Инвест - ЛОФ”ЕООД доц.д-р Иван Груев Лъки Инвест - АД
176 2319 „Математично моделиране на разсейването на емисиите на прах за „ Тракия Глас Бъргария” ЕАД, гр. Търговище” проф. д-р инж. Емил Михайлов „ Тракия Глас Бъргария” ЕАД,
177 2320 „Антени на основата на елементарни композитни материали за различни безжични приложения” проф. д-р инж. Н. Дишовски Университет " Крал Халид" Абха
178 2321 „Анализ на медна шихта” доц д-р Ирена Михайлова  Аурубис България
179 2322 „Консултации и изготвяне на документация за преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околоната среда (ОВОС) и Информация по чл.99а от Закона за опазване на околната среда за съответствие с „най-добрите налични техники” за инвестиционно предложение „Завод за производтво на негасена и хидратна вар в поземлени имоти с идентификатори 67372.117.388 и 67372.117.389, гр. Сливница, Община Сливница, Софийска област” доц. д-р инж. Борис Стефанов  Калцит АД
180 2323 Научно изследване с цел усъвършенстване на магистърска програма за възобновяеми източници на енергия за устойчива околна среда проф.д-р инж.Р.Бечева Азербайджански Държавен Университет
181 2324 „Оценяване на възможностите за реално приложение на графенови наноструктури в каучукови смеси предназначени за производство на протектори на пневматични гуми, маркучи за автомобилната промошленост и уплътнителис краен резултат: предложения за реално използване на графеновите наноструктури в състави за производство на посочени каучукови изделия” проф. д-р инж. Н. Дишовски Планета инвест ЕООД
182 2325 „Разработване на доклад за съответствие с Най Добри Налични Техники за промени в технологиите на КЦМ АД-Велц инсталация, реагенти в цинково и оловно производство” доц.д-р Иван Груев КМЦ АД
183 2326 „Провеждане на регламентираните процедури по Глава Шеста от ЗООС и Глава Втора от Наредбата на ОВОС за разрешаване реализацията на инвестиционно предложение: Два броя калпакови газови пещи „ЕБНЕР” за отгравяне в защитна атмосфера, съгласно поръчка 4500268418 от 02.07.2019г” доц. д-р инж. Борис Стефанов „София Мед” АД
184 2327 „Екологични консултации за актуализиране на КР на „София Мед” АД, съгласно поръчка №4500268917 от 09.07.2019г., ( в допълнение към поръчка 4500255671), Допълнителни екологични консултации по реда на Глава СЕДМА от ЗООС за преразглеждане и актуализиране на комплексно разрешително съгласно приложеното решение по ОВОС за инвестиционно предложение: „ Монтиране на валцов стан Сундвиг”.” доц. д-р инж. Борис Стефанов „София Мед” АД
185 2328 Документация ИАОС за актуализиране на КР доц. д-р инж. Борис Стефанов Аурубис България
186 2329 Разработване на иновационна и патентъоспособна технология за получаване на избелена МСС от неизбелена целулоза доц .д-р Иво Вълчев Свилоцел ЕАД
187 2330 Оптимизиране на процесите на получаване на микрокристална целулоза с оглед на производствона избелена МСС с желани от потребителя доцд-р Иво Вълчев Свилоцел ЕАД
188 2331 „ Изследване на влиянието на характеристиките на входящите суровини върху качеството на произведените от тях пелети” доц.д-р Иво Вълчев Екотехника АД
189 2332 „Количествен анализ на компонентите на никелов, сребърен и два златни електролити и контрол на рН” доц. д-р инж. Илия Гаджов Монетен двор АД
190 2333 Експертиза и мерки за безопасна експлоатация на хвостохранилище „ Лъки-2 комплекс” на Лъки инвест АД доц. д-р инж. Иван Груев "Лъки Инвест - АД
191 2334 „Преценка за необходимост от ОВОС на пречиствателна станция за рудични води от рудник „ Джурково”” доц. д-р инж. Иван Груев "Лъки Инвест - АД
192 2335 Композитни материали съдържащи графенов оксид по зададени от Възложителя параметри” доц д-р Петър Велев Студио превю ЕООД
193 2336 Документацияпо преценка на необходимостта от ОВОС за проект „ Подмяна и модификация на съоръжения в анодно атделение доц. д-р инж. Борис Стефанов  Aurubis Bulgaria AD
194 2337 Екологични консултации: Изготвяне на уведомление за инвестиционна система за улавяне и отвеждане на отпадъчни газове от производствени линии Б и В за топене на цветни метали и сплави доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
195 2338 „Екологични консултации по реда на глава седма от ЗООС за преразглеждане и актуализиране на комплексно разрешително съгласно приложени становища по ОВОС и ЕО на РИОСВ- София за 2 инвестиционни намерения – Газови калпакови пещи Ебнер и аспирация за аерозоли на сярна киселина от байцова линия Cleaning Line, възпожемо с поръчка 4500297185/14.07.2020” доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
196 2339 Определяне на средна вискозиметрична степен на полимеризация на проби от твърда изолация от резервните трансформатори на ЕСО ЕАД” доц.д-р инж.Иво Вълчев ЕСО ЕАД
197 2340 „Преценка за необходимост от ОВОС на инвестиционно предложение „Поземлен добив на оловно-цинконкови руди от находище „ Джурково”” доц. д-р инж. Иван Груев "Лъки Инвест - АД
198 2341 „Реконструкции и оптимизиране на аспирационна система за улавяне и отвеждане на отпадъчни газове от производствени линии Б и В за потене и леене на цветни метали и сплави доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
199 2342 „Изследвания върху утилизацията и унищожаването на текстилни спомагателни средства с изтекъл срок на годност проф д-р Росица Бечева ЛБ Химикали ООД
200 2343 Изследване, анализиране и изпитване на композити с пълнители( целулоза, и целулозни нано влакна) чрез спектрални методи” гл. ас. Димитрина Тодорова Сара комерс ООД
201 2344 Eкологични консултации „ документация за актуализация на КР № 57-Н3/2016 на Аурубис България АД” доц. д-р инж. Борис Стефанов  Aurubis Bulgaria AD
202 2345 „Определяна на възможностите – за намаляване на ФПЧ, метали и SO2, от производствена площадка на „Аурубис България” АД”. доц. д-р инж. Борис Стефанов  Aurubis Bulgaria AD
203 2346 „Изпитване на 51бр проби, по поръчка №Р13/22018394/11.02.2021” проф. д-р инж. Н. Дишовски Aurubis Bulgaria AD
204 2347 „Еколоигични консултации: Провеждане на регламентираните процедури по Глава Шеста от ЗООС и Глава Втора от Наредбата за ОВОС – изготвяне на Уведомление за Инвестиционното предложение, за разрешаване реализацията на 3 бр инвестиционни намерения”. доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
205 2348 ”Разработване на План за управление на минните отпадъци и Оценка на риска на хвостохранилища на „Лъки инвест” АД” доц. д-р инж. Иван Груев "Лъки Инвест - АД
206 2349 ”Експертиза и мерки за безопасна експлоатация на хвостохранилище „Лъки -2 комплекс на „Лъки инвест” АД” доц. д-р инж. Иван Груев "Лъки Инвест - АД
207 2350 „Извършване на анализи на суровини и продукти, в първична опаковка или насипно състояние, съгласно приложение 1 доц д-р Методи Младенов Кенди ООД
208 2351 „Количествен анализ на компонентите на никелов, сребърен и два златни електролити и контрол на рН” доц. д-р инж. Илия Гаджов Монетен Двор ЕАД
209 2352 „Извършване на анализ, представляващ изчисление на материален баланс на основните химични елементи на изходящи и входящи потоци на проект на Възложителя „ Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи суровини” доц д-р Владислава Стефанова Хармони 2021 ЕООД
210 2353 „Изследване свойствата на каучукови смеси и вулканизати с приложение при възтановяване на тежки пневматички гуми” проф. д-р инж. Н. Дишовски Медина Мед
211 2354 „Математично моделиране на разсейването на емисиите на азотни оксиди за „ Тракия Глас Бъргария” ЕАД, гр. Търговище” в предвид инвестиционното намерение на дружеството проф. д-р инж. Емил Михайлов  „ Тракия Глас Бъргария” ЕАД,
212 2355 „Оценка на риска при превишаване на целевата стойност на арсен на „Аурубис България” АД” доц. д-р инж. Борис Стефанов  Aurubis Bulgaria AD
213 2356 „Линия за рязане на ленти от мед и медни сплави” доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
214 2357 „Консултански услуги по подготовка на документи за класифициране на три бр отпадъци, като странични продукти съгласно чл.4 на Закона за управление на отпадаците” доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
215 2358 „Проучване на възможностите за организиране на производство на биодеградируеми нитрилни ръкавици за еднократна употреба” проф. д-р инж. Н. Дишовски ПП Мануфакчъринг АД
216 2359 „Изграждане на две допълнителни промивни кули към съоръжение за производство на Сярна киселин. Изготвяне на документация за уведомяване и преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП за „ Изграждане на две допълнителни промивни кули към съоръжение на ПСК ”. доц. д-р инж. Борис Стефанов  Aurubis Bulgaria AD
217 2360 „Дизайн на антени вградени в полимерни композити с приложения за безжичен мониторинг в интелигентни стопанства” проф. д-р инж. Н. Дишовски Карл Халид Саудитска Арабия
218 2361 „Разработване на състав и технология за производство на каучуково изделие със специфично предназначение” проф. д-р инж. Н. Дишовски Емко ООД
219 2362 „Екологични консултации за преразглеждане на комплексно разрешително, в т.ч. изготвяне на информация за планирана промяна, информация за прилагане на най-добрите налични техники, информация за актуализиране на комплексно разрешително и др. във връзка с реализация на 3 инвестиционни намерения” доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
220 2363 „Линия за надлъжно рязане на ленти от мед и медни сплави ”. доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
221 2364 „Нова байцова линия във Валцово Производство ” доц. д-р инж. Борис Стефанов  София Мед АД
222 2365 „Разработване на технологичен модел за оползотворяване на излезли от употребе акумулаторни сепаратори” проф. Николай Дишовски Момбат Рисайклинг ЕАД
223 2366 „ Подобрена кислородна делигнификация на целулоза от широколисна дървесина” проф.д-р Иво Вълчев Свилоцел ЕАД
224 2367 „ Разработване на стажанска програма за обучение на лаборанти за нуждите на отдел „Химическа лаборатория”, звено „Анализ на почви” на Сембодиа ООД” доц д-р инж. Андриана Сурлева Сембодиа ООД
225 2368 „Изготвяне на документация за определяне на вида на приложимата процедура и разрешаване чрез комплексно разрешително на планирана промяна – Ремонт и обновяване на Канализационна система и съпътстващи съоръжения, северно от МП ”. доц. д-р инж. Борис Стефанов  Aurubis Bulgaria AD
         
    Проекти финансирани от Националния иновационен фонд-Министерство на икономиката    
2006-2021 г.
1 5001 Технология за създаване на синтетичен полимерен продукт,предназначен за влагане ,като слепващ материал и подобрител при производството на рециклирана хартия за опаковки Доц.Д.Розалинов Вионас ЕООД
2 5002 Приложение на дигитални тренажорни комплекси за повишаване ефективността на управлението в командните зали на електрически централи Чл.кор.М.Хаджийски ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
3 5003 Проучване на възможностите,провеждане на изследвания на продукта от преработката на отпадъчни вулканизати при производството на технически каучукови изделия Проф.Н.Дишовски Зебра АД
4 5004 Метод ,технология и технически средства за почистване на капачки за хранителновкусовата и фармацевтична промишленост Проф.Н.Шойлев Херти АД
5 5005 Технологичен процес за производство на РVС профили с безоловни стабилизатори Проф.М.Натов Вайс профил ООД
6 5006 Система за екологосъобразно пренасяне,събиране и регенериране на хладилни агенти Доц.Пл.Петков Сим Газ ЕООД
7 5007 Биоразграждане на плодове и зеленчуци от пазара на едро в България Доц.Б.Куманова Тържище София АД
8 5008 Техникоикономическо изследване и анализ на възможностите за разработване и оптимизиране на технология за производство на камгарни тъкани с CHINJZWOOL ефект Проф.Н.Симеонов Катекс АД
9 5009 Разработване на нова петкамерна система /над 70 mm/,клас А от разпенен РVС Проф.М.Натов Вайс профил ООД
10 5010 Технология за изготвяне на керамични клинкерни изделия Доц. Ал.Йолева Гравелита ООД
11 5011 Промишлена инсталация за производство на въглищни брикети с използуването на горивни отпадъци от обезвреждането на отпадъчни автомобилни гуми Доц. Б.Стефанов Ларче БГ ООД
12 5012 Топлинни и хидравлични изчисления на вана с теченметалза дестилация на отработени масла и лабораторни тестове с прототип представен от Ал и Ко АД Проф. Й.Христов Ал и Ко АД
13 5014 Усъвършенстване на технологията за производство на дпирално навити тръби от полиетилен висока плътност Проф. М.Натов Ню Пласт ООД
14 5015 Разработване на технологичен модел за вулканизация на елестомерни състави чрез микровълново загряване Проф. Н.Дишовски Зебра АД
15 5016 Математичен модел за управление на топлинната работа , материалните потоци , качеството и асортиментана крайния продукт на инсталация за производство на въглищни брикети Доц. Б. Стефанов Ларче БГ ООД
16 5017 Екологични мембранни технологии за галванотехниката Доц. Ил. Гаджов Калида ООД
17 5018 Разработване и охарактеризиране на нови еластомерни сътани и оптимизиране на вулканизационни процеси за производство на дебелостенни каучукови изделия Проф. Н.Дишовски Зебра АД
18 5019 Многокритериално научно изследване на опасните отпадъци в Р България с цел внедряване на иновативна технология за екологосъобразно третиране Доц. Б. Стефанов НИФ -ИАНМСП - КОЛЕКТРЕСУРС -АД
19 5020 Нови технологични модели при производство на вибро или звукопоглъщащи изделия и непрекъснати подови настилки съдържащи отпадни каучукови вулканизати Проф. Н.Дишовски Полимер метал - хасково
    Договори финансирани от НАПМСП по “Ваучерна схема”    
2008-2022 г.
1 6001 Разработване и охарактеризиране на състави и технология за производство на антистатични подови покрития на каучукова основа Проф. Н.Дишовски Зебра АД
2 6002 Разработване и оптимизиране на състави за бои за вертикална пътна маркировка на елестомерна основа Проф. Н.Дишовски СИЗАС-Зебра АД
3 6003 Охарактеризиране на пиролизата от отпадъчни вулканизати и намиране на възможности за тяхното оползотворяване Проф. Н.Дишовски Енерджи трейдинг 2004 ООД
4 6004 Разработване и оптимизиране на енергопоглъщащ еластомерен състав Проф. Н.Дишовски Техно Продукт Груп ООД
5 6005 Разработване и оптимизиране на състави и технология за производство на „hot melt” термопластичен материал с приложение в строителството Проф. Н.Дишовски Полисан ООД
6 6006 Разработване на саморазливни тогнеупорни тиксотропни бетони Доц. В. Петков Рефан ЕООД
7 7001 Изследване на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух в България-София върху материалите ,включитолно на исторически и културни паметници Доц. Б.Стефанов ПУДООС-Предприятие за управление дуейностите но опазване на осолната среда
8 27-Jan Tex-EAStile; project title: TexEAStile: sustainable innovation for textile in South East Europe between Joint Technical Secretariat and Euroimpresa Legnano from 18/09/09; Partnership Agreement for the implementation of the project Tex-EAStile Доц.Б.Стефанов ЕО-Оперативна програма за Югоизточна Европа

 

 

 

 


Списък на договорите, разработвани от колективи на ХТМУ, финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН 2006 - 2021г.
№ по ред № на договора Т е м а Ръковидител
1 2 3 4
    2006 г.  
1 783 Антикоагулантни пептиди-дизайн,синтез и биологична активност Доц.Л.Везенков
2 784 Нискотемпературни методи за синтез на наноструктурни лантанови магнити Проф.Я.Димитриев
3 786 Модификация на пълнители за полимери с наноразмерни слоеве от свързващи агенти Проф.Ст.Василева Доц.Т.Владкова
4 787 Хемостатични и антикоагулантни текстилни материали Ст.н.с.Анг.Георгиева
5 789    
6 790 Изследване на сорбентните свойства на лигнино влакнести композити за комплексно очистване на води Доц.С.Ненкова
7 791 Полиоксидни системи за очистване на флуиди Доц.Н.Касабова
8 792 Модификация наповълхността за предотвратяване на морско био-замърсяване Проф. Т.Владкова
9 793 Наноразмерни материали за бърз йонен транспорт-екологосъобразен източник на енергия Б.Мончев
10 794 Използване на реактивна енергия за получаване на нови полимерни композити Проф.М.Натов
11 795 Полимерни материали с наноразмерни модифициращи слоеве Проф.Т.Владкова
12 796 Синтез,характеризиране и потенциални приложения на нови материали получени на основата на нанодистерсни диамантени прахове. Зад.3”Използуване на ултра диспирсни диамантени прахове в смазочни материали Доц.Г.Чолаков
13 797 Обработка на мио електрически сигнали при символно управление на изкествена ръка Проф.Шойлев
14 798 Пречистване на отпадъчни води от токсичниорганични вещества и йони на тежки метали чрез адсорбция върху природни и евтини сорбенти Доц. Ив.Пенчев
15 799 Нови материали на основата на металургична шлака Доц.В.Василев
16 800 Изследване синтетичната екстракция на металите на металите от лантаноидната серия със смес от хелатни екстрагенти Проф.Ив.Дуков
17 801 Аминофосфоронови киселини-дизайн,синтез и биологична активност Доц. Ем. Найденова
18 802 Дизайн,синтез и биологична активност на нови пептидоми-метици,притежаващи гама секретаза,моноаминооксидазана антиагрегираща инхибиторна Активност Доц.Л. Везенков
19 803 Газови сензори на основата на наноразмерни оксидни и халкогенидни филми Доц.Пл.Петков
20 804 Създаване на биосензори за директно определяне на пестициди в проби от околната среда Доц.Л.Йотова
21 805 Адсорбция върху природни и модифицирани зеолите от Балканите-алтернативни методи за опазване на околната среда Доц.Б.Куманова
22 806 Получаване и изследване на наноматериали на органична,неорганична и метална основа Доц.Б.Стефанов
23 807 Технология за нискотемпе-ратурен синтезна високотемпературни аморфни композитни материали на основата на хибридна структура Доц.Й.Иванова
24 808 Комбинирана полурезорбируема антимикробна съдова протеза Ст.н.с.Анг.Георгиева
25 809 Нанослойни сензори на основата на нови многокомпонентни халкогенидни стъкла Доц.В.Василев
26 810 Магнитна модификация на материали на еластомерна основа Проф.Н.дишовски
27 811 Технологични,кинетични и екологични аспекти на избелване на целулоза Доц.Иво Вълчев
28 812 Изследване и разработване на нов еко-технологичен метод за получаване на корпуси и детайли за електромотори Ст.н.с.Л.Пипе-ров
29 813 Зол-гелен синтез на хибридни наноматериали за имобилизация на клетки и микроводорасли Проф.Б.Самунева
30 814 Инфра-червената спектроскопия като доказано методологично средство за изу-чаване повърхностното състояние при наноразмерни материали Доц.Ив.Маркова-Денева
31 815 Нискотемпературни фосфатни свръзки за производство на шлифовани и Полирани диамантени дискове Доц.Т.Попова
32 816 Нискотемпературни фосфатни свръзки за производство на шлифовани и полиращи диамантени дискове Доц.Хр.Бояджиева
33 818 Дизайн,синтез и фотофазика на органични материали с оптично сензорни характеристики Проф.Вл.Божинов
34 819 Механично поведение и ефективност на санирани чрез използване на композитни материали ,стоманобетонни строителни конструкции съдържащи структурни дефекти Проф.Кл.Хаджов
35 820 Биоремедиация на замърсители в отпадни води от целулозно хартиената промишленост Доц.Л.Йотова
36 821 Динамични онтологии в многоагентни информационни системи Чл.кор.М.Хаджииски
       
    2007 г.  
       
37 822 Развитие на виртуална ръка Проф. Н.Шойлев
38 823 Подготовка на научноизследователски проект по 7 РП “Multifunctional nanostructual layers” Доц. Б. Стефанов
39 824 Интегрирана информационна среда за моделиране и управление на процеса електронно лъчевотопене и рафиниране на метали Проф. К.Велев
40 825 Създаване на интелигентни биосен-зори за определяне намикотоксини Доц. Л.Йотова
41 826 Наномодификация на диелектрични и проводящи слоеве, с цел получаване на нови електрокатализатори и сензори Проф. Ас. Гиригинов
42 827 Каликсеренови микро и наноструктури за функциоализирани полимери и физиологично-активни вещества Доц. Ст.Милошев
43 828 НТНМ- Синтезиране на нанострукту-риран Zn за фотокаталитично прило-жение Проф. Я.Димитриев
44 829 НТНМ- Нова генерация материали заподобряване на експлоатационните характеристики на ТОГК Доц. М. Мачкова
45 830 Синтез, структура и свойства на поликомпонентни керамични системи, получени пометода на контролираната кохидролиза Проф. В. Василев
46 831 Определяне налипидните класове и масно- киселинния състав на екстракти от рибни масла с помощта на газ-мас хроматография Проф. Л. Везенков
       
    2008 г.  
       
47 832 Интелигентно супервайзервайзерно управление и оптимизация на процеси при пречистване на отпадни води Доц. К. Бошнаков / НС –Китай/
48 833 Нови аморфни и стъклообразни материали на основата на германий с приложение в сензориката Проф. В. Василев
49 8343 Изследване атомната структура и нанопразнините в сребърно халкогенитни системи за приложение като батерии в маягнитната сензорика Доц. Пл. Петков /НС-Украйна/
50 835 Изследване и развитие на електродни материали за прекисни горивни клетки Доц. М. Георгиев
51 836 Биосъвместими наночастици за терапевтични и медицински приложения Доц. М. Симеонова
52 837 Съвременна Web – базиранаи инфор-мационни системи и бази от данни с времеви характеристики Доц. А. Георгиева
53 838 Разработване на ментод за определяне на активния кислород в свръхпроводими купрати Доц. Цв. Неделчева
54 839 Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси Чл.кор. М. Хаджийски
55 840 Гликофуранозилпептиди като нови потенциални антипаразитни лекарства Д.Даналев
       
    2009г.  
       
56 841 Лаборатория за екологичен контрол Проф. Й.Пеловски
57 842 Нови дървесно полимерни материали за електромагнитно вълнова защита Проф. С. Ненкова
58 843 Многостепенна технология за порлучаване на захари от лигноцелулозна маса за биотанол и енергийни продукти Доц. Иво Вълчев
59 844 Високочесттотна пилотна инсталация за получаване и изследване на плазмохимично синтезирани нови нанодисперсни материали и приложението им Доц. М. Миховски
60 845 Синтез и биологична активност на нови нноципептинови аналози,като потенциални противоболкови средства Доц. Ем. Найденова
61 846 Материали с фазов преход за оптичен запис на информация Доц. Пл. Петков
62 847 Приложение на ренгенофлуорисцентния анализ с пълно вътрешно отражение за развитие на еклогичната аналитичнахимия Евг. Соколовски
63 848 Интегриран подход за контрол на емесии от N Ox: разработване на нови ефективни катализатори Доц. Р. Николов
64 849 Изследване на технологичните процеси при изработване на топлоизолационен материал – пеностъкло, получен вмодел на разпенваща секция на нова вертикална уредба за производство Доц. Ст. Джамбазов
65 850 Синтез на нови корфомационно запречени аминофосфорни киселини като потенциални биологично активни вещества П. Тодоров
66 852 INSILICO изследване на биологично та активни съединения: приложение към обокти, приоритетни за човешкото здраве и околната среда Проф. Ат. Бижев
       
    2010 г.  
       
67 853 Употреба на ензими като екологична алтернатива в кожарската промишленост Доц. Д. Иванова /нс-Румъния/
68 854 Създаване на нови свойства чрез модификация на повърхността на полимерни материали Проф. Т. Владкова /нс-Румъния/
69 855 Импулсната електролиза като високо ефективен метод за генериране на водородни газови смеси Проф. Цв. Цветков
70 856 Нанопорьозни анодни окиси като ново поколение оптично активни и каталитични материали Проф. М. Божинов
71 857 Нови триизмерни нанокомпозити за костно тъканно инженерство Проф. Т. Владкова
72 858 Нови нанокомпозитни поктития за корозионна защита Проф. Вл. Кожухаров
73 859 Дизайн и синтез на флуорисцентни дондримерни антени като логически молекулни устройства и фотосенсиби-лизатови в Слънчеви клетки Проф. Вл. Боживов
74 860 Синтез и приложение на наноматериали за формиране на биофилми при пречистване на индултриални отпадъчни води Доц. Н. Владова
75 861 Предсказващо поддържане на технологични съоръжения въз основа на диагностика и анализ на риска Доц. К. Бошнаков
76 862 Порести нанокомпозитни елекгроди за новопоколение електрохимични източници на ток на базата на въглеродна пяна и метални наночастици Проф. Ив. Маркова
77 863 Оборудване и методика за характеризиране на микро и нанотвърдост на свръхтвърди материали и покрития Доц. Д.Кръстев
       
    2011г.  
       
78 864 Ителигентни биосензори за проследяване развитието на биофилми в индустриални и клинични среди Проф. Л.Йотова
79 865 Повишавене точността на цветовъзпроизвеждане и оптимизация на изграждането на цветовете ва офсетовото печатно изображение Гл.ас.Искр. Спиридонов
80 866 Ниско адхезивни повърхности за управление на биозамърсяване Проф. Т.Владкова
81 867 Зелени технологии за оползотворяване на отпадъчни продукти от производството на биогорива Гл. ас.Т.Василева
82 868 Деформируемостта като основно физическо свойство на биологичните мембрани и повлияването й от биологично значими фактори-експериментални изследвания върху моделна система Гл.ас.Кр.Гиргинов
       
    2012г.  
       
83 869 Комплексна оценка на потенциала на горско дрвесни и аграрни видове за създаване на енергийни култури в България Проф. С.Ненкова
84 870 Получаване ,очистване и съхранение на водород и други енергийни източници на основата на биомаса чрез разработване нови катализатори и адсорбенти Проф. Г.Чолаков
85 871 Роля на еластичността на субстрата в остеогенната диференциация на мезенхимни стволови клетки Проф. Т.Владкова
86 872 Зелени процеси с нови решения на стари проблеми при отделянето на биопродукти-инхибитори Доц. Ст.Милошев
       
    2013г.  
       
87 873 Хетерогенно/фото/-окисление с Фентонов реагент,съчетано с мембранно допречистване ,за отстраняване на замърсители от водна среда Проф. Б.Куманова
88 874 Усилване на стоманобетонни конструкции посредством композитни материали Проф. Кл.Хаджов
       
    2014г.  
       
89 875 Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия Доц. Н.Пенкова
90 876 Многофункционални ,иновативни слоеве за конструкционни метали и сплави Проф. М.Мачкова
91 877 Системи за съхранение на основата на асиметрични и хибридни супер кондензатори с нанокомпозитни електроди Гл.ас.Кр.Гиргинов
92 878 Нови хибридни структури на основата на фоторетрактивен кристал- течен кристал и графен Проф. Пл.Петков
93 879 Моделиране и обратни задачи в електрохимични системи с отчитане на топлинни, механични и физикохимични състояния Доц. Ил. Съйкова
       
    2016г.  
       
94 880 Подобрена защита на медицински изделия срещу инфекции Проф.Т.Владкова
95 881 Изследване влиянието на метода на синтез и подложката върху свойствата на сплавни наноразмерни прахове и техни въглеродни копозити Проф.Ив.Маркова
96 882 Кинетични и динамични модели на интелигентни биосензори и токсични замърсители доц. д-р Георги Чернев
97 883 Галантаминови и 4-аминопиридинови производни, съдържащи пептиден мотив с очакван ефект върху болестта на Алцхаймер и множествена склероза Доц.Д.Цекова
98 884 Изследване на химични, електрохимични и биологични процеси в микробни горивни клетки при пречистване на минни отпадъчни води Проф.Б.Куманова
99 885 Обратим поляризационен холографски запис в анизотропни азополимерни нанокомпозити Гл.ас.Ани Стоилова
100 886 Холографско визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми Доц.Р.Харизанова
101 887 Изследване на екологично съвместими процеси за извличане и фракциониране на ценни функционални вещества от отпадъчна биомаса Проф.М.Кършева
102 888 Изследване на уреясиликатни композити, съдържащи халкогенидни, оксидни и метални частици проф. д-р Пламен Петков
103 889 Метод за оценка на ефективността на пренос при интегрирани процеси в биореактор с мембранно разделяне Доц.Десислава Мутафчиева
       
    2017г.  
       
104 890 Европейска мрежа по биоадхезия (ENBA) Проф. Тодорка Владкова
105 891 Нови азо материали и приложение на техните фотофизични севойства като устройство за обратим оптичен запис Доц.Антон Георгиев
106 892 Моделиране, оптимизация и модификация на нанопорьозни анодни оксидни филми като катализатори за фотоелектролиза на вода Проф. Мартин Божинов
107 893 FPS COST Акция FP1405 Aktivive andintelligent "Активни опаковки на база влакна-иновации и въвеждане на пазара" доц. Веска Лашева
108 894 Формиране на анодни оксидни и функционални покрития чрез алтернативни екологосъобразни методи върху алуминий и негови сплави Доц.Кр.Гиргинов
109 895 Изследване на оперативните промени във фундаменталните свойства на MIMO система с многосвързаност от V-mun и разработване на ефективни подходи за управлението им Гл.ас.д-р Анжел Цанев
110 896 Холистичен подход при прицелна терапия на рака Проф.. д-р Данчо Даналев
111 897 Синергия между процесуална философия и елементи на изкуствен интелект в теория на обучението проф.д-р Атанас Атанасов
112 898 Метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити Доц.Кр.Гиргинов
       
    2018г.  
       
113 899 European Network for Interdisciplinary Reserch to Inprove Urinary Stents Проф. Тодорка Владкова
114 900 Получаване на иновативни антибактериални покрития на базата на нови фотоактивни наногелове доц. д-р Райна Бряскова
115 901 Методология за проектиране и анализ на кибер-физически производствени системи проф. д-р Идилия Бачкова
116 902 Синтез и диелектрични свойства на перовскит-базирани оксидни стъклокерамики доц. д-р Ружа Харизанова
117 903 Интегрирани биоелектрохимични елементи в системи за добив на биоенергия доц. д-р Иво Лалов
118 904 Връзка между структура и оптични характеристики на стъкла от системите TeO2-V2O5-Bi2O3 и TeO2-V2O5-MoO3 Гл.ас. д-р Тина Ташева
119 905 Профили на пространствена диференциация на качеството на речните води в басейни с разнородно антропогенно въздействие Доц.д-р Ст.Кискинова
120 906 Нови графенови композити с участието на наноразмерен цинков оксид и метални наночастици доц. д-р Анна Станева
121 907 Функционални нанокомпозитни слоеве на основата на аноден алуминиев осксид и химичното му метализиране Доц.Кр.Гиргинов
       
    2019г.  
       
122 908 Многофункционални приложения на композитни системи графен-квантови точки( Мултиграф) Д-р Ст.Кожухаров
123 909 Изследвания върху синтеза и структурата на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с приложение за силикатната индустрия доц. д-р Георги Чернев
124 910 Проучване на потенциала на лигнинови суровини в България и разработване на технологии за тяхното модифициране и ефективно прилагане в индустрията Проф.д-р Иво Вълчев
125 911 Модифициране на текстилни материали с полимери, реагиращи на външни въздействия доц. д-р Десислава Грабчева
126 912 Интелигентни мултианалитни сензорни материали с програмирани свойства на молекулно равнище като логически апарати с многоканален флуоресцентен изход за диагностика в медицината и биологията проф.дхн. Владимир Божинов
127 913 Интелигентни текстилни материали с екологични и биомедицински приложения доц. д-р Десислава Грабчева
128 914 Нови възможности за оползотворяване на отпадъчни продукти при дестилация с водна пара в производството на етерични масла с помощта на наномембранно разделяне доц. д-р Димитър Пешев
129 915 Нови екологосъобразни едно- и многослойни покрития за корозионна защита на конструкционни материали с широко приложение Доц.Кр.Гиргинов
130 916 Охарактеризиране на физичните свойства на функционални оксидни слоеве, формирани върху алуминий и неговите сплави гл. ас. д-р Ангел Дишлиев
131 917 Пренастройваеми оптични елементи на базата на холографски, компютърно генерирани и хирални структури гл. ас. д-р Ани Стоилова
       
    2020г.  
       
132 918 Зелена химична инженерна мрежа за подобряване на устойчивите процеси Доц.д-р Веска Лашева
133 919 Европейски научни мрежи "DRUG-MOLECULE"Н2020 проф д-р инж. Емилия Найденова
134 920 Изследване на нови възможности за придаване на мултифункционални свойства на хартии Доц.д-р Веска Лашева
135 921 Евпопейска трансдисциплинарна мрежова платформа за морска биотехнология Проф. Тодорка Владкова
136 922 Наноразмерни магнитни частици, получени от оксидни стъкла, за приложения в биомедицината доц д-р Ирена Михайлова
       
    2021г.  
       
137 923 Текстилни материали за предотвратяване разпространението на Sars-CoV2 на други патогени проф. д-р Петър Тодоров
138 924 Нови опиоид пептидни-наносистеми:синтез охарактеризиране и неврофармакологични приложения Доц.д-р Стела Кискинова
139 925 Трансформиране на отпадъчна биомаса до фурани гл.ас. д-р В. Тотева
140 926 Изследване механичното поведение на стомонобертонни конструкции усилени с естествени композитни материали Проф.д-р Д.Дончев
141 927 Параметрични анализ на мултифизични процеси в абсорбционни хладилни системи за ефективно оползотворяване на топлинна енергия проф.д-р Нина Пенкова
142 928 Детерминистично моделиране на деградацията на конструктивни материали за енергийни системи във високотемпературни електролити Проф.д-р М.Божинов
143 929 Антенни структури за нови източници на захранване на безжични мрежи от следващо поколение Проф.дтн Н.Дишовски
144 930 Влиянието на новосинтезирани аминокиселинни нанфибри, носители на биологично активни агенти, вурху in vitro размножаването и натрупването на вторични метаболити в stevia rebandiana bertoni доц д-р Даниела Цекова
145 931 Изследване на модифицирани СеО2 базирани керамики Доц. д-р Ваня Лилова