Технологичен каталог

Submitted by stanislav on Wed, 01/06/2016 - 09:25

Онлайн каталог с информация за част от научните разработки, финансирани от индустрията и от Министерство на образованието и науката

При интерес от Ваша страна, моля свържете се с нас office_tzt@uctm.edu

 

СПИСЪК

на трансферирани технологии и знание към индустрията

 

 №

Наименование

Ръководител на

колектив

Възложител/

Потребител

1

3

4

5

1

Експериментиране на методи за разливане на алуминни

Доц.Авг.Хайнаджиев

Ей енд Джи” ЕООД

2

Определяне на физико-механични свойства на силикатни материали –глини,фелдшпати,кварцови пясъци

Доц.Ст.Джамбазов

Гравелита” АД

3

Разработване на на документация за получаване на комплксно разрешително за “София Мед” АД

Доц.Б.Стефанов

София Мед АД

4

Разработване на технология и екипировка за отливане на ремонтни антифракционни тела

Доц.РПетков

Бомарк” ЕООД

5

Допълнение към доклада за оценка на минабли замърсявания на “ВМЗ” ЕАД гр. Сопот

Доц. Б. Стефанов

ВМЗ” ЕАД

6

Доклад за класификация на “Ей и Ес Марица Изток 1” ЕООД-топлоелектрическа централа и Уведомление до МОСВ за това

Доц.Б.Стефанов

Ей и Ес Марица Изток 1”ЕООД-Гълъбово

7

Разработване на технология и прототип на инсталация за високоскоростно плазмено нанасяне на покрития на машинни детайли

Доц.Р.Петков

Самарт 58 ООД

8

Разработване и внедряване на технология за леене и защита на аноди от феросил

Доц.Р.Петков

Самарт 58 ООД

9

Техническо задание на инвестационно намерение

Доклад за ОВОС

Доц.Ив.Груев

КЦМ 2000 АД

10

Изготвяне на ДОВОС за депо на калциево-арсенитни кекове в участък Пречиствателна станция за промишлени отпадни води

Доц.Б.Стефанов

Кумерио Мед АД

11

Изследване на възможностите за ефективно плазмено индукционно претопяване на стружки от черни метали

Доц.М.Миховски

Балкан Трейд експорт ЕООД

12

Изготвяне на ДОВОС на нова рафинерия за производство на катодна мед в Кумерио Мед АД

Доц.Б.Стефанов

Кумерио

Мед АД

13

Изследване на възможностите за ефективно редукционно преработване на шлаков фиялитов отпадък до силициева феросплав

Доц.М.Миховски

Балкан Трейд ЕООД

14

Научно приложни изследвания за получаване на полупродукти за текстилно спомагателни средства

Проф.Вл.Божинов

Химатех АД

15

Проектиране и изработване на плазмотрон за рязане на метали и постоянно токово захранване към него

Доц.М.Миховски

Металик Бисипи ЕООД

16

ДОВОС на инвестационно предложение “Пречиствателна станция за отпадни битови води гр.Костенец за обслужване на 10000еквивалентни жители/HIDROVIT SI/

Доц.Б.Стефанов

Община Костенец

17

ДОВОС на инвестационно предложение “Монтиране на нова технологична линия за крепирани хартии тип “ТИШУ”

Доц.Б.Стефанов

Костенец ХХИ АД

18

Анализ на керамични материали

Доц.Ст.Джамбазов

Керамикс АД

19

Проектиране ,изработване и пускане в действие на устройство за непрекъснато леене на алуминиева тел

Доц.М.Миховски

Маримпекс МГ ЕООД

20

Инсталация за преработване на гравитационен златен концентрат по технология Con Sep Acacia CS 250 M Австралия

Доц.Ив.Груев

КЦМ АД

21

Проучване на възможностите ,предимствата и переспективите за прилагане на плазмено топене в условията на Метал БГ ООД гр.Пловдив

Доц.М.Миховски

Метал БГ ООД

22

Вътрешен план за действие при промишлени аварии на “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 “ЕООД –депо за съхранение на гипс

Доц.Б.Стефанов

Ей и Ес 3 С Марица Изток1

ЕООД

23

Доклад за класификация на “Ей и Ес Марица Изток 1 “ЕООД –топлоелектрическа централа “Уведомление да Министерството на околната среда и водите за това”

Доц. Б.Стефанов

Ей и Ес Марица Изток “ЕООД-гр. Гълъбово

24

Разработване на материали за микровълнови резистори

Доц.Ил.Илиев

Доц.Ив.Маркова

Синтех ИНК

25

Доклаз за ОВОС на инвестационно намерение “Модернизация и реконструкция на “Цинков завод” гр. Кърджали”

Доц.Ив.Груев

ОЦК АД

26

Процедура за преразглеждане и актуализация на комплексно разрешително № 27/2005 г на “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 ЕООД-Гълъбово

Доц. Б.Стефанов

Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 ЕООД-Гълъбово

27

1.ТИЗ за обхвата на ДОВОС

2 Изграждане на разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди

Доц.Ив.Груев

Горубсо –Кърджали АД

28

Разработване на технология за получаване на мед,никел и кобалт от преработката на комплексни сплави

Проф. Ав.Аврамов

Интерокеанметал-Полша

 

29

Изследване на стопилки от различни феросплави

Проф. Ав.Аврамов

Интерокеанметал-Полша

 

30

Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на комплексно разрешително № 142/2006 на “София Мед” АД

Доц.Б.Стефанов

София Мед АД

31

ДОВОС на инвестационно предложение “Изграждане на инсталация за преработка на отпадъци и енергийно възпроизводство на излезли от употреба:моторни превозни средства,електрическо и електронно оборудване и други масово разпространени отпадъци на площадка в местноста “Кв.Кремиковци”

Доц. Б.Стефанов

Екометал Инженеринг ЕООД

32

Консултантски услуги и подготовка на документи по процедура за Заявление за разрешително за цялостната дейност на фирмата

Доц.Б.Стефанов

Кумерио Мед АД

33

Изследване възможностите за претопяване на металено-шламовотпадък и ефективно разделяне на двете стопилки

Доц. М. Миховски

Екотех Консулт ООД

34

Възможности и переспективи за организиране на ефективно производство на отливки от високоманганова стопилка в МеталБГ ООД

Доц. М. Миховски

Метал БГ ООД

35

Изготвяне на заявление за комплек-сно разпрешително вкл. Нетехни-ческо резюме и Оценка на съответ-ствието на настоящите и проектни дейности с Най-добрите налични техники /НДНТ/

Доц.Б.Стефанов

Костенец ХХИ АД

36

Модернизация наоловното производство в ОЦК АД чрез внедряване на AUSMELT

Доц. Ив.Груев

ОЦК АД

37

Изготвянена ГДОС на София Мед АД заизпълнение надейностите, за които е предоставено разрешително № 142/2006 г.

Доц.Б.Стефанов

София медАД

38

1.Задание заобхвата на ОВОС

2.ДОВОС-Технологично обновление и разширение на за производството на КЦМ АД-Пловдив

Доц.Ив. Груев

КЦМ АД

39

Заданиеза обхвата на ДОВОС на инвестиционно предложение :”Реконструкция на производствено хале за вторичнолеене на цветни метали итърговия с отпадъци от черни и цветни метали”

Доц.Б.Стефанов

Рекомпласт ООД

40

Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на комплексно разрешително № 142/2006 г. за инвестиционно предложение: “Система за о без-вреждане на пещтните агрегати в Леярно производство”

Доц. Б. Стефанов

София Мед АД

 

41

ДОВОС на инвестиционно предложение : “Увеличаване експлоатационния живот на хвостохранилище “Бенковски 2” чрез усвояване на допълнителни обеми към въздушните откоси на на хвостови стени “Сулуджа дере” и “Ай дере”

Доц. Б.Стефанов

Елаците Мед АД

42

Математическо моделиране напроцеса на емисиите към кон- центрациите навредните вещества вприземния слой на атмосферата, които ще се отделят във въздуха след въвеждане на новите инсталации:

1. Ко-генерационна система;

2. Сушилен калпак на Нова “Тишу”

Доц. Б.Стефанов

Костенец ХХИ АД

43

Извършваненапредварителнарегистрация на на химическите вещества, съгласно изискванията на регламент /ЕО/

Проф. Й. Пеловски

СипотрейдингООД

44

Интензификацияна АК-72 и /Производствона азотна киселина / в Неохим АД

Проф.Д.Шишков

Неохим АД

45

Експериментално изследване на технологичните показатели на преработването на ПМК

Проф. Ав. Аврамов

Интерокеанметал-Полша

46

ГДОС за 2008 г. на СофияМед АД

Доц. Б. Стефанов

София Мед АД

 

47

Математическо дисперсионно моде-лиране на емесиите в атмосферата от всички точкови източници на територията на на площадката на София Мед АД

Доц. Б.Стефанов

София Мед АД

48

Моделиране на влиянието на радио-активността върху корозията на материалите вреакторите на АЕЦ Козлодуй

Доц. Цв.Цветков

БВО-V!! РП

49

Информация за прилагането на Най- добрите налични техники в процеса на експлоатация на инсталациите

доц. Ив. Груев

КЦМАД

50

ДОВОС на инвестиционно предложение: Въстановяванена проектния капацитет за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии

Доц. Б. Стефанов

Енерсис” АД

51

Превод от английски набългарски език, редактиране и пренасяне на преведения български текст в ин-тернет страницата със симулиране и мултимедийни файлове на интернет сайта

Доц.м.Миховски

Стоманаиндъстри АД

52

Нова технологичналиния закрепирани хартии тип”Тишу” в завода за малограмажни хартии Джи-Еф- Еф АД гр. Никопол

Доц. Б.Стефанов

Джи-Еф- Еф АД гр. Никопол

53

Преразглеждане, актуализиране, представяне и защита на необходимите документи за актуализиране на Разрешителното по КПКЗ пред МОСВ във връзка с инвестиционнопредложение “Пневмотранспорт настружки отмед и медни сплави”

Доц.Б.Стефанов

София Мед АД

54

Заданиеза обхвата на ОВОС

Доклад за ОВОС на инвестиционно намерение “Добив наметалниполезниизкопаеми вплощадка “Цар Асен-2”

Доц.Ив.Груев

КЦМ 2000 АД

55

Възобновяванедейността на производствена линия Г-установка за непрекъснато хоризонтално леене с използване на възможността заедновременно непрекъснато леене и валцуване на цинковирулони

Доц. Б. Стефанов

София Мед АД

56

Събиране,транспорт и временно съхранение на отработено готварскоолио имаргарин

Доц. Б.Стефанов

 

57

ДОВОС на инвестиционно предложение “Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци в общини Луковит и Ябланица и Тетевен ,област Ловеч,Червен бряг,област Плевен и Роман, област Враца

Доц. Б. Стефанов

Конкредо ООД

58

Допълнителна информация за промянанаряботата на инсталация за пирометрично производство на анодна мед

Доц. Б.Стефанов

Аурубис България АД

59

Хотелски комплекс със спортна база с. Душанци- Изготвяне на ДОВОС за въздействието върху защитените зони

Доц. Б. Стефанов

Геотрейдинг ООД

60

Регионалнодепоза твърди и битови отпадъци на територията наОбщина Луковит,Включващо общините Ябланица,Тетевен-Област Ловеч,община Червен бряг,-Област Плевен, Община Роман-област Враца

Доц. Б. Стефанов

Община Луковит- РСУО-“Регион Лековит”

61

ДОВОС на инвестиционно предложение “Леярна за черни метали с производствен капацитет 20 т/дневно

Доц. Б.Стефанов

Екометал инжинеринг ЕООД

62

Извършване наинвентаризация напарниковигазове от подсектор”Изгаряне наотпадъци” за 2009 г., преизчисляване на емесиите от баговата година/1988 г./ и изготвянена съответната част на Националния доклад по Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата /РКОНИК/

Проф. Л.Зашкова

Изпълнителна агенция по околната среда

63

Изготвяне на задание за обхвата на ОВОС и Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно намерение: “Преработване навторичен цинк-съдържащи суровини чрез валцуване”

Доц. Ив. Груев

Горубсо МаданАД

64

Моделиране разсейването на емесии за вредни вещества и определяне на тяхната концентрация в приземния атмосферен слой

Доц. Б. Стефанов

Столична община

65

Анализи на варовик и мергел за приложение при производството нацимент

Доц. Ст. Джамбазов

БС Консултинженеринг ЕООД

66

Математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на генерираните отразличниизточници емисии на ФПЧ и серен диоксид и анализ

Доц. Б. Стефанов

Община Перник

67

Регулация и изграждане накръстовище с две нива на бул. “Др.Цанков” и алея “Яворов” върху качествоно наатмосферния въздух и дървесната разтителност

Доц. Б. Стефанов

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

68

Разработване програма за намаляване нивата назамърсителите на атмосферния въздух на тариторията на Столична община

Доц. Б.Стефанов

58800

69

Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на Актуализирано Комплексно разрешително № 142/2006 г. на “София Мед” АД за инвестиционно предложение “Линия за непрекъснато хоризонтално леене и валцуване на цинкови рулони”

Доц. Б.Стефанов

София Мед АД

70

Услуги по преценка необходимостта от ОВОС

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

71

Изследване на възможностите за хидрометалургична преработка на медсъсържащи суровини, полупродукти и отпадци за условията на КЦМ АД-Пловдив

Доц. Ив.Груев

КЦМ 2000 АД

72

Консултации и дейности по прилагане на процедура за преценка необходимостта от изготвяне на ОВОС за обекти “Увеличаване производствения капацитет на завода” и “Уславяне на неорганизираните газове”

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

73

Математично моделиране приноса на емесиите

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

74

Заявление за КР за инсталация:”Леярна за черни метали с производствен капацитет 20 т/дневно

Доц. Б. Стефанов

Екометал инженеринг ЕООД

75

Провеждане на тестова програма на автоклавно окисление на златосъдържащ концентрат

Доц. Вл. Стефанова

Челопеч Пайнинг ЕАД

76

Обследване с цел установяване на причините за счупването на работен вал от стана за студено валцуване ROBERTSON 2

Доц. Д. Кръстев

София Мед АД

77

Математичесто моделиране на приноса на емесиите във въздуха във връзка с внасяне в ПОСВ на документация за промяна на актуална КР

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

78

Изготвяне на информация за изменение на КР

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

79

Обследване с цел установяване на причините за странично напукване на блокове от мед ЕТР след горещо валцуване

Доц. Д. Кръстев

София Мед АД

 

Технологии, финансирани от Националния иновационен фонд-Министерство на икономиката

 

 

 

80

Технология за изготвяне на керамични клинкерни изделия

Доц. Ал.Йолева

Гравелита ООД

81

Промишлена инсталация за производство на въглищни брикети с използуването на горивни отпадъци от обезвреждането на отпадъчни автомобилни гуми

Доц. Б.Стефанов

Ларче БГ ООД

82

Математичен модел за управление на топлинната работа , материалните потоци , качеството и асортиментана крайния продукт на инсталация за производство на въглищни брикети

Доц. Б. Стефанов

Ларче БГ ООД

 

Технологии финансирани от НАПМСП по “Ваучерна схема”

 

 

 

83

Разработване на саморазливни тогнеупорни тиксотропни бетони

Доц. В. Петков

Рефан ЕООД

 


 


 


 

С П И С Ъ К

На технологии, финансирани

от Министерството на Науката и образованието

 

по ред

Наименование

Ръководител на

колектив

1

3

4

 1.  

НТНМ- Синтезиране на наноструктуриран Zn за фотокаталитично приложение

Проф. Я.Димитриев

 1.  

НТНМ- Нова генерация материали за подобряване на експлоатационните характеристики на ТОГК

Доц. М. Мачкова

 1.  

Изследване и развитие на електродни материали за прекисни горивни клетки

Доц. М. Георгиев

 1.  

Биосъвместими наночастици за терапевтични и медицински приложения

Доц. М. Симеонова

 1.  

Разработване на ментод за определяне на активния кислород в свръхпроводими купрати

Доц. Цв. Неделчева

 1.  

Лаборатория за екологичен контрол

Проф. Й.Пеловски

 1.  

Нови дървесно полимерни материали за електромагнитно вълнова защита

Проф. С. Ненкова

 1.  

Многостепенна технология за порлучаване на захари от лигноцелулозна маса за биотанол и енергийни продукти

Доц. Иво Вълчев

 1.  

Високочестотна пилотна инсталация за получаване и изследване на плазмохимично синтезирани нови нанодисперсни материали и приложението им

Доц. М. Миховски

 1.  

Синтез и биологична активност на нови нноципептинови аналози,като потенциални противоболкови средства

Доц. Ем. Найденова

 1.  

Приложение на ренгенофлуорисцентния анализ с пълно вътрешно отражение за развитие на еклогичната аналитичнахимия

Евг. Соколовски

 1.  

Интегриран подход за контрол на емесии от N Ox: разработване на нови ефективни катализатори

Доц. Р. Николов

 1.  

Изследване на технологичните процеси при изработване на топлоизолационен материал – пеностъкло, получен вмодел на разпенваща секция на нова вертикална уредба за производство

Доц. Ст. Джамбазов

 1.  

INSILICO изследване на биологично та активни съединения: приложение към обокти, приоритетни за човешкото здраве и околната среда

Проф. Ат. Бижев

 1.  

Употреба на ензими като екологична алтернатива в кожарската промишленост

Доц. Д. Иванова

/нс-Румъния/

 1.  

Създаване на нови свойства чрез модификация на повърхността на полимерни материали

Проф. Т. Владкова

/нс-Румъния/

 1.  

Импулсната електролиза като високо ефективен метод за генериране на водородни газови смеси

Проф. Цв. Цветков

 1.  

Нанопорьозни анодни окиси като ново поколение оптично активни и каталитични материали

Проф. М. Божинов

 1.  

Нови триизмерни нанокомпозити за костно тъканно инженерство

Проф. Т. Владкова

 1.  

Нови нанокомпозитни поктития за корозионна защита

Проф. Вл. Кожухаров

 1.  

Дизайн и синтез на флуорисцентни дондримерни антени като логически молекулни устройства и фотосенсиби-лизатови в Слънчеви клетки

Проф. Вл. Боживов

 1.  

Синтез и приложение на наноматериали за формиране на биофилми при пречистване на индултриални отпадъчни води

Доц. Н. Владова

 1.  

Предсказващо поддържане на технологични съоръжения въз основа на диагностика и анализ на риска

Доц. К. Бошнаков

 1.  

Порести нанокомпозитни елекгроди за новопоколение електрохимични източници на ток на базата на въглеродна пяна и метални наночастици

Проф. Ив. Маркова

 1.  

Оборудване и методика за характеризиране на микро- и нанотвърдост на свръх твърди материали и покрития

Доц. Д.Кръстев

 1.  

Интелигентни биосензори за проследяване развитието на биоритми в индустриални и клинични среди

проф. Л. Йотова

 1.  

Повишаване точността на цветовъзпроизвеждане и оптимизация на изграждането на цветове на офсетовото печатно изображение

Гл.ас. Искрен Спиридонов

 1.  

Ниско адхезивни повърхности за управление на биозамърсяване

Проф. Т.Владкова

 1.  

Зелени технологии за оползотворяване на отпадни продукти от производството на биогорива

Д-р В. Василева

 1.  

Деформируемостта като основно физическо свойство на биологичните мембрани и повлияването й от биологично значими фактори –експериментални изследвания върху моделна система

Д-р Кр. Гергинов

 1.  

Комплексна оценка на потенциала на горско дървесни и органични видове за създаване на енергийни култури в България

Проф. С. Ненкова

Доц. Иво Вълчев

 1.  

Получаване, очистване и съхранение на водород и други енергийни източници на основата на биомаса чрез разработване на нови катализатори и адсорбенти

Проф. Г.Чолаков

 1.  

Роля на еластичността на субстрати в остеогенната диференциация на мезенхимни стволови клетки

Проф. Т.Владкова

 1.  

Зелени процеси с нови решения на стари проблеми при отделяне на биопродукти-инхибитори

Доц. Ст.Милошев


 

СПИСЪК

на изпълняваните проекти в НИС при ХТМУ

за периода 2007-2013 г.

 

 

№ на

договора

Т е м а

Ръководител на

договора

Възложител

1

2

3

4

5

 1.  

2275

Количествен анализ на компонентите на никелов,сребърен и два златни електролити и контрол на рН-2016 г.

Доц. Ил. Гаджов

Монетен двор АД

 1.  

2274

Химични,физични,физикохимични и,кристалохимични и кристалографски фактори, влияещи на взаимодействието между микровълните и нанокомпозитите на еластомерна основа

Проф. Н.Дишовски

Университет „Крал Абдулазиз”, Джеда, Кралство Саудитска арабия

 1.  

2273

Програма за управление на качеството на акмосферния въздух на Столична община ,2015-2020 г.

Доц. Б.Стефанов

Столична община

 1.  

2272

Изготвяне на Заявление за издаване на Комплексно разрешително

Доц. Б.Стефанов

Аурубис България АД

 1.  

2271

Анализ и оценка на изпълнението на Програма за управление на качеството на акмосферния въздух на Столична община ,2011-2014 г.

Доц. Б.Стефанов

Столична община

 1.  

2270

Изследване на възможностите за обезмедяване на сулфатни разтвори чрез третиране със сулфидни концентрати

Гл.ас.П.Илиев

Аурубис България АД

 1.  

2269

Изследване на възможностите за хидрометалургично оползотворяване на ферисулфатни,с висока киселинност разтвори,получени при автоклавно разтваряне на пиритен концентрат

Доц. Вл.Стефанова

Таксприм ООД

 1.  

2268

Количествен анализна компонентите на никелов,сребърен и два златни електролити и контрол на рН-2015 г.

Доц. Ил. Гаджов

Монетен двор АД

 1.  

2267

Изготвяне на Заявление за КР във връзка с надграждане с 3 м.на съществуващо хвостохранилище за фаялитов отпадък

Доц. Б.Стефанов

Аурубис България АД

 1.  

2266

Изследване на възможностите за оползотвораване

на „Бели” прахове от СЕФ посредством хидрометалургично третиране при контрол на примесите

Доц. Вл.Стефанова и гл. Ас.П.Илиев

Аурубис България АД

 1.  

2265

Леярна за черни метали с производителност над 20 т/дневно в УПИ I-13,кв. 22, отплана на гр. Брусарци, Общино Брусарци, Област Монтана

Доц. Б.Стефанов

Динатрейд България ЕООД

 1.  

2264

Количествен анализна компонентите на никелов,сребърен и два златни електролити и контрол на рН-2014 г.

Доц. Ил. Гаджов

Монетен двор АД

 1.  

2263

Разработване на ДОВОС и ИП „Добив на метални полезни изкопаеми –волфрамсъдържащи руди-подземни богатства находище „Грънчарица център”

Доц. Ив.Груев

Ресурс-1 АД

 1.  

2262

Консултации и дейности по изпълнение на всички нормативни процедури за реализация на ново инвестиционно предложение „Линия за огнево рафиниране на скрап и Линия за електролитно калайдисване”

Доц. Б.Стефанов

Софиа Мед” АД

 1.  

2261

Трибохимически характеристики на индустриално масло,съзържащо радиационно модифициран полиетилен

Доц. К.Станулов

Иноватикс ЕООД

 1.  

2260

Използване на хибридни и въглеродни наноструктури като пълнители в композити за протектори на пневматични гуми

Проф. Н.Дишовски

Табукски университет

 1.  

2259

Изчисляване на горивния процес на котелно гориво

Гл.ас. П.Илиев

М-Газ ЕООД

 1.  

2258

Изпълнене на допълнително възложени работи към Поръчка договор Р 13/22004593

Доц. Б.Стефанов

Аурубис България АД

 1.  

2257

Провеждане на експерименти по високоградиентна магнитна сепарация на проби от рудник „Асарел”

Доц. Ст.Шумков

Асарел Медет” АД

 1.  

2256

Обследване с цел установяване на причините за странично напукване на блокове от мед ЕТР след горещо валцуване

Доц. Д. Кръстев

София Мед АД

 1.  

2254

Актуализиране на Общинска програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух за достигане на утвърдените норми за вредни емесии

Доц. Б.Стефанов

Община Пирдоп

 1.  

2253

Изготвяне на информация за изменение на КР

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

 1.  

2252

Математичесто моделиране на приноса на емесиите във въздуха във връзка с внасяне в ПОСВ на документация за промяна на актуална КР

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

 1.  

2251

Обследване с цел установяване на причините за счупването на работен вал от стана за студено валцуване ROBERTSON 2

Доц. Д. Кръстев

София Мед АД

 1.  

2249

Провеждане на тестова програма на автоклавно окисление на златосъдържащ концентрат

Доц. Вл. Стефанова

Челопеч Пайнинг ЕАД

 1.  

2247

Проект FABRIGEN-Програма за финансирани на малки и средни предприятия от европейското икономическо пространство

Проф. Вл.Кожухаров

ЕО-7 РП

 1.  

2246

Заявление за КР за инсталация:”Леярна за черни метали с производствен капацитет 20 т/дневно

Доц. Б. Стефанов

Екометал инженеринг ЕООД

 1.  

2245

Математично моделиране приноса на емесиите

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

 1.  

2244

Rubber based nanocomposites for protective materials and coatings applicable as microwave absorbers

Проф. Н.Дишовски

Табукски университет-Саудитска Арабия

 1.  

2243

Полупромишлени изследвания за получаване на разтвор на магнезиев нитрат чрез разлагане на магнезиит с азотна киселина в Неохим АД

Доц. Ст.Шумков

Неохим Инженеринг АД

 1.  

2242

Консултации и дейности по прилагане на процедура за преценка необходимостта от изготвяне на ОВОС за обекти “Увеличаване производствения капацитет на завода” и “Уславяне на неорганизираните газове”

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

 1.  

2241

Изследване на възможностите за хидрометалургична преработка на медсъсържащи суровини, полупродукти и отпадци за условията на КЦМ АД-Пловдив

Доц. Ив.Груев

КЦМ 2000 АД

 1.  

2240

Услуги по преценка необходимостта от ОВОС

Доц. Б. Стефанов

Аурубис Българиа АД

 1.  

2239

Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на Актуализирано Комплексно разрешително № 142/2006 г. На “София Мед” АД за инвестиционно предложение “Линия за непрекъснато хоризонтално леене и валцуване на цинкови рулони”

Доц. Б.Стефанов

София Мед АД

 1.  

2238

Разработване програма за намаляване нивата назамърсителите на атмосферния въздух на тариторията на Столична община

Доц. Б.Стефанов

Столична Община

 1.  

2237

Регулация и изграждане накръстовище с две нива на бул. “Др.Цанков” и алея “Яворов” върху качествоно наатмосферния въздух и дървесната разтителност

Доц. Б. Стефанов

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

 1.  

2236

Математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на генерираните отразличниизточници емисии на ФПЧ и серен диоксид и анализ

Доц. Б. Стефанов

Община Перник

 1.  

2235

Анализи на варовик и мергел за приложение при производството нацимент

Доц. Ст. Джамбазов

БС Консултинженеринг ЕООД

 1.  

2234

Моделиране разсейването на емесии за вредни вещества и определяне на тяхната концентрация в приземния атмосферен слой

Доц. Б. Стефанов

Столична община

 1.  

2233

Изготвяне на задание за обхвата на ОВОС и Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно намерение: “Преработване навторичен цинк-съдържащи суровини чрез валцуване”

Доц. Ив. Груев

Горубсо МаданАД

 1.  

2232

Извършване наинвентаризация напарниковигазове от подсектор”Изгаряне наотпадъци” за 2009 г., преизчисляване на емесиите от баговата година/1988 г./ и изготвянена съответната част на Националния доклад по Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата /РКОНИК/

Проф. Л.Зашкова

Изпълнителна агенция по околната среда

 1.  

2230

ДОВОС на инвестиционно предложение “Леярна за черни метали с производствен капацитет 20 т/дневно

Доц. Б.Стефанов

Екометал инжинеринг ЕООД

 1.  

2229

Регионалнодепоза твърди и битови отпадъци на територията наОбщина Луковит,Включващо общините Ябланица,Тетевен-Област Ловеч,община Червен бряг,-Област Плевен, Община Роман-област Враца

Доц. Б. Стефанов

Община Луковит- РСУО-“Регион Лековит”

 1.  

2227

Научно-изследователско сътрудничество в разработването на нанотехнологични продукти ,особено в създаването на нови многофункционални нанокомпозитина базата на проводящи полимерикато сензори за налягане ,газ-сензори,термистори,както и такива за електромагнитни екранизиране в микровълновия честотин диапазон

Проф. Н.Дишовски

Табукски университет-Саудитска Арабия

 1.  

2226

Хотелски комплекс със спортна база с. Душанци- Изготвяне на ДОВОС за въздействието върху защитените зони

Доц. Б. Стефанов

Геотрейдинг ООД

 1.  

2225

Допълнителна информация за промянанаряботата на инсталация за пирометрично производство на анодна мед

Доц. Б.Стефанов

Аурубис България АД

 1.  

2224

Разработване на състави за пожарогасителни прахови клас АВС

Доц. Ст.Шумков

Профайър ООД

 1.  

2223

ДОВОС на инвестиционно предложение “Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци в общини Луковит и Ябланица и Тетевен ,област Ловеч,Червен бряг,област Плевен и Роман, област Враца

Доц. Б. Стефанов

Конкредо ООД

 1.  

2222

Интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради

Проф. К.Бошнаков

Сдружение Софийска енергийна агенция- СОФЕНА

 1.  

2220

Технология за избелване на рециклирана отпадъчна маса за лицев слой на тестлайнер

Доц. Иво Вълчев

Дуропак Тракия Папир АД

 1.  

2219

Събиране,транспорт и временно съхранение на отработено готварско олио и маргарин

Доц. Б.Стефанов

 

 1.  

2218

Периодичен анализ и формулиране на мострени количества разтвори на ароматични композиции

Гл.ас.Сн. Ханджиева

ЕТ Бо и Бони

 1.  

2217

Възобновяванедейността на производствена линия Г-установка за непрекъснато хоризонтално леене с използване на възможността заедновременно непрекъснато леене и валцуване на цинковирулони

Доц. Б. Стефанов

София Мед АД

 1.  

2216

Заданиеза обхвата на ОВОС

Доклад за ОВОС на инвестиционно намерение “Добив наметалниполезниизкопаеми вплощадка “Цар Асен-2”

Доц.Ив.Груев

КЦМ 2000 АД

 1.  

2215

Преразглеждане, актуализиране, представяне и защита на необходимите документи за актуализиране на Разрешителното по КПКЗ пред МОСВ във връзка с инвестиционнопредложение “Пневмотранспорт настружки отмед и медни сплави”

Доц.Б.Стефанов

София Мед АД

 1.  

2214

Нова технологичналиния закрепирани хартии тип”Тишу” в завода за малограмажни хартии Джи-Еф- Еф АД гр. Никопол

Доц. Б.Стефанов

Джи-Еф- Еф АД гр. Никопол

 1.  

2213

Превод от английски набългарски език, редактиране и пренасяне на преведения български текст в ин-тернет страницата със симулиране и мултимедийни файлове на интернет сайта

Доц.М.Миховски

Стоманаиндъстри АД

 1.  

2212

ДОВОС на инвестиционно предложение: Въстановяванена проектния капацитет за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии

Доц. Б. Стефанов

Енер СиС АД

 1.  

2211

Изготвяне на заявление за Комплексно разрешително вкл. Нетехическо резюме и Оценка на съответствието на настоящите и проектни дейности с най добрите налични технологии

Доц Б.Стефанов

Енер СиС АД

 1.  

2209

Информация за прилагането на Най- добрите налични техники в процеса на експлоатация на инсталациите

доц. Ив. Груев

КЦМАД

 1.  

2208

Моделиране на влиянието на радио-активността върху корозията на материалите вреакторите на АЕЦ Козлодуй

Доц. Цв.Цветков

БВО-V!! РП

 1.  

2207

Математическо дисперсионно моде-лиране на емесиите в атмосферата от всички точкови източници на територията на на площадката на София Мед АД

Доц. Б.Стефанов

София Мед АД

 1.  

2206

Оптимизиране на технологичните параметри на Пречиствателна станция за промишлени отпадъци в „Енер СиС” АД

Проф. М.Георгиев

Енер СиС АД

 1.  

2205

Разработване на състав и технология за получавени на битумна паста

Проф. Н.Дишовски

Веста Инд ООД

 1.  

2204

Замяна на фталатни пластификатори със санитарно разрешени пластифициращи продукти

Проф. Н.Дишовски

Изогоматерм ЕООД

 1.  

2203

Анализиране на разтвори от черна и зелена луга от „Свилоцел” Е АД ,свързани с провеждане на 72 часови проби

Доц.Иво Вълчев

Свилоцел ЕАД

 1.  

2202

ГДОС за 2008 г. На СофияМед АД

Доц. Б. Стефанов

София Мед АД

 

 1.  

2201

Лабораторен анализ на смазка за букси

Доц. К.Станулов

Верила Лубракантс АД

 1.  

2199

Периодичен анализ на високотемпературни пигменти

Доц. Пл. Кирилов

Спектра ООД

 1.  

2198

Експериментално изследване на технологичните показатели на преработването на ПМК

Проф. Ав. Аврамов

Интерокеанметал-Полша

 1.  

2197

Интензификацияна АК-72 и /Производствона азотна киселина / в Неохим АД

Проф.Д.Шишков

Неохим АД

 1.  

2196

Извършваненапредварителнарегистрация на на химическите вещества, съгласно изискванията на регламент /ЕО/

Проф. Й. Пеловски

Сипотрейдинг ООД

 1.  

2195

Интегриран процес на екстракция твърдо-течност с нанофилтруване за извличане на полифеноли от обезмаслени гроздови семки /проект IMeTL/

Доц. Агн. Николова

ЕО-7 РП

 1.  

2194

Математическо моделиране напроцеса на емисиите към кон- центрациите навредните вещества вприземния слой на атмосферата, които ще се отделят във въздуха след въвеждане на новите инсталации:

1. Ко-генерационна система;

2. Сушилен калпак на Нова “Тишу”

Доц. Б.Стефанов

Костенец ХХИ АД

 1.  

2193

ДОВОС на инвестиционно предложение : “Увеличаване експлоатационния живот на хвостохранилище “Бенковски 2” чрез усвояване на допълнителни обеми към въздушните откоси на на хвостови стени “Сулуджа дере” и “Ай дере”

Доц. Б.Стефанов

Елаците Мед АД

 1.  

2192

Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на комплексно разрешително № 142/2006 г. за инвестиционно предложение: “Система за о без-вреждане на пещтните агрегати в Леярно производство”

Доц. Б. Стефанов

София Мед АД

 

 1.  

2191

Доклад за екологична оценка за Подробен устройствен план на площадка в с. Яна, м.Садина, район Кремиковци за изграждане на съоръжения за третиране на битови отпадъци

Проф. Й.Пеловски

Столична Община

 1.  

2190

Доклад за ОВОС и подготовка на документация на Комплексно разрешително на обект за третиране на битови отпадъцина Столична община

Проф. Й.Пеловски

БНОЦЕООС

 1.  

2189

Идентифициране/вид, форма и съдържание/ на замърсителите в отпадъчните газове след гранулационната кула в цех 640 /АС-72

Проф. П.Бозаджиев

Неохим АД

 1.  

2187

Заданиеза обхвата на ДОВОС на инвестиционно предложение :”Реконструкция на производствено хале за вторичнолеене на цветни метали итърговия с отпадъци от черни и цветни метали”

Доц.Б.Стефанов

Рекомпласт ООД

 1.  

2186

1.Задание заобхвата на ОВОС

2.ДОВОС-Технологично обновление и разширение на за производството на КЦМ АД-Пловдив

Доц.Ив. Груев

КЦМ АД

 1.  

2185

Изготвянена ГДОС на София Мед АД заизпълнение надейностите, за които е предоставено разрешително № 142/2006 г.

Доц.Б.Стефанов

София медАД

 1.  

2184

Изследвания за детерминистичен модел на корозияи радиоактивността на първи охлаждащ контур на атомни реактори

Проф. Цв.Цветков

Българсто водородно общество

/към 7 РП/

 1.  

2183

Изследване на възможностите за производство на целулоза от кенаф съобразно сусловията на „Свилоцел” АД

Доц. Иво Вълчев

MEL- Гърция

 1.  

2182

Модернизация наоловното производство в ОЦК АД чрез внедряване на AUSMELT

Доц. Ив.Груев

ОЦК АД

 1.  

2181

Изготвяне на заявление за комплек-сно разпрешително вкл. Нетехни-ческо резюме и Оценка на съответ-ствието на настоящите и проектни дейности с Най-добрите налични техники /НДНТ/

Доц.Б.Стефанов

Костенец ХХИ АД

 1.  

2180

Изготвяне на заявление за Комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването и Годишен доклад за емисиите на парникови газове

Доц. Иво Вълчев

Лесопласт АД

 1.  

2179

Възможности и переспективи за организиране на ефективно производство на отливки от високоманганова стопилка в Метал БГ ООД

Доц. М. Миховски

Метал БГ ООД

 1.  

2178

Изследване възможностите за претопяване на металено-шламовотпадък и ефективно разделяне на двете стопилки

Доц. М. Миховски

Екотех Консулт ООД

 1.  

2176

Консултантски услуги и подготовка на документи по процедура за Заявление за разрешително за цялостната дейност на фирмата

Доц.Б.Стефанов

Кумерио Мед АД

 1.  

2175

ДОВОС на инвестационно предложение “Изграждане на инсталация за преработка на отпадъци и енергийно възпроизводство на излезли от употреба:моторни превозни средства,електрическо и електронно оборудване и други масово разпространени отпадъци на площадка в местноста “Кв.Кремиковци”

Доц. Б.Стефанов

Екометал Инженеринг ЕООД

 1.  

2174

Консултации и дейности по процедура за преразглеждане на комплексно разрешително № 142/2006 на “София Мед” АД

Доц.Б.Стефанов

София Мед АД

 1.  

2173

Изследване на стопилки от различни феросплави

Проф. Ав.Аврамов

Интерокеанметал-Полша

 

 1.  

2172

Разработване на технология за получаване на мед,никел и кобалт от преработката на комплексни сплави

Проф. Ав.Аврамов

Интерокеанметал-Полша

 

 1.  

2171

Изследване на хидродинамични явления при прехода на водно течение без напорно в напорно

Доц. В.Илиев

Енергопроект- Хидроенергетика ООД

 1.  

2170

1.ТИЗ за обхвата на ДОВОС

2 Изграждане на разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди

Доц.Ив.Груев

Горубсо –Кърджали АД

 1.  

2169

Технология за преработване и оползотворяване на отпадъчна дървесна пепел и шлем от „Свилоза” АД

Проф. Й.Пеловски

Свилоза АД

 1.  

2168

Математично моделиране на приноса на емисиите

Доц. Б.Стефанов

Костенец ХХИ АД

 1.  

2167

Процедура за преразглеждане и актуализация на комплексно разрешително № 27/2005 г на “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 ЕООД-Гълъбово

Доц. Б.Стефанов

“Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 ЕООД-Гълъбово

 1.  

2166

Модифициране на хидробитумни с термопластични каучуци за приложение в пътното строителство

Проф. Н.Дишовски

Полисан ООД

 1. 1

2164

Доклад за екологична оценка и Подробен устройствен план за отреждане на площадка за третиране на отпадъци на ПОСВ ”Кубратово”

Проф. Й.Пеловски

Столична Община

 1.  

2163

Доклад за ОВОС на инвестиционно намерение “Модернизация и реконструкция на “Цинков завод” Кърджали

Доц.Ив.Груев

ОЦК АД

 1.  

2162

Експериментални изследвания върху технологичното оползотворяване на оризови люспи

Доц. Иво Вълчев

Агро Гранд Миливг Рай ООД

 1.  

2161

Разработване на материали за микровълнови резистори

Доц.Ил.Илиев

Доц.Ив.Маркова

Синтех ИНК

 1.  

2159

Осигуряване на изпълнението на условията на Комплексно разрешително на Ей и Ес- 3С Марица Изток1 ЕООД

Доц. Б.Стефанов

Ей и Ес- 3СМари-ца Изток1 ЕООД

 1.  

2158

Лабораторни изпитвания на :

1.Индивидуални средства за защита на кожата.

2.Лицеви части на граждански противогази

 

Проф. Н.Дишовски

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии/МДПБА/

 1.  

2156

Доклад за класификация на “Ей и Ес Марица Изток 1 “ЕООД –топлоелектрическа централа “Уведомление да Министерството на околната среда и водите за това”

Доц. Б.Стефанов

“Ей и Ес Марица Изток “ЕООД-гр. Гълъбово

 1.  

2155

Вътрешен план за действие при промишлени аварии на “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 “ЕООД –депо за съхранение на гипс

Доц.Б.Стефанов

Ей и Ес 3 С Марица Изток1

ЕООД

 1.  

2154

Проучване на възможностите за прилагане на Най добрите налични техники за условията на ТЕЦ Свилоза при управление на твърдите отпадъци от изгарянето на въглища

Проф. Й.Пеловски

ТЕЦ Свилоза АД

 1.  

2153

Изследване на факторите с определяща белота и нейната стабилност след Д1 степента при производства на целулоза в Свилоцел АД

Доц. Иво Вълчев

Свилоцел АД

 1.  

2152

Проучване на възможностите ,предимствата и переспективите за прилагане на плазмено топене в условията на Метал БГ ООД гр.Пловдив

Доц.М.Миховски

Метал БГ ООД

 1.  

2151

Инсталация за преработване на гравитационен златен концентрат по технология Con Sep Acacia CS 250 M Австралия

Доц.Ив.Груев

КЦМ АД

 1.  

2147

Проектиране ,изработване и пускане в действие на устройство за непрекъснато леене на алуминиева тел

Доц.М.Миховски

Маримпекс МГ ЕООД

 1.  

2146

Анализ на керамични материали

Доц.Ст.Джамбазов

Керамикс АД

 1.  

2145

Монтиране на нова технологична линия за крепирани хартии тип “ТИШУ”

Доц.Б.Стефанов

Костенец ХХИ АД

 1.  

2144

ДОВОС на инвестационно предложение “Пречиствателна станция за отпадни битови води гр.Костенец

Доц.Б.Стефанов

Община Костенец

 1.  

2143

Проектиране и изработване на плазмотрон за рязане на метали и постоянно токово захранване към него

Доц.М.Миховски

Металик Бисипи ЕООД

 1.  

2140

Научно приложни изследвания за получаване на полупродукти за текстилно спомагателни средства

Проф.Вл.Божинов

Химатех АД

 1.  

2139

Изследване на възможностите за ефективно редукционно преработване на шлаков фаялитов отпадък до силициева феросплав

Доц.М.Миховски

Балкан Трейд ЕООД

 1.  

2137

Изготвяне на ДОВОС на нова рафинерия за производство на катодна мед в Кумерио Мед АД

Доц.Б.Стефанов

Кумерио

Мед АД

 1.  

2136

Изследване на възможностите за ефективно плазмено индукционно претопяване на стружки от черни метали

Доц.М.Миховски

Балкан Трейд експорт ЕООД

 1.  

2135

Изготвяне на ДОВОС за депо на калциево-арсенитни кекове в участък Пречиствателна станция за промишлени отпадни води

Доц.Б.Стефанов

Кумерио Мед АД

 1.  

2134

Техническо задание на инвестационно намерение

Доклад за ОВОС

Доц.Ив.Груев

КЦМ 2000 АД

 1.  

2133

Разработване и внедряване на технология за леене и защита на аноди от феросил

Доц.Р.Петков

Самарт 58 ООД

 1.  

2130

Разработване на технология и прототип на инсталация за високоскоростно плазмено нанасяне на покрития на машинни детайли

Доц.Р.Петков

Самарт 58 ООД

 1.  

2126

Доклад за класификация на “Ей и Ес Марица Изток 1” ЕООД-топлоелектрическа централа и Уведомление до МОСВ за това

Доц.Б.Стефанов

“Ей и Ес Марица Изток 1”ЕООД-Гълъбово

 1.  

2117

Оценка на минали замърсявания на “ВМЗ” ЕАД гр. Сопот

Доц. Б. Стефанов

“ВМЗ” ЕАД

 1.  

2112

Разработване на технология и екипировка за отливане на ремонтни антифракционни тела

Доц.РПетков

“Бомарк” ЕООД

 1.  

2111

Разработване на на документация за получаване на комплексно разрешително за “София Мед” АД

Доц.Б.Стефанов

София Мед АД

 1.  

2078

Определяне на физико-механични свойства на силикатни материали –глини,фелдшпати,кварцови пясъци

Доц.Ст.Джамбазов

“Гравелита” АД

 1.  

2078

Определяне на физико-механични свойства на силикатни материали –глини,фелдшпати,кварцови пясъци

Доц.Ст.Джамбазов

“Гравелита” АД

 1.  

2017

Експериментиране на методи за разливане на алуминий

Доц.Авг.Хайнаджиев

“Ей енд Джи” ЕООД

 

 

 

Проекти финансирани от Националния иновационен фонд-Министерство на икономиката

2006-2010 г.

 

 

 1. 1.

5001

Технология за създаване на синтетичен полимерен продукт,предназначен за влагане ,като слепващ материал и подобрител при производството на рециклирана хартия за опаковки

Доц.Д.Розалинов

Вионас ЕООД

 1. 2.

5002

Приложение на дигитални тренажорни комплекси за повишаване ефективността на управлението в командните зали на електрически централи

Чл.кор.М.Хаджийски

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

 1. 3.

5003

Проучване на възможностите,провеждане на изследвания на продукта от преработката на отпадъчни вулканизати при производството на технически каучукови изделия

Проф.Н.Дишовски

Зебра АД

 1. 4.

5004

Метод ,технология и технически средства за почистване на капачки за хранителновкусовата и фармацевтична промишленост

Проф.Н.Шойлев

Херти АД

 1. 5.

5005

Технологичен процес за производство на РVС профили с безоловни стабилизатори

Проф.М.Натов

Вайс профил ООД

 1. 6.

5006

Система за екологосъобразно пренасяне,събиране и регенериране на хладилни агенти

Доц.Пл.Петков

Сим Газ ЕООД

 1. 7.

5007

Биоразграждане на плодове и зеленчуци от пазара на едро в България

Доц.Б.Куманова

Тържище София АД

 1. 8.

5008

Техникоикономическо изследване и анализ на възможностите за разработване и оптимизиране на технология за производство на камгарни тъкани с CHINJZWOOL ефект

Проф.Н.Симеонов

Катекс АД

 1. 9.

5009

Разработване на нова петкамерна система /над 70 mm/,клас А от разпенен РVС

Проф.М.Натов

Вайс профил ООД

 1. 1

5010

Технология за изготвяне на керамични клинкерни изделия

Доц. Ал.Йолева

Гравелита ООД

 1. 1

5011

Промишлена инсталация за производство на въглищни брикети с използуването на горивни отпадъци от обезвреждането на отпадъчни автомобилни гуми

Доц. Б.Стефанов

Ларче БГ ООД

 1. 1

5012

Топлинни и хидравлични изчисления на вана с теченметалза дестилация на отработени масла и лабораторни тестове с прототип представен от Ал и Ко АД

Проф. Й.Христов

Ал и Ко АД

 1. 1

5014

Усъвършенстване на технологията за производство на дпирално навити тръби от полиетилен висока плътност

Проф. М.Натов

Ню Пласт ООД

 1. 1

5015

Разработване на технологичен модел за вулканизация на елестомерни състави чрез микровълново загряване

Проф. Н.Дишовски

Зебра АД

 1. 1

5016

Математичен модел за управление на топлинната работа , материалните потоци , качеството и асортиментана крайния продукт на инсталация за производство на въглищни брикети

Доц. Б. Стефанов

Ларче БГ ООД

 1. 1

5017

Екологични мембранни технологии за галванотехниката

Доц. Ил. Гаджов

Калида ООД

 1. 1

5018

Разработване и охарактеризиране на нови еластомерни сътани и оптимизиране на вулканизационни процеси за производство на дебелостенни каучукови изделия

Проф. Н.Дишовски

Зебра АД

 

 

Договори финансирани от НАПМСП по “Ваучерна схема”

2008-2009 г.

 

 

 1. 1.

6001

Разработване и охарактеризиране на състави и технология за производство на антистатични подови покрития на каучукова основа

Проф. Н.Дишовски

Зебра АД

 1. 2.

6002

Разработване и оптимизиране на състави за бои за вертикална пътна маркировка на елестомерна основа

Проф. Н.Дишовски

СИЗАС-Зебра АД

 1. 3.

6003

Охарактеризиране на пиролизата от отпадъчни вулканизати и намиране на възможности за тяхното оползотворяване

Проф. Н.Дишовски

Енерджи трейдинг 2004 ООД

 1. 4.

6004

Разработване и оптимизиране на енергопоглъщащ еластомерен състав

Проф. Н.Дишовски

Техно Продукт Груп ООД

 1. 5.

6005

Разработване и оптимизиране на състави и технология за производство на „hot melt термопластичен материал с приложение в строителството

Проф. Н.Дишовски

Полисан ООД

 1. 6.

6006

Разработване на саморазливни тогнеупорни тиксотропни бетони

Доц. В. Петков

Рефан ЕООД

 1. 1.

7001

Изследване на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух в България-София върху материалите ,включитолно на исторически и културни паметници

Доц. Б.Стефанов

ПУДООС-Предприятие за управление дуейностите но опазване на осолната среда

 1.  

27/1

Tex-EAStile; project title: TexEAStile: sustainable innovation for textile in South East Europe between Joint Technical Secretariat and Euroimpresa Legnano from 18/09/09; Partnership Agreement for the implementation of the project Tex-EAStile

Доц.Б.Стефанов

ЕО-Оперативна програма за Югоизточна Европа

 

СПИСЪК

на изпълняваните проекти в НИС при ХТМУ

за периода 2007-2015 г.

международни

 

 

№ на

договора

Т е м а

Ръководител на

договора

Възложител

1

2

3

4

5

 1.  

2274

Химични,физични,физикохимични и,кристалохимични и кристалографски фактори, влияещи на взаимодействието между микровълните и нанокомпозитите на еластомерна основа

Проф. Н.Дишовски

Университет „Крал Абдулазиз”, Джеда, Кралство Саудитска арабия

 1.  

2260

Използване на хибридни и въглеродни наноструктури като пълнители в композити за протектори на пневматични гуми

Проф. Н.Дишовски

Табукски университет

 1.  

2249

Провеждане на тестова програма на автоклавно окисление на златосъдържащ концентрат

Доц. Вл. Стефанова

Челопеч Пайнинг ЕАД

 1.  

2247

Проект FABRIGEN-Програма за финансирани на малки и средни предприятия от европейското икономическо пространство

Проф. Вл.Кожухаров

ЕО-7 РП

 1.  

2244

Rubber based nanocomposites for protective materials and coatings applicable as microwave absorbers

Проф. Н.Дишовски

Табукски университет-Саудитска Арабия

 1.  

2227

Научно-изследователско сътрудничество в разработването на нанотехнологични продукти ,особено в създаването на нови многофункционални нанокомпозитина базата на проводящи полимерикато сензори за налягане ,газ-сензори,термистори,както и такива за електромагнитни екранизиране в микровълновия честотин диапазон

Проф. Н.Дишовски

Табукски университет-Саудитска Арабия

 1.  

2212

ДОВОС на инвестиционно предложение: Въстановяванена проектния капацитет за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии

Доц. Б. Стефанов

Енер СиС АД

 1.  

2211

Изготвяне на заявление за Комплексно разрешително вкл. Нетехическо резюме и Оценка на съответствието на настоящите и проектни дейности с най добрите налични технологии

Доц Б.Стефанов

Енер СиС АД

 1.  

2208

Моделиране на влиянието на радио-активността върху корозията на материалите вреакторите на АЕЦ Козлодуй

Доц. Цв.Цветков

БВО-V!! РП

 1.  

2198

Експериментално изследване на технологичните показатели на преработването на ПМК

Проф. Ав. Аврамов

Интерокеанметал-Полша

 1.  

2195

Интегриран процес на екстракция твърдо-течност с нанофилтруване за извличане на полифеноли от обезмаслени гроздови семки /проект IMeTL/

Доц. Агн. Николова

ЕО-7 РП

 1.  

2184

Изследвания за детерминистичен модел на корозияи радиоактивността на първи охлаждащ контур на атомни реактори

Проф. Цв.Цветков

Българсто водородно общество

/към 7 РП/

 1.  

2183

Изследване на възможностите за производство на целулоза от кенаф съобразно сусловията на „Свилоцел” АД

Доц. Иво Вълчев

MEL- Гърция

 1.  

2173

Изследване на стопилки от различни феросплави

Проф. Ав.Аврамов

Интерокеанметал-Полша

 

 1.  

2172

Разработване на технология за получаване на мед,никел и кобалт от преработката на комплексни сплави

Проф. Ав.Аврамов

Интерокеанметал-Полша

 

 1.  

2167

Процедура за преразглеждане и актуализация на комплексно разрешително № 27/2005 г на “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 ЕООД-Гълъбово

Доц. Б.Стефанов

Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 ЕООД

 1.  

2159

Осигуряване на изпълнението на условията на Комплексно разрешително на Ей и Ес- 3С Марица Изток1 ЕООД

Доц. Б.Стефанов

Ей и Ес- 3СМарица Изток1 ЕООД

 1.  

2156

Доклад за класификация на “Ей и Ес Марица Изток 1 “ЕООД –топлоелектрическа централа “Уведомление да Министерството на околната среда и водите за това”

Доц. Б.Стефанов

Ей и Ес Марица Изток “ЕООД

 1.  

2155

Вътрешен план за действие при промишлени аварии на “Ей и Ес –3 С Марица Изток 1 “ЕООД –депо за съхранение на гипс

Доц.Б.Стефанов

Ей и Ес 3 С Марица Изток1 ЕООД

 1.  

2126

Доклад за класификация на “Ей и Ес Марица Изток 1” ЕООД-топлоелектрическа централа и Уведомление до МОСВ за това

Доц.Б.Стефанов

Ей и Ес Марица Изток 1”ЕООД

 1.  

27/1

Tex-EAStile; project title: TexEAStile: sustainable innovation for textile in South East Europe between Joint Technical Secretariat and Euroimpresa Legnano from 18/09/09; Partnership Agreement for the implementation of the project Tex-EAStile

Доц.Б.Стефанов

ЕО-Оперативна програма за Югоизточна Европа

 1.  

797

Обработка на мио електрически сигнали при символно управление на изкуствена ръка

Проф.Шойлев

 

Програма ДААД

 1.  

819

Механично поведение и ефективност на санирани чрез използване на композитни материали ,стоманобетонни строителни конструкции съдържащи структурни дефекти

Проф.Кл.Хаджов

 

Програма Рила

 

 1.  

820

Биоремедиация на замърсители в отпадни води от целулозно хартиената промишленост

Проф..Л.Йотова

 

Програма Рила

 

 1.  

822

Развитие на виртуална ръка

Проф. Н.Шойлев

Програма ДААД

 1.  

830

Синтез, структура и свойства на поликомпонентни керамични системи, получени по метода на контролираната кохидролиза

Проф. В. Василев

Сътрудничество с Македония

 1.  

832

Интелигентно супервайзерно управление и оптимизация на процеси при пречистване на отпадни води

Проф.. К. Бошнако

 

Сътрудничество с Китай

 1.  

834

Изследване атомната структура и нанопразнините в сребърно халкогенитни системи за приложение като батерии в магнитни сензори

Проф.. Пл. Петков

 

Сътрудничество с Украйна

 1.  

846

Материали с фазов преход за оптичен запис на информация

 

Доц. Пл. Петков

Програма ДААД

 1.  

853

Употреба на ензими като екологична алтернатива в кожарската промишленост

Доц. Д. Иванова

 

Сътрудничество с Румъния

 1.  

854

Създаване на нови свойства чрез модификация на повърхността на полимерни материали

Проф. Т. Владкова

 

Сътрудничество с Румъния

 

 

СПИСЪК

на изпълняваните проекти в НИС при ХТМУ

за периода 2007-2015 г.-финансирани от министерства , Общини и Агенции

 

 

№ на

договора

Т е м а

Ръководител на

договора

Възложител

1

2

3

4

5

 1.  

2273

Програма за управление на качеството на акмосферния въздух на Столична община ,2015-2020 г.

Доц. Б.Стефанов

Столична община

 1.  

2254

Актуализиране на Общинска програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух за достигане на утвърдените норми за вредни емесии

Доц. Б.Стефанов

Община Пирдоп

 1.  

2238

Разработване програма за намаляване нивата назамърсителите на атмосферния въздух на тариторията на Столична община

Доц. Б.Стефанов

Столична Община

 1.  

2236

Математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на генерираните отразличниизточници емисии на ФПЧ и серен диоксид и анализ

Доц. Б. Стефанов

Община Перник

 1.  

2234

Моделиране разсейването на емесии за вредни вещества и определяне на тяхната концентрация в приземния атмосферен слой

Доц. Б. Стефанов

Столична община

 1.  

2232

Извършване наинвентаризация напарниковигазове от подсектор”Изгаряне наотпадъци” за 2009 г., преизчисляване на емесиите от баговата година/1988 г./ и изготвянена съответната част на Националния доклад по Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата /РКОНИК/

Проф. Л.Зашкова

Изпълнителна агенция по околната среда

 1.  

2229

Регионалнодепоза твърди и битови отпадъци на територията наОбщина Луковит,Включващо общините Ябланица,Тетевен-Област Ловеч,община Червен бряг,-Област Плевен, Община Роман-област Враца

Доц. Б. Стефанов

Община Луковит- РСУО-“Регион Лековит”

 1.  

2222

Интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради

Проф. К.Бошнаков

Сдружение Софийска енергийна агенция- СОФЕНА

 1.  

2191

Доклад за екологична оценка за Подробен устройствен план на площадка в с. Яна, м.Садина, район Кремиковци за изграждане на съоръжения за третиране на битови отпадъци

Проф. Й.Пеловски

Столична Община

 

2164

Доклад за екологична оценка и Подробен устройствен план за отреждане на площадка за третиране на отпадъци на ПОСВ ”Кубратово”

Проф. Й.Пеловски

Столична Община

 1.  

2158

Лабораторни изпитвания на :

1.Индивидуални средства за защита на кожата.

2.Лицеви части на граждански противогази

 

Проф. Н.Дишовски

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии/МДПБА/

 1.  

2144

ДОВОС на инвестационно предложение “Пречиствателна станция за отпадни битови води гр.Костенец

Доц.Б.Стефанов

Община Костенец

 1.  

7001

Изследване на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух в България-София върху материалите ,включитолно на исторически и културни паметници

Доц. Б.Стефанов

ПУДООС-Предприятие за управление дуейностите но опазване на осолната среда

 

 

 

Проекти финансирани от Националния иновационен фонд-Министерство на икономиката

 

 

13.

5001

Технология за създаване на синтетичен полимерен продукт,предназначен за влагане ,като слепващ материал и подобрител при производството на рециклирана хартия за опаковки

Доц.Д.Розалинов

Вионас ЕООД

14.

5002

Приложение на дигитални тренажорни комплекси за повишаване ефективността на управлението в командните зали на електрически централи

Чл.кор.М.Хаджийски

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

15.

5003

Проучване на възможностите,провеждане на изследвания на продукта от преработката на отпадъчни вулканизати при производството на технически каучукови изделия

Проф.Н.Дишовски

Зебра АД

16.

5004

Метод ,технология и технически средства за почистване на капачки за хранителновкусовата и фармацевтична промишленост

Проф.Н.Шойлев

Херти АД

17.

5005

Технологичен процес за производство на РVС профили с безоловни стабилизатори

Проф.М.Натов

Вайс профил ООД

18.

5006

Система за екологосъобразно пренасяне,събиране и регенериране на хладилни агенти

Доц.Пл.Петков

Сим Газ ЕООД

19.

5007

Биоразграждане на плодове и зеленчуци от пазара на едро в България

Доц.Б.Куманова

Тържище София АД

20.

5008

Техникоикономическо изследване и анализ на възможностите за разработване и оптимизиране на технология за производство на камгарни тъкани с CHINJZWOOL ефект

Проф.Н.Симеонов

Катекс АД

21.

5009

Разработване на нова петкамерна система /над 70 mm/,клас А от разпенен РVС

Проф.М.Натов

Вайс профил ООД

22.

5010

Технология за изготвяне на керамични клинкерни изделия

Доц. Ал.Йолева

Гравелита ООД

23.

5011

Промишлена инсталация за производство на въглищни брикети с използуването на горивни отпадъци от обезвреждането на отпадъчни автомобилни гуми

Доц. Б.Стефанов

Ларче БГ ООД

24.

5012

Топлинни и хидравлични изчисления на вана с теченметалза дестилация на отработени масла и лабораторни тестове с прототип представен от Ал и Ко АД

Проф. Й.Христов

Ал и Ко АД

25.

5014

Усъвършенстване на технологията за производство на дпирално навити тръби от полиетилен висока плътност

Проф. М.Натов

Ню Пласт ООД

26.

5015

Разработване на технологичен модел за вулканизация на елестомерни състави чрез микровълново загряване

Проф. Н.Дишовски

Зебра АД

27.

5016

Математичен модел за управление на топлинната работа , материалните потоци , качеството и асортиментана крайния продукт на инсталация за производство на въглищни брикети

Доц. Б. Стефанов

Ларче БГ ООД

28.

5017

Екологични мембранни технологии за галванотехниката

Доц. Ил. Гаджов

Калида ООД

29.

5018

Разработване и охарактеризиране на нови еластомерни сътани и оптимизиране на вулканизационни процеси за производство на дебелостенни каучукови изделия

Проф. Н.Дишовски

Зебра АД

 

 

Договори финансирани от НАПМСП по “Ваучерна схема”

 

 

30.

6001

Разработване и охарактеризиране на състави и технология за производство на антистатични подови покрития на каучукова основа

Проф. Н.Дишовски

Зебра АД

31.

6002

Разработване и оптимизиране на състави за бои за вертикална пътна маркировка на елестомерна основа

Проф. Н.Дишовски

СИЗАС-Зебра АД

32.

6003

Охарактеризиране на пиролизата от отпадъчни вулканизати и намиране на възможности за тяхното оползотворяване

Проф. Н.Дишовски

Енерджи трейдинг 2004 ООД

33.

6004

Разработване и оптимизиране на енергопоглъщащ еластомерен състав

Проф. Н.Дишовски

Техно Продукт Груп ООД

34.

6005

Разработване и оптимизиране на състави и технология за производство на „hot melt термопластичен материал с приложение в строителството

Проф. Н.Дишовски

Полисан ООД

35.

6006

Разработване на саморазливни тогнеупорни тиксотропни бетони

Доц. В. Петков

Рефан ЕООД

 

 

С П И С Ъ К

на договорите разработвани от колективи на НИС при ХТМ финансирани

от НФНИ - Министерството на Науката и образованието- 2006 -2015 г.

 

 

№ по

ред

№ на договора

 

Т е м а

Ръковидител

1

2

3

4

 1.  

783

Антикоагулантни пептиди-дизайн,синтез и биологична активност

Проф..Л.Везенков

 1.  

784

Нискотемпературни методи за синтез на наноструктурни лантанови магнити

Проф.Я.Димитриев

 1.  

786

Модификация на пълнители за полимери с наноразмерни слоеве от свързващи агенти

Проф.Ст.Василева

Доц.Т.Владкова

 1.  

787

Хемостатични и антикоагулантни текстилни материали

Доц..Анг.Георгиева

 1.  

789

Филми за среднотемпературни твърдоокисни горивни клетки

Проф. Вл.Кожухаров

 1.  

790

Изследване на сорбентните свойства на лигнино влакнести композити за комплексно очистване на води

Доц.С.Ненкова

 1.  

791

Полиоксидни системи за очистване на флуиди

Доц.Н.Касабова

 1.  

792

Модификация на повълхността за предотвратяване на морско био-замърсяване

Проф. Т.Владкова

 1.  

793

Наноразмерни материали за бърз йонен транспорт-екологосъобразен източник на енергия

Б.Мончев

 1.  

794

Използване на реактивна енергия за получаване на нови полимерни композити

Проф.М.Натов

 1.  

795

Полимерни материали с наноразмерни модифициращи слоеве

Проф.Т.Владкова

 1.  

796

Синтез,характеризиране и потенциални приложения на нови материали получени на основата на нанодистерсни диамантени прахове.

Зад.3”Използуване на ултра дисперсни диамантени прахове в смазочни материали

Доц.Г.Чолаков

 1.  

797

Обработка на мио електрически сигнали при символно управление на изкуствена ръка

Проф.Шойлев

Програма ДААД

 1.  

798

Пречистване на отпадъчни води от токсични органични вещества и йони на тежки метали чрез адсорбция върху природни сорбенти

Доц. Ив.Пенчев

 1.  

799

Нови материали на основата на металургична шлака

Доц.В.Василев

 1.  

800

Изследване синтетичната екстракция на металите от лантаноидната серия със смес от хелатни екстрагенти

Проф.Ив.Дуков

 1.  

801

Аминофосфоронови киселини-дизайн,синтез и биологична активност

Доц. Ем. Найденова

 1.  

802

Дизайн,синтез и биологична активност на нови пептидомиметици,притежаващи гама секретаза, моноаминооксидазна антиагрегираща инхибиторна активност

Доц.Л. Везенков

 1.  

803

Газови сензори на основата на наноразмерни оксидни и халкогенидни филми

Доц.Пл.Петков

 1.  

804

Създаване на биосензори за директно определяне на пестициди в проби от околната среда

Доц.Л.Йотова

МС-Румъния

 1.  

805

Адсорбция върху природни и модифицирани зеолите от Балканите-алтернативни методи за опазване на околната среда

Доц.Б.Куманова

МС-Румъния

 1.  

806

Получаване и изследване на наноматериали на органична, неорганична и метална основа

Доц.Б.Стефанов

 1.  

807

Технология за нискотемпературен синтез на високотемпературни аморфни композитни материали на основата на хибридна структура

Доц.Й.Иванова

 1.  

808

Комбинирана полурезорбируема антимикробна съдова протеза

Доц.Анг.Георгиева

 1.  

809

Нанослойни сензори на основата на нови многокомпонентни халкогенидни стъкла

Доц.В.Василев

 1.  

810

Магнитна модификация на материали на еластомерна основа

Проф.Н.Дишовски

 1.  

811

Технологични,кинетични и екологични аспекти на избелване на целулоза

Доц.Иво Вълчев

 1.  

812

Изследване и разработване на нов екотехнологичен метод за получаване на корпуси и детайли за електромотори

Ст.н.с.Л.Пиперов

 1.  

813

Зол-гелен синтез на хибридни наноматериали за имобилизация на клетки и микроводорасли

Проф.Б.Самунева

 1.  

814

Инфрачервената спектроскопия като доказано методологично средство за изучаване повърхностното състояние при наноразмерни материали

Доц.Ив.Маркова-Денева

 1.  

816

Нискотемпературни фосфатни свръзки за производство на шлифовани и полиращи диамантени дискове

Доц.Хр.Бояджиева

Програма за „Малки и средни предприятия”

 1.  

818

Дизайн, синтез и фотофизика на органични материали с оптично сензорни характеристики

Проф.Вл.Божинов

 1.  

819

Механично поведение и ефективност на санирани чрез използване на композитни материали ,стоманобетонни строителни конструкции съдържащи структурни дефекти

Проф.Кл.Хаджов

Програма Рила

 

 1.  

820

Биоремедиация на замърсители в отпадни води от целулозно хартиената промишленост

Доц.Л.Йотова

Програма Рила

 1.  

821

Динамични онтологии в многоагентни информационни системи

Чл.кор.М.Хаджииски

 1.  

822

Развитие на виртуална ръка

Проф. Н.Шойлев

Програма ДААД

 1.  

823

Подготовка на научноизследователски проект по 7 РП “Multifunctional nanostructual layers

Доц. Б. Стефанов

 1.  

824

Интегрирана информационна среда за моделиране и управление на процеса електронно лъчевотопене и рафиниране на метали

Проф. К.Велев

 1.  

825

Създаване на интелигентни биосензори за определяне на микотоксини

Доц. Л.Йотова

 1.  

826

Наномодификация на диелектрични и проводящи слоеве, с цел получаване на нови електрокатализатори и сензори

Проф. Ас. Гиригинов

 1.  

827

Каликсеренови микро и наноструктури за функциоализирани полимери и физиологично-активни вещества

Доц. Ст.Милошев

 1.  

828

НТНМ- Синтезиране на наноструктуриран Zn за фотокаталитично приложение

Проф. Я.Димитриев

 1.  

829

НТНМ- Нова генерация материали заподобряване на експлоатационните характеристики на ТОГК

Доц. М. Мачкова

 1.  

830

Синтез, структура и свойства на поликомпонентни керамични системи, получени по метода на контролираната кохидролиза

Проф. В. Василев

Сътрудничество с Македония

 1.  

831

Определяне на липидните класове и масно-киселинния състав на екстракти от рибни масла с помощта на газ-мас хроматография

Проф. Л. Везенков

 1.  

832

Интелигентно супервайзерно управление и оптимизация на процеси при пречистване на отпадни води

Доц. К. Бошнако

/ НС –Китай/

 1.  

833

Нови аморфни и стъклообразни материали на основата на германий с приложение в сензориката

Проф. В. Василев

 1.  

834

Изследване атомната структура и нанопразнините в сребърно халкогенитни системи за приложение като батерии в магнитни сензори

Доц. Пл. Петков

/НС-Украйна/

 1.  

835

Изследване и развитие на електродни материали за прекисни горивни клетки

Доц. М. Георгиев

 1.  

836

Биосъвместими наночастици за терапевтични и медицински приложения

Доц. М. Симеонова

 1.  

837

Съвременна Web – базиранаи информационни системи и бази от данни с времеви характеристики

Доц. А. Георгиева

 1.  

838

Разработване на ментод за определяне на активния кислород в свръхпроводими купрати

Доц. Цв. Неделчева

 1.  

839

Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси

Чл.кор. М. Хаджийски

 1.  

840

Гликофуранозилпептиди като нови потенциални антипаразитни лекарства

Д.Даналев

 1.  

841

Лаборатория за екологичен контрол

Проф. Й.Пеловски

 1.  

842

Нови дървесно полимерни материали за електромагнитно вълнова защита

Проф. С. Ненкова

 1.  

843

Многостепенна технология за получаване на захари от лигноцелулозна маса за биоетанол и енергийни продукти

Доц. Иво Вълчев

 1.  

844

Високочестотна пилотна инсталация за получаване и изследване на плазмохимично синтезирани нови нанодисперсни материали и приложението им

Доц. М. Миховски

 1.  

845

Синтез и биологична активност на нови ноципептинови аналози, като потенциални противоболкови средства

Доц. Ем. Найденова

 1.  

846

Материали с фазов преход за оптичен запис на информация

 

Доц. Пл. Петков

Научн сътрудничество-ДААД

 1.  

847

Приложение на ренгенофлуорисцентния анализ с пълно вътрешно отражение за развитие на еклогичната аналитична химия

Евг. Соколовски

 1.  

848

Интегриран подход за контрол на емисии от N Ox: разработване на нови ефективни катализатори

Доц. Р. Николов

 1.  

849

Изследване на технологичните процеси при изработване на топлоизолационен материал – пеностъкло, получен в модел на разпенваща секция на нова вертикална уредба за производство

Доц. Ст. Джамбазов

 1.  

850

Синтез на нови корфомационни запречени аминофосфорни киселини като потенциални биологично актвни вещества

Доц. П. Тодоров

 1.  

852

INSILICO изследване на биологично активни съединения: приложение към обокти, приоритетни за човешкото здраве и околната среда

Проф. Ат. Бижев

 1.  

853

Употреба на ензими като екологична алтернатива в кожарската промишленост

Доц. Д. Иванова

/нс-Румъния/

 1.  

854

Създаване на нови свойства чрез модификация на повърхността на полимерни материали

Проф. Т. Владкова

/нс-Румъния/

 1.  

855

Импулсната електролиза като високо ефективен метод за генериране на водородни газови смеси

Проф. Цв. Цветков

 1.  

856

Нанопорьозни анодни окиси като ново поколение оптично активни и каталитични материали

Проф. М. Божинов

 1.  

857

Нови триизмерни нанокомпозити за костно тъканно инженерство

Проф. Т. Владкова

 1.  

858

Нови нанокомпозитни поктития за корозионна защита

Проф. Вл. Кожухаров

 1.  

859

Дизайн и синтез на флуорисцентни дондримерни антени като логически молекулни устройства и фотосенсибилизатори в Слънчеви клетки

Проф. Вл. Боживов

 1.  

860

Синтез и приложение на наноматериали за формиране на биофилми при пречистване на индустриални отпадъчни води

Доц. Н. Владова

 1.  

861

Предсказващо поддържане на технологични съоръжения въз основа на диагностика и анализ на риска

Доц. К. Бошнаков

 1.  

862

Порести нанокомпозитни елекгроди за ново поколение електрохимични източници на ток на базата на въглеродна пяна и метални наночастици

Проф. Ив. Маркова

 1.  

863

Оборудване и методика за характеризиране на микро и нанотвърдост на свръхтвърди материали и покрития

Доц. Д.Кръстев

 1.  

864

Ителигентни биосензори за проследяване развитието на биофилми в индустриални и клинични среди

Проф. Л.Йотова

 1.  

865

Повишавене точността на цветовъзпроизвеждане и оптимизация на изграждането на цветовете за офсетовото печатно изображение

Гл.ас.Искр. Спиридонов

 1.  

866

Ниско адхезивни повърхности за управление на биозамърсяване

Проф. Т.Владкова

 1.  

867

Зелени технологии за оползотворяване на отпадъчни продукти от производството на биогорива

Гл. ас.Т.Василева

 1.  

868

Деформируемостта като основно физическо свойство на биологичните мембрани и повлияването й от биологично значими фактори-експериментални изследвания върху моделна система

Гл.ас.Кр.Гиргинов

 1.  

869

Комплексна оценка на потенциала на горско дървесни и аграрни видове за създаване на енергийни култури в България

Проф. С.Ненкова

 1.  

870

Получаване ,очистване и съхранение на водород и други енергийни източници на основата на биомаса чрез разработване нови катализатори и адсорбенти

Проф. Г.Чолаков

 1.  

871

Роля на еластичността на субстрата в остеогенната диференциация на мезенхимни стволови клетки

Проф. Т.Владкова

 1.  

872

Зелени процеси с нови решения на стари проблеми при отделянето на биопродукти-инхибитори

Доц. Ст.Милошев

 1.  

873

Хетерогенно/фото/-окисление с Фентонов реагент,съчетано с мембранно допречистване , за отстраняване на замърсители от водна среда

Проф. Б.Куманова

 1.  

874

Усилване на стоманобетонни конструкции посредством композитни материали

Проф. Кл.Хаджов

 1.  

875

Параметричен анализ за оценка на ефективността на прозрачни структури в системи за оползотворяване на слънчевата енергия

Доц. Н.Пенкова

 1.  

876

Многофункционални , иновативни слоеве за конструкционни метали и сплави

Проф. М.Мачкова

 1.  

877

Системи за съхранение на основата на асиметрични и хибридни супер кондензатори с нанокомпозитни електроди

Гл.ас.Кр.Гиргинов

 1.  

878

Нови хибридни структури на основата на фоторетрактивен кристал- течен кристал и графен

Проф. Пл.Петков

 1.  

879

Моделиране и обратни задачи в електрохимични системи с отчитане на топлинни, механични и физикохимични състояния

Доц. Ил. Съйкова